گفتگو با هلنا اورکامو یکی از معلمین آموزشگاه زبان فنلندی برای پناهنده ها ومهاجرین درشهرهوینکه

گفتگو با هلنا اورکامو یکی از معلمین آموزشگاه زبان فنلندی برای پناهنده ها ومهاجرین درشهرهوینکه

6 April 2009


گفتگو با هلنا اورکامو یکی از معلمین آموزشگاه زبان فنلندی برای پناهنده ها ومهاجرین درشهرهوینکه

مصاحبه اختصاصی بخش خبری سایت کانون با نماینده مردم کابل در پارلمان افغانستان آقای اسماعیل صفدری  درابطه با تصویب احوال شخصیه اهل تشیع که تا حدودی جنجالی شده است

مصاحبه اختصاصی بخش خبری سایت کانون با نماینده مردم کابل در پارلمان افغانستان آقای اسماعیل صفدری درابطه با تصویب احوال شخصیه اهل تشیع که تا حدودی جنجالی شده است

6 February 2009


مصاحبه اختصاصی بخش خبری سایت کانون با نماینده مردم کابل در پارلمان افغانستان آقای اسماعیل صفدری

مصاحبه با استاد حاجی کاظم یزدانی مورخ مشهور افغانستان

مصاحبه با استاد حاجی کاظم یزدانی مورخ مشهور افغانستان

13 January 2009


گفتگو با حاج کاظم یزدانی مورخ شهیر کشور