ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

فقركثيف و آلاينده


19.05.2006 01:07

فقر، مردمان را كرخت مى كند، كرامت ها را بر باد مى دهد، به راستى كه شيران را روبه مزاج مى نمايد، احساس تلخ ناكامى به وجود مى آورد. مثل خوره شخصيت بشر را از درون مى خورد، شوق دانستن و فهميدن، ذوق خلاقيت هنرى و زيبايى شناسى، لذت ايمان، طعم عرفان و توفيق اخلاق را از آدمى مى ربايد.
سرخوردگى، دلسردى و بى اعتمادى، ايجاد مى كند. در جامعه بذر كينه و بيگانگى و پرخاشگرى مى پاشد، چه بسا افراد را به دلالى، دزدى، ارتشا، اختلاس، قاچاق، تقلب، كم كارى و آلودگى هاى ديگر وامى دارد.
به خصوص وقتى كار از آستانه تحمل احساس فقر بگذرد، نوبت آشفتگى وناسازگارى اجتماعى و حتى بحران و عصيان مى رسد...
جهانگيرى جامعه شناس، معتقد است: فقر يكى از دستاوردهاى جوامع صنعتى بوده و هر قدر دنيا به سوى پيشرفت و توسعه گام برمى دارد، اين واژه بيشتر نمايان مى شود. در واقع، اساس و بنيان فقر، ناشى از تشديد اختلاف طبقاتى جوامع توسعه يافته و در حال توسعه، پايه گذارى شده است.
تمام ساكنان زمين برابرند، اما بعضى برابرتر هستند. مراكز اقتصادى، بازارها و اطلاعات بدون هيچ مشكلى در تحرك هستند، اما با اين حال ميزان توسعه اقتصادى در ميان ملت هاى مختلف بى تناسب مانده است. در چنين شرايطى بايد تفاسير و تعابير متفاوتى را براى فقر عنوان نمود.
دكتر مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه، معتقد است: فقر مفهوم گسترده و وسيعى دارد و در قالب اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و نظير آن، امروزه در جوامع تبيين شده است. دكتر مقدم، عامل عمده فقر و نيز ريشه اصلى و اساسى آن را در عامل اقتصادى جست وجو مى كند و مى گويد: اگر عامل اقتصادى از بين برود يا متعادل شود تا حدود زيادى از دامنه فقر جلوگيرى مى شود.

امروزه، بسيارى از طبقه بندى هاى اجتماعى تابع عوامل اقتصادى جامعه است. در واقع، حدود تنعم افراد مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد. به طور كلى براساس همين عامل ثروت يا فقر است كه كشورها طبقه بندى شده اند، يعنى: كشورهاى صنعتى (شمال) و كشورهاى غيرصنعتى (جنوب) يا جهان سوم. درون اين كشورها نيز براساس امكانات مالى و اقتصادى و چگونگى بهره مند شدن و در حد متناسبى از سطح زندگى قرار داشتن افراد، گروه هاى مردم طبقه بندى مى شوند. به همين طريق، افراد و طبقات اجتماعى خاص نشان داده مى شوند.
در كشورهاى جنوب، سازمان هاى مالى جهانى به ويژه بانك جهانى كه وظيفه اش ارايه كمك به كشورها براى خروج از عقب افتادگى است، مردمى را كه درآمد روزانه اش براى هر نفر به يك دلار نمى رسد تحت عنوان فقرا معرفى مى كنند. با اين توصيف حدود يك ميليارد زن و مرد در اين چارچوب قرار مى گيرند.
در نيمه شمالى و به ويژه در اروپا، فقر نه به گونه اى مطلق بلكه با تفسيرى نسبى توصيف مى شود. تمام افرادى كه درآمدشان كمتر از ۵۰ درصد درآمد متوسط سرانه در كل كشور باشد، در گروه فقرا قرار مى گيرند. در واقع، چنين تقسيم بندى اى مناسب است، زيرا متوسط درآمد سرانه يعنى همان درآمد متوسط جامعه را به دو بخش مساوى تقسيم مى كند، افرادى كه بيشتر دارند و كسانى كه كمتر دارند. اين ملاك، ما را به سطح زندگى اعضاى يك جامعه رهنمون مى سازد.
خط فقر
خط فقر، خط فرضى است كه با توجه به شاخص هاى اقتصادى، توليد ناخالص ملى، درصد و ميزان توليدات، آموزش، بهداشت، درآمدها و... محاسبه و اعلام مى شود. افراد بالاى خط فرضى را افراد برخوردار يا منعم و به جمعيتى كه زير خط فرضى قرار مى گيرد، جمعيت فقر گويند.
با توجه به آمار منتشره از سوى بانك مركزى و هم چنين نرخ تورم كه همه ساله اعلام مى شود، سطح درآمد سرانه افراد براى تامين معيشت حكايت از اين حقيقت دارد كه اقشار آسيب پذير و محروم جامعه، به هيچ عنوان از يك زندگى عارى از مشكلات اقتصادى بهره مند نمى شوند. در واقع چنين طبقاتى از افراد، زير خط فقر قرار دارند. در اروپا ۵۰ ميليون نفر زير خط فقر زندگى مى كنند اگر اين مبنا را به حد ۴۰ درصد از متوسط درآمد سرانه تقليل دهيم، شمار فقرا از ۵۰ ميليون به ۲۵ ميليون نفر كاهش مى يابد.
در اروپا، امريكا و ژاپن هيچ كس در مرز فقر مطلقى كه بانك جهانى حد آن را يك دلار در روز تعيين كرده است، نيست. اين رقم نيز مربوط به قدرت خريد در سال ۱۹۸۵ بوده، زيرا اين ميزان امروز به سه دلار رسيده است.
براساس ديدگاه هاى متخصصان و اقتصاددانان، مى توان مردم جهان را به چهار طبقه تقسيم كرد: ۱- افرادى كه در فقر مطلق قرار دارند ۲- گروه كه كمى (بالاتر) در زير خط فقر كه در كشورشان وجود دارد، قرار دارند ۳- آنانى كه روى خط فقر هستند ۴- غنى تر ها كه از سطوح ذكر شده فاصله دارند.
دكتر مقدم جامعه شناس مى گويد: عامل غذا، عامل بسيار مهمى در بروز و پيدايش فقر است. لذا، آن چه جوامع را از هم جدا مى كند، عامل بيولوژيك فقر است كه مربوط به منابع مى باشد كشورهاى جهان سوم كم و بيش يك چنين وضعيتى دارند و احساس فقر بيشترى مى كنند، زيرا به علت كاهش منابع و غيرقابل تجديد بودن آن و هم چنين، مصارف زياد و بالا رفتن سطح توقعات، باعث شده است كه بسيارى از افراد زير خط فقر قرار گيرند.
فقر رسمى

فقر رسمى در شرايطى ظاهر مى شود كه دولت نتواند امكانات لازم را براى گروهى از افراد جامعه فراهم آورد. فقر رسمى در بسيارى از كشورها وجود دارد و خود دولت ها هم از اين وضع مطلع هستند، ولى در اكثر موارد كارى از دست آن ها ساخته نيست. فقر به عنوان يك معضل اجتماعى، ريشه هاى ديگرى نيز به همراه دارد.
اعتياد، الكليسم، طلاق، جرايم اخلاقى، بزهكارى و... در جوامع ريشه در فقر دارند.
شرايط جلوگيرى از فقر
براى حل مساله فقر، شايد زمانى چنين تصور مى شد كه اگر حكومتى عدالت خواه، قيم جامعه بشود و همه چيز را در دست بگيرد، مى تواند با توزيع ثروت فقرزدايى بكند. اما، مطابق آزمون تاريخى، اين رويكرد در سياست، خودكامگى به بار آورد و در اقتصاد نيز نتوانست موجب رشد و پويايى و بهبود كيفيت شود.
دكتر مقدم، مى گويد: زمانى مى توان از فقر در جامعه جلوگيرى نمود كه سازمان اجتماعى مناسبى در جامعه داشته باشيم، يعنى در واقع، زمانى كه جامعه خود داراى آموزش و پرورش مناسب، اشتغال لازم و كنترل جمعيت باشد.
نابرابرى هاى اجتماعى خلاف ايده آل هاى انسانى هستند. در موارد زيادى در حالى كه مردم به دنبال مدينه فاضله و شرايط مطلوب هستند، گرفتار نابرابرى ها، عدم توازن و ناهماهنگى هاى اجتماعى و اقتصادى نيز مى شوند.
تاثير فقر
در بسيارى موارد توسعه اقتصادى نه تنها باعث از بين رفتن فقر نشده، بلكه با تاثيرات مرگبارش بر رشد جمعيت و خسارت به محيط زيست، موجب افزايش فقر نيز شده است.
زيرا وقتى كوشش هاى مربوط به توسعه غيرموثرند، نظام هاى اقتصادى و اجتماعى موجود را بر هم مى زنند بى آن كه در مقابل سودى داشته باشند. حتى زمانى كه توسعه موثر واقع مى شود، به نحو گسترده اى موجبات انسانى آلودگى و نابودى محيط زيست را افزايش مى دهند.
دكتر مقدم، استاد دانشگاه و جامعه شناس، در اين ارتباط مى گويد: فقر به اشكال مختلف شرايط زندگى اقتصادى، اجتماعى و مسكن افراد را تحت تاثير قرار مى دهد. روند فقر هم چنان در حال پيشرفت است و به صورت سيكل در جريان است، چنان چه اين چرخه از بين نرود، جامعه دچار معضلات اجتماعى و اقتصادى و حتى فقر معنوى فراوان خواهد شد.
پيامدهاى فقر
فقر، همواره با خود فلاكت و بدبختى را در ابعاد مختلف جامعه پديدار مى سازد. از جمله، حادترين پيامد فقر در بعد اقتصادى آن گنجانده شده است. فقر و تنگدستى افراد، اغلب با پيامدهاى ناگوارى همراه مى شود، يعنى دزدى، غارت، چپاول، جنايت و... حاصل اين معضل اجتماعى است.
افزايش تعداد بيكاران در هر جامعه اى، بارزترين نماد فقر است. هر چه قدر آمار افراد بيكار بالا برود، متعاقب آن اجتماع با ناهنجارى هاى گوناگونى مواجه خواهد شد. زيرا، فرد براى تامين مخارج زندگى، نيازمند است تا به طرق و شيوه هاى ناصحيح متوسل بشود و همين امر، موجبات فساد، فحشا، اعتياد، خودفروشى، تكدى گرى و... را فراهم مى آورد.
بچه هاى خيابانى از ديگر پيامدهاى ناگوار فقر در هر جامعه اى است. زيرا خانواده با توجه به وضعيت نامناسب معيشتى، مجبور مى شود از طريق فرزندان، به تامين هزينه هاى زندگى بپردازد. در واقع، خانواده ها با قربانى كردن كودكان، آنان را به انجام كارهايى نابهنجار وادار مى سازند كه نتيجتا آنان را به افرادى لاابالى و بى مسووليت مبدل مى سازد.
در هر صورت، فقر به عنوان يك پديده فراگير و بين المللى در وجود تمام جوامع رسوخ كرده و مى بايست با بسط و گسترش عدالت اجتماعى در ابعاد مختلف آن، علاوه بر انحطاط فقر باعث رشد و توسعه كشورها گرديد. زيرا، درمان فقر علاوه بر شكوفايى اقتصادى منجر به زدوده شدن آثار منفى اين معضل اجتماعى خواهد شد.

غلامرضا مقدم


آرشيف      
تجاوز کوچي ها به هزارستان و سياستهای دو پهلوی دولت ·
آينده پيمان ناتو با آينده افغانستان گره خورده است ·
چرا مردمان ملکی قربانی جنگ می شوند؟ ·
عید سعید فطر مبارکباد ·
مردم دورنماي زندگي را نمي بينند ·
آیا پروسه مبارزه با فساد هم به بن بست می رسد؟ ·
افغانستان در خطر ·
افغانستان شهر بی دروازه ·
ناتو فرماندهی امنیت سراسری در افغانستان را به عهده گرفت ·
مجسمه ساز افغانی مجسمه های تخرتب شده بودا را بازسازی مي نماید ·
افزایش نیروهای ناتو راه حل مشکل نیست ·
از شایعه تا نیرنگ ·
بیکاری افغان ها و کارگران خارجی ·
چند پرده از یک نمایش تاریک ·
(نقدي بر مقاله توهين آميز روزنامه جام جم ايران ) كارگران افغاني ، مهاجرت ودهها ميليون دلار سود براي ايران ·
گزارشی از شهر بامیان ·
فرارسبدن ماه مبارک رمضان گرامی باد ·
نتايج مسابقات خاطره نويسي مهاجرين افغاني (داغ روزگار ·
دستاوردهاي دولت براي مردم ضعيف بوده است ·
سانسور رسانه ها و خبر گزاری ها در کابل ·
چگونه می توان به آینده افغانستان امید وار بود؟ ·
آغاز موج جدید مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه ·
عقد پيمان همکاری دراز مدت بين دولت افغانستان و سازمان ناتو ·
اطلاعيه ·
درصد بی کاری در فنلاند نسبت به سال گذشته از 7.3 به 6.6 درصد کاهش یافت ·
هشتاد هفتمین سالروز استقلال افغانستان مبارکباد ·
افزایش تعداد پزشکان خارجی در فنلاند ·
مظلوم و مغضوب وا قع شدن مردم و سر زمین هزاره جات ·
شرکت يک نوجوان افغاني مقيم فنلند به مسابقات جهاني ووشو ·
ناتو فرماندهی مناطق جنوب افغانستان را به دست گرفته وعملیات نظامی خودرا آغاز کرد ·
افغانستان عضو ناظر پيمان انرژی اروپا شد ·
گاردين : برخی اعضای پارلمان و مقامات امنيتی افغانستان سابقه جنايات جنگی دارند ·
زرقاوى از اردن و افغانستان تا عراق ·
با حضور تعدادی از مسئولین کشور قیر ریزی سرک دشت برچی آغاز شد ·
شادي مردم عراق از كشته شدن زرقاوي ·
با ز دید رئیس جمهور فنلند از غرفه کانون تو سعه و تعاون افغانستان در دهکده جهانی هلسنکی ·
همکاری های اقتصادی ایران وافغانستان ونقش آن در اوضاع ژئوپلیتیکی منطقه ·
قابل توجه مدیران سایت ·
سنگ در برابر تفنگ ·
شکست ايران در برابر افغانستان ·
درخشش سپورتي جوانان افغان در خارج از کشور ·
دو تن ازمتعلمين افغان مقام اول را باکسب مدال طلا از آن خودنمود ·
جنگی با ارزش جنگی بی ارزش ·
جنرال آمریکایی مهم ترین پیشرفت ها و چالشها درافغانستان را عنوان میکند ·
کوفی عنان راهبرد ضد تروریسم سازمان ملل برای توجه به قربانیان را معرفی می کند ·
مرورى بر هزينه زندگى در شهرهاى دنيا ·
در حاشيه انتشار نوار ويدئويي حمله 11سپتامبر به پنتاگون ·
فقركثيف و آلاينده ·
حفاظت از حقوق اقليتها ·
مردم درباره تشنج های پارلمان چه میگویند؟ ·
دمی با کتاب همزبانی و بی زبانی ·
تلویزیون کوثر به زودی افتتاح خواهد شد ·
روابط استراتژيك افغانستان و هند ·
بن بست اصلاحات در سازمان ملل ·
آيا ماانسان نيستيم چراکس مارا کمک نمى کند ·
مـــــجـــــلــــــه ای طـــــــــبــــــي ·
سفر کاری داکتر سيما ثمر به فنلند ·
محاکمه ای عبدالرحمن و چالشهای آن ·
نقش تربیت در نهادینه کردن دموکراسی ·
زندگي نامه وزيران پيشنهادي رييس جمهور كرزي ·
بررسی اخبار افغانستا ن در سال 1384از دیدگاه ایرنا ·
کانون سال نو خود را با بر گزاری تظاهرات باشکوه آغاز کرد ·
تجليل نوروز در افغا نستان ·
شام فرهنگی افغانستان در کشور فنلند ·
مجله ای طبي کانون توسعه و تعاون افغانستان ·
يازدهمين سالروز شهادت رهبر شهيد استاد مزاری ·
آروزها و خواسته های شورا های ولایتی ·
افغانستان و فاشیسم ·
تروريسم به روايت ارقام ·
دایر کردن نمایشگاه عکس توسط نصرالله پیک ·
حد اقل يک ميليون دالر اختلاس! بقلم کامران مير هزار از کابل پرس ·
عریض شدن سرکهای کابل طی پنج سال آینده ·
کمیسیون بررسی وضعیت امنیتی هرات تشکیل شد ·
چه به آتش آزادي، چه به آتش غيرت ·
درهرات چه می گذرد ؟ ·
وزراى کابينه در مورد موافقتنامه افغانستان به مردم معلومات مى دهند ·
درس آموزی از مکتب عاشورا ·
طبل رحيل بكوبيد كه محرم، آغاز هجرت انسان از راه رسيده است ... ·
ديدارى از افغانستان در سرزمين ديجيتال ·
گزارشی مشروح از کنفرانس لندن ·
خاطرات تلخ ایام مهاجرت از ایران ·
كشف منابع عظيم گاز در افغانستان ·
همجنس بازی, در افغانستان ·
كتاب هاي بن لادن در امريكا ·
کشته گان را چگونه می شماریم ؟ ·
سفارت ايران در افغانستان؛ سوپردلالي به جاي فعاليت ديپلماتيك ·
روشنفکری شغل نیست ·
بوش برای تقویت امنیت ملی آمریکا خواستار تدریس زبان فارسی در کودکستان ها شد ·
سپاسگزاری محقق نسب ·
اسامه بن لادن کجاست؟ ·
نصر الله بابر دزد با فرهنگ ·
تحليل بن مايه هاي پايداري درترانه هاي عاميانه افغانستان ·
پارلمان افغانستان فعاليت سازمانهای غيردولتی را بررسی می کند ·
كشف قديمي‌ترين ردپاي انسان در استراليا ·
منشأ کلمهء خراسان ·
بحران اشتغال ·
BBC-علی محقق نسب روزنامه نگار افغان آزاد شد- ·
اطلاعیه كمیته حمایت از محقق نسب ·
نخستین اجلاس پارلمان افغانستان دایر شد ·
علی محقق نسب درآستانه ای اعدام ·
حوزهء نا امنی ها توسعه یافته است ·
دربندنگهداشتن محقق نسب ، زندانی ساختن آزادی بیان است ·
مصاحبه با کار گردان فیلم فصل سکوت برنده جایزه فستیوال سینما ویست استرالیا ·
نتیجه نهایی انتخابات پارلمان اعلام شد ·
درخشش فیلم افغانی فصل سکوت وبرنده جایزه فستیوال سینما ویست در استرالیا به کارگردانی عبدالرحمن عالمی ·
زمستان با سرما کشنده و فقر مضاعف ·
محکوميت محقق نسب از ديدگاه قانون ·
نامه سر گشاده ای روشنفکران و فرهنگیان افغانستان به اقای حامد کرزی نسبت به باز داشت علی محقق نسب ·
هئیت جهانی قضیه محقق نسب را با دقت پیگیری میکنند ·
نگهداری تاریخچه پزشکی ·
طی یک گردهمایی در کابل کمیته دفاع از محقق نسب خواستار آزادی فوری وی شدند ·
برای آزادی علي محقق نسب جرناليست افغان تلاش کنيم ·
بيوگرافي حاج علي محقق نسبب ·
سومين مراسم جايزه يلدای ادبی برگزار شد ·
محقق نسب، ترديدی ديگر در تابوهای تفکر ·
ماه مبارک رمضان ·
درآستا نه ای تشکیل پارلمان - از :نبی قا نع زا ده ·
نقش همراستایی منافع در پایداری اجتماع ·
نمایشگاه کتاب در کابل ·
ADCO Brochures نشرات کانون ·
آغاز شمارش آرأ در سراسر افغانستان ·
مصاحبه با داکتر بارنت روبن - افغانستان در پردگاه خطر ناک ·
tes3 ax ·
test ax ·
test1 ·
عید سعید فطر برهمه ای روزه داران و وطنداران مبارکباد ·
نظریه پردازی علم در ماورا الطبیعه ·
مبارک باد سالروز استقلال افغانستان ·
سالروز استقلال افغانستان ·
ورزش راه سالم زندگي ·
Didar pap az Germany ·

Login »