اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر

28 August 2017


اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ترجمه ی فارسی و دریِ این اعلامیه در وب سایت سازمان

قانون اساسی فنلند(فنلاند)

قانون اساسی فنلند(فنلاند)

23 August 2017


جمهوري فنلاند كشوري مستقل است كه قانون اساسي آن بر اساس شكل كنوني حكومت و ساير قوانين وضع گرديده است.

قانون اساسی افغانستان

قانون اساسی افغانستان

23 August 2017


با انفاذ اين قانون اساسي، قوانين و فرامين تقنيني مغاير احکام آن ملغي مي باشد.

ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي

ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي

23 August 2017


با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می دانند

اعلاميۀ حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاى ملى يا قومى، مذهبى و زبانى

اعلاميۀ حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاى ملى يا قومى، مذهبى و زبانى

23 August 2017


با تاييد مجدد اينكه يكى از اهداف اصلى ملل متحد، طبق منشور آن، اعتلا و

متن منشور ملل متحد

متن منشور ملل متحد

23 August 2017


منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللي به امضاء رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد.

کنوانسيون مربوط به امور پناهندگان – 28 جولاي1951 ژنو

کنوانسيون مربوط به امور پناهندگان – 28 جولاي1951 ژنو

23 August 2017


نظر به اينکه منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر که در 10 دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي رسيده است، اين اصل را مورد تأکيد قرار داده اند که کليه افراد بشر بايد بدون تبعيض از حقوق بشري و آزاديهاي اساسي برخوردار گردند.