آینده افغانستان در حال تغییر است

آینده افغانستان در حال تغییر است

17 December 2022


آینده افغانستان در حال تغییر است.

نمایشگاه عکس و فیلم در شهر اسپو در برج های 11و12

نمایشگاه عکس و فیلم در شهر اسپو در برج های 11و12

11 December 2022


نمایشگاه عکس و فیلم در شهر اسپو

ویبینار علمی و تخصصی نسل کشی هزاره ها!

ویبینار علمی و تخصصی نسل کشی هزاره ها!

22 November 2022


ویبینار علمی و تخصصی نسل کشی هزاره ها!

روند تحصیل در فنلند

روند تحصیل در فنلند

22 November 2022


روند تحصیل در فنلند

جشنواره فیلم پناهنده در هلسینکی

جشنواره فیلم پناهنده در هلسینکی

21 October 2022


جشنواره فیلم پناهنده در هلسینکی

اولین همایش باز برای افغانستان فرصت ها و چالش ها در هلسینکی

اولین همایش باز برای افغانستان فرصت ها و چالش ها در هلسینکی

15 October 2022


اولین همایش باز برای افغانستان فرصت ها و چالش ها در هلسینکی

تظاهرات عیله نسل کشی هزاره ها در هلسینکی

تظاهرات عیله نسل کشی هزاره ها در هلسینکی

12 October 2022


تظاهرات عیله نسل کشی هزاره ها در هلسینکی

با ما بپیوندید

با ما بپیوندید

1 October 2022


با ما بپیوندید

اطلاعیه! گفتمان و نشست برای عوامل شکست جمهوریت

اطلاعیه! گفتمان و نشست برای عوامل شکست جمهوریت

21 August 2022


اطلاعیه! گفتمان و نشست برای عوامل شکست جمهوریت

اطلاعیه کلاس زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

اطلاعیه کلاس زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

19 August 2022


اطلاعیه کلاس زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی