برگ سبز تحفه درویش / کمک به زلزله زدگان هرات

کانون افغانستانی های فنلند به تاریخ 09.11.2023 به تعداد محدود به خانواده های آسیب دیده از زمین لرزه هرات کمک های را به هرات ارسال نمودند و به قریه های شکوفان، شهرک احمدی، کوره ملی، قریه رسالت، سید آباد، شیدایی، ولسوالی گذره برای 44 حانواده هرخانواده مبلغ یکهزار افغانی که در این جمله طبق تشخیص هیات توزیع برای دو خانواده هر خانواده مبلغ سه هزار افغانی توزیع گردید.
پول جمع اوری شده در فنلند مبلغ 700 یورو بوده است که توسط ویسترین یونین ارسال شده است که معادل 50.094.19 افغانی شده است.
جا دارد از کار مندان موسسه صلح و شفافیت آقایان عبدالله انصاری، روح الله مروجی و رضا جعفری اظهار قدر دانی نموده که در توزیع این کمک ها همکاری رضاکارانه نمودند.
از عزیزان که کمک کردند نیز سپاس گزاری می گردد.

2 دیدگاه