ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

اعلاميه انجمنهای سراسری افغانها در اروپا بخاطر اخراج مهاجرين افغاني از ايران


14.05.2007 22:37

اعلاميهء:
کميتهء اجرائيهء مؤقت،
اتحاديهء سراسری انجمنهای افغانها در اروپا،
پيرامون:
تقبيح بازگردانيدن اجبــاری وگروهی افغانها از کشور ايران

دولت ايران در مخالفت صريح وآشکار با نورمها ومعيارهای پذيرفته شدهء جهـــانی با شدت وقِساوت بی نظيری به اخراج جبری وگروهی پناهنـــــده گان افغان مبادرت ورزيده است . اين نوع برخورد با مهـاجران افغان که در تاريخ مهاجرت ها بی سابقه ونهايت خشن ووحشتناک است، بيانگر تهاجم روشن ومستند به حقوق پناهجـــــويان افغان در ايران بوده ويکبار ديگر سيمای پرُ نقش ونگارآن رژيم را رسوا و آشکار ساخت.
پناهجويان و مهاجرين افغان که توسط مقامات ايراني "غيرقانوني " خوانده شده اند ، مانند مجرمين از خانه ها و منازل ، کوچه و بازار ، موسسات اقتصادي ، دکانها ودفاتر با نفرت و کينه توزي جمع آوری میشوند و در محلات مخصوصی زندانی شده و سپس از مرز با جبر و اکراه اخراج ميگردند . يگانه جرم اين افغانها اين بوده است که بنابراوضاع ناامن و موجوديت جنگ تحميلي در افغانستان به کشور همسايه بخاطر يک زندگي بهتر و انساني تر در مطابقت با قوانین مدنی ، انسانی و حقوق بین المللی پناهنده و مهاجر گرديده اند .
اما با تأسف که دولت ايران به مسئله پناهجويان ومهــاجران افغان در اين کشور نه منحيث يک معضل اجتماعی ناشی از اجبار جنگ نگريسته، بلکه از ساليــــــــــان متمادی بدينسو علی الرغم موجوديت کتلهء وسيعی از افغانهـــا در اين کشور ازحضوراین پناهندگان بهره برداری سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و استخباراتی نموده وبويژه استفاده اعظمي از نيروی فزيکی افغانها در جنگ عراق وايران و بازسازی بعد از جنگ از نيروی رايگان وارزان افغانها صورت گرفته است . اما اين بهره برداري در شرايط انجام يافته که خود پناهجویان افغان تاکنون ازحداقل شرایط زیست انسانی محروم ودرفضاي تسلط تبعيض اجتماعي نگهداشته شده اند . يکي از ننگين ترين اصطلاح را براي اطفال از والدين افغان ـ ايراني يعني " اطفال آسماني " انتخاب نموده که برطبق اين اصطلاح براي اين اطفال تاکنون هيچگونه هويت قايل نگرديده اند . همچنان باوجود کشيدن بار سنگين جنگ وساختمان مجدد اين کشور، افغانها را نه منحيث پناهجو يا مهاجر که واژه های پذيرفته شده جهانی ميباشد، بلکه تحت نام واژه تحقير آميز" آواره" ميشناسند وهيچ گونه حقـــــــوقی را منحيث پناهجو، پناهنده ومهاجر به آنها قايل نيستند ودر اصل چنين شناسايی نشده اند، اين در حاليست که واژه مهــــــــاجر ميراث کهن صدر " اسلام" بوده واز زمان هجرت حضرت محمد(ص) پيامبر اسلام از مکه به مدينه به ارث مانده است . وای به حـــــــــال دولت اسلامي ايران که با وِقاحت بی نظيری سنگ اسلام وصـــــــــدر اسلام به سينه ميزند، ولی در عمل از محاسبه ها وکلاويز های منفعتی وسياسی پا فراتر نمی گذارند! دولت ايران بصورت مستدام با مسأله پناهجويان افغان برخورد مصلحتی وسيــاسی داشته واز آن منحيث "ناخن افگار"، "نقطهء ضعف" وزخم خونين کار گرفته وچون معضـــــل حساسيت برانگيز افغانستان بدان نگريسته ودر صدد بوده است که چگونه، در کدام وقت وزمان از آن بهره وامتياز بيشتر سياسی را نصيب شود . اين بار که جامعه جهـانی اسنادی مبنی بر مداخلهء صريح دولت ايران در تشديد جنگ در افغانستان ارايه وبرآن انگشت گذاری مينمايد و فراتر ازآن مدارکی مبنی بر تفويض وارسال اسلحه به جانب طالبــــان پيشکش ميدارد، دولت ايران با اين عمل شنيع خويش در قبـال پناهجويان افغان از يکطرف توجه جامعه بين المللی را به يک معضل جنجال برانگيز وتازه جلب مينمايد واز جانبی هم اخطار ميدهد که هنوز امکان آنرا دارد که در بی ثباتی اوضاع مؤثر باشد وزنگ خطری را به صدا در آورد.
علی الرغم آنکه مقامهای ايرانی مدعی اند که در رديف اخراج شونده گان صرِف افغانهای مجرد قرار دارد، ولی بادريغ که اين صرف يک ادعــــــای تبليغاتی بيش نيست، حقايق نشان دهنده آنست که در ميان اخراج شونده گان نه تنهــــــا زنان وکودکان ونو جوانان شامل است بلکه اشخاص بالاتر از 90 ساله هم در اين کتگوری مشاهده ميشوند.
از جانبی نبايد ناديده گرفت، علی الرغم آنکه مقامات رسمی دولت افغانستان ظاهراً اشک تمساح ريخته وگويا اخراج پناهجويان افغان از ايران را منافی نورمهای جهـــــــــانی دانسته واظهـــار ميدارند که ممکن ادامه وضعيت تأثيرات منفی را بر روابط دو کشور ببارآورد ولی هنگام تماسهای رسمی وديپلوماتيک هيچگونه توجه لازم را در زمينه جلوگيری از همچوتصميم غير عادلانه ووحشتناک که در نتيجه آن يکتن پناهجوی افغان جان شرين خود را از دست داد وچندين تن ديگر جراحت برداشته ودر شفاخانه هـــــــا داخل بستر شدند، مبذول نداشته اند ، بل آنرا بمثابهء يک موضوع فرعی مطرح وخاطر نشان نموده اند، ورنه چنين عواقبی را در قبال نميداشت.
پارلمان کشور نيزبموقع مسئله اخراج اجباري افغانها را مورد بحث قرار نداده واين نهاد ميبايست مسئله را از طريق کانال هاي خويش با همتاهان ايراني خويش حل مينمود . اکنون پارلمان با تصاميم گيري عجولانه خويش براي اپوزيسيون سياسي اين امکان را مساعد ميسازد تا ازمسئله اخراج اجباري افغانها از ايران به نفع خود سوء استفاده نموده و از حريفان سياسي خويش انتقام بگيرند . سلب اعتماد از وزراي کابينه مسئله را حل نميسازد . اخراج اجباري افغانها از ايران بمنظوروارد آوردن فشار مضاعف برحکومت افغانستان ودوستان خارجی اش و سلب اعتماد از وزراي کابينه نيز يک بازي سياسي بخاطر کسب امتياز بيشتر از حکومت منتها به قيمت آواره شدن بيشتر افغانها صورت ميگيرد .

کميتهء اجرائيهء مؤقت اتحاديهء سراسری انجمنهــــــا افغانها در اروپا با نگرانی شديد قضيه را دنبال نموده ودرقدم نخست جداً از مقـــــامات هردو کشور مطلبد تا هر چه زودتر از گسترش لجام گسيختهء همچو تصاميم نا بخردانه جلوگيری نموده ونگذارند تا افغانهـــــــــای معصوم ومجبور بيشتر از اين قربانی سياست بازی های جهانی ودسايس آشکار وپنهــــــــان زنجيره هــــــای بنيادگرايی وحلقات جنگ افروز ودهشت افگن شوند. بديهی است از يکطرف حقوق حقه انسان پايمال ميشود واز جانبی هم نارضايتی های روز افزون ببار آمده وصفوف مخالفان پروسه صلح واسقرار بيشتر از پيش تقويه وتحکيم می يابد.
هرگاه مقام های مسؤل دولتهای ايران، افغانستان وملل متحد نتوانند با روشهای نورمال وقانونی جلو همچو پامال شدن صريح حقوق انسان را بگيرند، ناگزير خواهيم بود تا از کليه افغان های مقيم اروپا صرف نظر از تعلقات سياسی وگروهی شان بنام دفاع از حقوق پامال شده افغان دعوت بعمل آوريم تاهرچه فشرده تر در دفاع از منافع حقوقی وقانونی پناهجويان افغان مقيم ايران برخاسته وبا راه اندازی نافرمانی های مدنی دستجمعی ومسالمت آميزيکبار ديگر ناقضين حقوق بشر را متوجه اعمال شنيع شان ساخته ودادخواهی خود را تا سرحد برآورده شدن مطالبات قانونی شان در سرتاسر اروپا ادامه دهند.
راه اندازی تظاهرات افغانهـــــــای شهر وين مرکز کشور اتريش سر آغاز چنين تحرک خواهد بود که در آينده قريب سازماندهی وبراه انداخته ميشود. نهـــــاد ها وبنياد ها، اتحـــــاديه ها، شورا ها وانجمنهای افغانها در سرتاسر اروپا ميتوانند از الگوی اتريش کار گرفته وپرُوسه دادخواهی را با براه اندازی اعتراضات، تظاهرات، راهپيمايی ها وتحصن های مسالمت آميز وقانونی در سرتاسر اروپا بادرنظرداشت امکان هـــــای خودی سازمــــاندهی وپروسه دفاع از داعيه برحق پناهجويان را گرم وگرمتر نگهدارند!
به اميد بسيج همگانی
غوث "مير" سر پرست کميتهء
اجرائيهء مؤقت اتحاديه سراسری اروپايی
افغانها

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Login »