ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

دربندنگهداشتن محقق نسب ، زندانی ساختن آزادی بیان است


10.12.2005 00:03

متاسفانه درکنار دهها مشکل فرهنگی ، یکی ازاین دشواریها حرکت مقطعی رسانه ها است. وقتی علی محقق نسب را بازداشت کردند و سپس به اصطلاح به محاکمه کشاندند. رسانه های جمعی در داخل وخارج کشور ، علاوه بر پوشش خبری ، مصاحبه ها و تحلیل های از صاحب نظران مسایل دینی ، سیاسی و اجتماعی را منتشر کردند. امازمانی که حبس محقق نسب را ، دوسال تعیین کردند. گویا همه چیز بر مدار اصلی خود قرارگرفت و از رسانه ها دیگر خبری نبود ومحقق نسب به محاق فراموشی رفت وکسی سراغ اورا نگرفت. مصاحبه ء با او انجام نیافت و از زبان خود او شنیده نشد که شکنجه گران حرفوی ، چه بر سر او آوردند و روح یک انسان آزادیخواه را چگونه در بند کشیدند. رسانه های که دم از آزاد اندیشی می زدند و خودرا متعهد درقبال سرنوشت آزاد اندیشان می دانستند ، مهر سکوت بر لب زدند و دیگر فریاد یک روشنفکر متعهد دینی را که تفسیر منطقی از یک مقوله ء دینی ، ارائه کرده بود ، انعکاس ندادند.

در ایران ، اکبر گنجی را به پنج سال حبس ،محکوم میکنند. که ازتاریخ ورود تا کنون چهارسال و هشت ماه ء آن گذشته است. اما نویسنده گان ، تحلیل گران ، حقوق دانان ، ژورنالیستان ، شخصیت های ملی ،مذهبی ، سیاسی واجتماعی ایران ، درتمام این مدت طولانی چنان غوغای ملی و بین المللی برپاکردند که سازمان های بین المللی به شمول ملل متحد ، سازمان های مدافع حقوق بشر ، شخصیت های طراز اول مغرب زمین ، اتحادیه ء اروپا ، پارلمان اروپا وسایر نهاد های جهانی ، خواستار رهایی اگبر گنجی از زندان جمهوری اسلامی گردیدند. اینکه جمهوری اسلامی از رهایی اکبرگنجی ابا ورزیده است بر می گردد به تنشهای سیاسی که روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران را ، پس از انقلاب رقم زده است. گرچه اکبر گنجی در این مدت در زندان اوین باقی ماند ، اما مدافعان این روشنفکر دینی اورا به یک شخصیت بین المللی مبدل ساخت. شخصیتی که با اندیشه های باز و متمدنانه ء خود بسیاری از قرارداد های بسته ء جامعه ء خودرا زیر سوال برد. گذشته ازآن در این مدت دراز ، روزی نبود که خبری ، مقاله ای ، نامه ای ویا تحلیلی در رسانه های داخلی و برون مرزی ایران ، درباره ء گنجی انتشار نیابد.

اما رسانه های گروهی ، سازمان های مدافع حقوق بشر افغانستان ، روشنفکران ونویسنده گان ما نتوانستند که در این ایام کوتاه ، ماجرای محقق نسب را پی بگیرند. ازیک سو اگر فرهنگ حرکت های مقطعی در ذهن ما سنگینی میکند از سوی دیگر ریشه دار بودن سنت را حتی درمیان طرفداران مدرنیته ، به نمایش می گذارد. در همان روزهای نخست ماجرای محقق نسب ، برخی از رسانه ها که خودرا طرفدار جامعه ء مدنی وبستر از اندیشه های کثرت گرایی قلمداد میکردند. اعلام کردند که محقق نسب به خاطر نشر مقاله ء " ارتداد در اسلام " از سوی علمای جیید تشیع و تسنن ، به اتهام کفر گویی ، تقبیح و محکوم گردیده است. به زودی روشن گرد ید که هدف از علمای تشیع ، محسنی بود که خودش یکی از طراحان و گرداننده گان به زندان فرستادن محقق نسب بود. چند روز قبل از این ماجرا ، جدال منطقی وعلمی محقق نسب را با یکی از طرفداران سینه چاک محسنی و شکست این مرید " آیت الله " را ، حاضران مجلس ، دریکی از تکیه خانه های کابل ، شاهد بودند که چند روز بعد این توطئه سازمان یافته از قوه به فعل درآمد.

محقق نسب نماینده ء نسل جدیدی از روشنفکران است که برای برپایی اندیشه های باز و مدرن دربرابر اندیشه های بسته و فوسیل شده ، قامت فراز کرده است. او به حیث یک انسان متعهد توانسته است که از بلوغیت عقل خود استفاده کند و پا به پای زمان حرکت نماید ودست به روشنگری بزند. اورا باید یکی از پیشگامان مبارز مدرنیت درافغانستان دانست که با دلایل منطقی و متکی به آیات قرآنی ، به یکی از مهمترین مقوله های دینی می پردازد. مقوله ای که درطول تاریخ تیکه داران دینی وسوداگران مذهبی ، بهترین فرزندان بشریت را به نام " مرتد " ، " بی دین " و "ملحد " به قتلگاه ها سوق داده اند. در دین مسحیت هم در طی هزارسال تسلط کلیسا ، سر های سبز پرشماری برباد رفته اند. تنها درفرانسه به امر پاپ مقدس ، در یک روز سی وچهارهزار انسان را ، به نام " مرتد " آتش زدند. در حالیکه عیسی مسیح حاضر بود که اگر دشمنش یک رخش را سیلی بزند رخ دیگرش را ، پیش بکشد. اما تاجران دین مسیح که غرق در زربفت هابودند و در جام هاو طبق های طلایی آب مینوشیدند و غذا میخوردند ، دین مسیح مصلح را ، به دین جنگ وغارت تبدیل کردند.

محقق نسب ، فریاد راستین یک ملت است . دربندنگهداشتن محقق نسب ، زندانی ساختن آزادی بیان است. هر روزی که از زندانی بودن اومی گذرد ، آزادی عقیده ووجدان در افغانستان زیر سوال میرود. آقای کرزی در کنفرانس " کثرت گرا " در وین اشتراک میکند و از آزادی بیان ومطبوعات در افغانستان داد سخن میدهد. اما علی محقق نسب ، به خاطر یک تفسیر علمی ازیک مقوله دینی ، درزندان می رود و ریئس جمهور تکنوکرات ما ، گوش زمان را از دموکراسی وآزادی در افغانستان ، کر می کند. گذشته ازآن ، این همه عالمان فراوان دینی توان آنرا در خود نمی یابندکه به شیوه ء مستند و علمی یک پاراگراف مقاله ء " ارتداد در اسلام " محقق نسب را رد نمایند.

نگذارید که صدای محقق نسب خاموش گردد. خاموشی این فریاد پیروزی سنت در برابر مدرنیته است. اگر گر داننده گان تفکر طالبانی ، قادر گردیدند که این فر یاد را خاموش کنند ، مطمیین باشید که فردا کاروان محقق نسب هارا به گلوله می بندند و برای اقتدار مندان سیاسی درافغانستان ، منافع شان والاتر از همه چیز است. اگر خیلی از محقق نسب ها قربانی گردند خمی به ابرو نمی آورند وچه بسا که خود شان ، با تعبد وتعهد قبیلوی که دارند ، آتش بیار معرکه هستند.

گفته میشود که در کابل کمیته دفاع از محقق نسب ، ایجاد شده بود. اما نتوانست کاری از پیش ببرد. در بیرون از افغانستان ، تنها یک نامه ء از سوی برخی از روشنفکران ، عنوانی آقای کرزی فرستاده شد. ودرهنگامه ء این ماجرا چند مقاله ء نگاشته شد وبس. اما ایجاب می کرد که روشنفکران برون مرزی به ویژه آنهای که مقیم مغرب زمین اند. کمیته ء دفاع از محقق نسب را ایجاد وفعال می ساختند. تمام در هارا میکوبیدند. صدها نامه ء انترنیتی مینوشتند. هزاران امضا را جمع آوری میکردند وبه سازمان ملل متحد ودولت افغانستان می فرستادند. برای دفاع از یک روشنگر جامعه که با تحجر مذهبی وخشک اندیشی ، مبارزه می کند. به اصطلاح دست به جیب می بردند. دهها مقاله به زبان خارجی مینوشتند ومنتشر میکردند و این سلسله را تا آزادی محقق نسب ادامه می دادند و... اما چنین نشد. اکنون هم ناوقت نیست . اگر به عمل باور داریم وتنها شعار نمی دهیم.

درختم باید گفت که محقق نسب را فراموش نکنید و ما در او میتابیم واو درما چون او به مدرنیته می اندیشد و سنت گرایان با استفاده از ابزار مذهبی ، با هرگونه طرح مدرن ، مقابله میکند. اگر باور به مدرنیته داریم تمام قوت ها را فشرده باید ساخت تا از این انسان اندیشه ورز ،حمایت نماییم. چون به گفته ء بودلر :

- انسان مدرن فردی است که خودرا چون اثر هنری ، خلق میکند.

این اثر هنری در محقق نسب ، کامل شده است. نگذاریم که این اثر کامل ، به یغما برود.


نوشته شده توسط نو اندیش


آرشيف      
تجاوز کوچي ها به هزارستان و سياستهای دو پهلوی دولت ·
آينده پيمان ناتو با آينده افغانستان گره خورده است ·
چرا مردمان ملکی قربانی جنگ می شوند؟ ·
عید سعید فطر مبارکباد ·
مردم دورنماي زندگي را نمي بينند ·
آیا پروسه مبارزه با فساد هم به بن بست می رسد؟ ·
افغانستان در خطر ·
افغانستان شهر بی دروازه ·
ناتو فرماندهی امنیت سراسری در افغانستان را به عهده گرفت ·
مجسمه ساز افغانی مجسمه های تخرتب شده بودا را بازسازی مي نماید ·
افزایش نیروهای ناتو راه حل مشکل نیست ·
از شایعه تا نیرنگ ·
بیکاری افغان ها و کارگران خارجی ·
چند پرده از یک نمایش تاریک ·
(نقدي بر مقاله توهين آميز روزنامه جام جم ايران ) كارگران افغاني ، مهاجرت ودهها ميليون دلار سود براي ايران ·
گزارشی از شهر بامیان ·
فرارسبدن ماه مبارک رمضان گرامی باد ·
نتايج مسابقات خاطره نويسي مهاجرين افغاني (داغ روزگار ·
دستاوردهاي دولت براي مردم ضعيف بوده است ·
سانسور رسانه ها و خبر گزاری ها در کابل ·
چگونه می توان به آینده افغانستان امید وار بود؟ ·
آغاز موج جدید مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه ·
عقد پيمان همکاری دراز مدت بين دولت افغانستان و سازمان ناتو ·
اطلاعيه ·
درصد بی کاری در فنلاند نسبت به سال گذشته از 7.3 به 6.6 درصد کاهش یافت ·
هشتاد هفتمین سالروز استقلال افغانستان مبارکباد ·
افزایش تعداد پزشکان خارجی در فنلاند ·
مظلوم و مغضوب وا قع شدن مردم و سر زمین هزاره جات ·
شرکت يک نوجوان افغاني مقيم فنلند به مسابقات جهاني ووشو ·
ناتو فرماندهی مناطق جنوب افغانستان را به دست گرفته وعملیات نظامی خودرا آغاز کرد ·
افغانستان عضو ناظر پيمان انرژی اروپا شد ·
گاردين : برخی اعضای پارلمان و مقامات امنيتی افغانستان سابقه جنايات جنگی دارند ·
زرقاوى از اردن و افغانستان تا عراق ·
با حضور تعدادی از مسئولین کشور قیر ریزی سرک دشت برچی آغاز شد ·
شادي مردم عراق از كشته شدن زرقاوي ·
با ز دید رئیس جمهور فنلند از غرفه کانون تو سعه و تعاون افغانستان در دهکده جهانی هلسنکی ·
همکاری های اقتصادی ایران وافغانستان ونقش آن در اوضاع ژئوپلیتیکی منطقه ·
قابل توجه مدیران سایت ·
سنگ در برابر تفنگ ·
شکست ايران در برابر افغانستان ·
درخشش سپورتي جوانان افغان در خارج از کشور ·
دو تن ازمتعلمين افغان مقام اول را باکسب مدال طلا از آن خودنمود ·
جنگی با ارزش جنگی بی ارزش ·
جنرال آمریکایی مهم ترین پیشرفت ها و چالشها درافغانستان را عنوان میکند ·
کوفی عنان راهبرد ضد تروریسم سازمان ملل برای توجه به قربانیان را معرفی می کند ·
مرورى بر هزينه زندگى در شهرهاى دنيا ·
در حاشيه انتشار نوار ويدئويي حمله 11سپتامبر به پنتاگون ·
فقركثيف و آلاينده ·
حفاظت از حقوق اقليتها ·
مردم درباره تشنج های پارلمان چه میگویند؟ ·
دمی با کتاب همزبانی و بی زبانی ·
تلویزیون کوثر به زودی افتتاح خواهد شد ·
روابط استراتژيك افغانستان و هند ·
بن بست اصلاحات در سازمان ملل ·
آيا ماانسان نيستيم چراکس مارا کمک نمى کند ·
مـــــجـــــلــــــه ای طـــــــــبــــــي ·
سفر کاری داکتر سيما ثمر به فنلند ·
محاکمه ای عبدالرحمن و چالشهای آن ·
نقش تربیت در نهادینه کردن دموکراسی ·
زندگي نامه وزيران پيشنهادي رييس جمهور كرزي ·
بررسی اخبار افغانستا ن در سال 1384از دیدگاه ایرنا ·
کانون سال نو خود را با بر گزاری تظاهرات باشکوه آغاز کرد ·
تجليل نوروز در افغا نستان ·
شام فرهنگی افغانستان در کشور فنلند ·
مجله ای طبي کانون توسعه و تعاون افغانستان ·
يازدهمين سالروز شهادت رهبر شهيد استاد مزاری ·
آروزها و خواسته های شورا های ولایتی ·
افغانستان و فاشیسم ·
تروريسم به روايت ارقام ·
دایر کردن نمایشگاه عکس توسط نصرالله پیک ·
حد اقل يک ميليون دالر اختلاس! بقلم کامران مير هزار از کابل پرس ·
عریض شدن سرکهای کابل طی پنج سال آینده ·
کمیسیون بررسی وضعیت امنیتی هرات تشکیل شد ·
چه به آتش آزادي، چه به آتش غيرت ·
درهرات چه می گذرد ؟ ·
وزراى کابينه در مورد موافقتنامه افغانستان به مردم معلومات مى دهند ·
درس آموزی از مکتب عاشورا ·
طبل رحيل بكوبيد كه محرم، آغاز هجرت انسان از راه رسيده است ... ·
ديدارى از افغانستان در سرزمين ديجيتال ·
گزارشی مشروح از کنفرانس لندن ·
خاطرات تلخ ایام مهاجرت از ایران ·
كشف منابع عظيم گاز در افغانستان ·
همجنس بازی, در افغانستان ·
كتاب هاي بن لادن در امريكا ·
کشته گان را چگونه می شماریم ؟ ·
سفارت ايران در افغانستان؛ سوپردلالي به جاي فعاليت ديپلماتيك ·
روشنفکری شغل نیست ·
بوش برای تقویت امنیت ملی آمریکا خواستار تدریس زبان فارسی در کودکستان ها شد ·
سپاسگزاری محقق نسب ·
اسامه بن لادن کجاست؟ ·
نصر الله بابر دزد با فرهنگ ·
تحليل بن مايه هاي پايداري درترانه هاي عاميانه افغانستان ·
پارلمان افغانستان فعاليت سازمانهای غيردولتی را بررسی می کند ·
كشف قديمي‌ترين ردپاي انسان در استراليا ·
منشأ کلمهء خراسان ·
بحران اشتغال ·
BBC-علی محقق نسب روزنامه نگار افغان آزاد شد- ·
اطلاعیه كمیته حمایت از محقق نسب ·
نخستین اجلاس پارلمان افغانستان دایر شد ·
علی محقق نسب درآستانه ای اعدام ·
حوزهء نا امنی ها توسعه یافته است ·
دربندنگهداشتن محقق نسب ، زندانی ساختن آزادی بیان است ·
مصاحبه با کار گردان فیلم فصل سکوت برنده جایزه فستیوال سینما ویست استرالیا ·
نتیجه نهایی انتخابات پارلمان اعلام شد ·
درخشش فیلم افغانی فصل سکوت وبرنده جایزه فستیوال سینما ویست در استرالیا به کارگردانی عبدالرحمن عالمی ·
زمستان با سرما کشنده و فقر مضاعف ·
محکوميت محقق نسب از ديدگاه قانون ·
نامه سر گشاده ای روشنفکران و فرهنگیان افغانستان به اقای حامد کرزی نسبت به باز داشت علی محقق نسب ·
هئیت جهانی قضیه محقق نسب را با دقت پیگیری میکنند ·
نگهداری تاریخچه پزشکی ·
طی یک گردهمایی در کابل کمیته دفاع از محقق نسب خواستار آزادی فوری وی شدند ·
برای آزادی علي محقق نسب جرناليست افغان تلاش کنيم ·
بيوگرافي حاج علي محقق نسبب ·
سومين مراسم جايزه يلدای ادبی برگزار شد ·
محقق نسب، ترديدی ديگر در تابوهای تفکر ·
ماه مبارک رمضان ·
درآستا نه ای تشکیل پارلمان - از :نبی قا نع زا ده ·
نقش همراستایی منافع در پایداری اجتماع ·
نمایشگاه کتاب در کابل ·
ADCO Brochures نشرات کانون ·
آغاز شمارش آرأ در سراسر افغانستان ·
مصاحبه با داکتر بارنت روبن - افغانستان در پردگاه خطر ناک ·
tes3 ax ·
test ax ·
test1 ·
عید سعید فطر برهمه ای روزه داران و وطنداران مبارکباد ·
نظریه پردازی علم در ماورا الطبیعه ·
مبارک باد سالروز استقلال افغانستان ·
سالروز استقلال افغانستان ·
ورزش راه سالم زندگي ·
Didar pap az Germany ·

Login »