بندهای سه گانه منشور زبان مادری مصوب یونسکو(به مناسب روز زبان مادری)

بندهای سه گانه منشور زبان مادری مصوب یونسکو(به مناسب روز زبان مادری)

21 February 2018


بندهای سه گانه منشور زبان مادری مصوب یونسکو

كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك‌

كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك‌

8 November 2017


مصوب‌ نوامبر 1989(23)

مقدمه‌

كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ حاضر:

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

8 November 2017


آموزش  - میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل مصوب 16 دسامبر 1966 دیباچه:

متن منشور ملل متحد

متن منشور ملل متحد

3 October 2017


متن منشور سازمان ملل متحد مقدمه منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو

اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر

28 August 2017


اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ترجمه ی فارسی و دریِ این اعلامیه در وب سایت سازمان

قانون اساسی فنلند(فنلاند)

قانون اساسی فنلند(فنلاند)

23 August 2017


جمهوري فنلاند كشوري مستقل است كه قانون اساسي آن بر اساس شكل كنوني حكومت و ساير قوانين وضع گرديده است.

قانون اساسی افغانستان

قانون اساسی افغانستان

23 August 2017


با انفاذ اين قانون اساسي، قوانين و فرامين تقنيني مغاير احکام آن ملغي مي باشد.

ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي

ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي

23 August 2017


با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می دانند

اعلاميۀ حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاى ملى يا قومى، مذهبى و زبانى

اعلاميۀ حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاى ملى يا قومى، مذهبى و زبانى

23 August 2017


اعلاميۀ حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاى ملى يا قومى، مذهبى و زبانى

کنوانسيون مربوط به امور پناهندگان – 28 جولاي1951 ژنو

کنوانسيون مربوط به امور پناهندگان – 28 جولاي1951 ژنو

23 August 2017


نظر به اينکه منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر که در 10 دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي رسيده است، اين اصل را مورد تأکيد قرار داده اند که کليه افراد بشر بايد بدون تبعيض از حقوق بشري و آزاديهاي اساسي برخوردار گردند.