پایان کلاس های زبان مادری فارسی دری سال تحصیلی 2022-2023 کانون!

بیش از یک نیم دهه فعالیت فرهنگی و تدریس زبان مادری فارسی دری برای اطفال و نوجوانان که توسط کانون در جهت نهادینه کردن این امرمهم فرهنگی انجام یافته است. امسال نیز مانند سال های گذشته اطفال و نوجوان با شرکت در این برنامه ها با زبان مادری خویش اشنایی پیدا نمودند.
امسال علاوه بر کلاس های آموزشی زبان فارسی دری یک دوره کلاس داستان نویسی نیز راه اندازی شده بود که اصول اولیه نویسندگی و داستان نویسی برای شاگردان تدریس شد.
با برنامه ریزی که دراین سال تحصیلی شده بود دانش آموزان پیشرفت خوبی داشتند علاوه بریاد گیری زبان مادری در رابطه با فرهنگ، جفرافیه و تاریخ کشور نیز به شاگردان معلومات داده شد.
تهیه گزارش: ص – مهاجر
عکاس: احمد قاسمی
22.5.2023

1 comment