اطلاعیه- تست

اطلاعیه- تست

21 hours before


اطلاعیه

اطلاعیه!

اطلاعیه!

28 August 2017


به یک خانم با تجربه در زمینه نگهداری اطفال(با پرداخت معاش) که زبان فنلندی شان

اطلاعیه ! کورسهای وفق یابی

اطلاعیه ! کورسهای وفق یابی

20 August 2017


  به اطلاع افغانستانی های شهر هلسینکی رسانیده میشود ! که کورسهای آشنایی با نهادهای فنلند( وفق یابی)

اطلاعیه سمینار محصلین

اطلاعیه سمینار محصلین

16 April 2017اطلاعیه؛ آموزش زبان فنلندی

اطلاعیه؛ آموزش زبان فنلندی

6 April 2017


بدینوسیله به اطلاع وطنداران جنوب فنلند