اعلاميۀ حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاى ملى يا قومى، مذهبى و زبانى

اعلاميۀ حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاى ملى يا قومى، مذهبى و زبانى

23 August 2017


اعلاميۀ حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاى ملى يا قومى، مذهبى و زبانى

کنوانسيون مربوط به امور پناهندگان – 28 جولاي1951 ژنو

کنوانسيون مربوط به امور پناهندگان – 28 جولاي1951 ژنو

23 August 2017


نظر به اينکه منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر که در 10 دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي رسيده است، اين اصل را مورد تأکيد قرار داده اند که کليه افراد بشر بايد بدون تبعيض از حقوق بشري و آزاديهاي اساسي برخوردار گردند.

سمينار بررسي و تکميل پروگرام ملي فنلند در امور حقوق اساسي و حقوق بشر برای سالهای 2016 تا 2020

سمينار بررسي و تکميل پروگرام ملي فنلند در امور حقوق اساسي و حقوق بشر برای سالهای 2016 تا 2020

7 February 2016


کانون افغانستانيهای فنلند پيشنهادهای ذيل را در رابطه با پروگرام ملي دولت در امور حقوق اساسي و حقوق بشر در فنلند برای چهار سال آينده ارائه مي کند

جایگاه پناهنده در اسناد بین الملل

جایگاه پناهنده در اسناد بین الملل

2 April 2011


جایگاه پناهند در اسناد بین المللی

سایت سابق کانون

سایت سابق کانون

23 January 2009


سایت سابق کانون