تداوم فاجعه «نسل کشی افشار» بگونه ی دیگر!

محمد رفیق رجا

نقد اندیشه و کارکرد احزاب سیاسی در افغانستان ؛ هیچ ربطی به ملیت ها واقوام محروم کشورندارد. بدون هیچ استثنای احزاب جهادی، بیش از اقوام وهم تباردیگر، به خود ومردم خود زیان وضرر رسانده است. به همین دلیل فاجعه افشار، ودیگر خیانت های نابخشودنی ملی را، مستقیما می بایست ، شورای نظارو دیگر احزاب جهادی وتصمیم گیران سیاسی که چند مدتی در ان زمان امارت نمودند، پاسخ بدهند. به باوراین قلم فاجعه نسل کشی در افشار، نتیجه عملکرد اندیشه وتفکر بود که به افشار محدود نه ماند. بلکه به گونه های دیگر ادامه یافت. اکنون نیز سیاست مداران مربوط این جریان ،از تفکر نسل کشی وبرتری خواهی قومی آن زمان ، که منجربه پدید امدن تالب ان شد، کم ترین فاصله ی نه گرفته است.

نسل اگاه تاجیک تبارها، ازبکها وهزاره ها به جای اینکه عملکردهای احزاب جهادی گذشته را بهانه ی تصفیه حساب های قومی قرار دهند،آن را مایه ای عبرت وبه عنوان تجربه تکرار ناپذیر، به ان اعتراف نموده وزمینه های تصادم وبرگشت به گذشته را بشناسند و خود را از بنیاد، از لحاظ فکری وسیاسی نقد نمایند. تا زمان که نسل جدید از گذشته عبور نه نمایند و به تفکرمناسب اوضاع کنونی نه رسند، هرگز نمی توانند در برابرفاشیزم ت البانی جبهه واحد را برای ایجاد افغانستان جدید، شکل بدهند. اما چرا هزاره ها ، هر ساله نسل کشی افشار را به یاد و خاطرنسل ها؛ زنده نگاه می دارند. زیرا فاجعه افشار، از سوی احزاب سیاسی جهادی و یا شخصیت های سیاسی شورای نظار وجمعیت اسلامی ، اما بگونه ی دیگر تداوم یافت. درین مختصر، فقط برخی از ان؛ عملکرها را فهرست می نمایم :

1.درتصامیم «بن» پس از یازده سپتامبر،،سران شورای نظار، بدون حضورهزاره ها وازبک ها با امریکا به توافق رسیدند. بر علاوه اکثریت کابینه ،چهار وزارت کلیدی به سران شورای نظاراز یک ولسوالی تعلق گرفت.به دلیل اوضاع خاص ان روز هیچ کسی، جزدر خفاء براین برتری خواهی شورای نظار،اعتراض نکردند.

  1. اکثریت امکانات جهانی،پس از یازدهم سپتامبر، گماشتن کادرها درارتش،امنیت،پلیس وبخش های اداری واقتصادی در اختیار شورای نظارقرار گرفت. به قول گلبدین «تعداد جنرالان ولسوالی پنج شیردرامنیت واردوی افغانستان، بیش ازجنرالان یک کشوراروپای است» در مصاحبه با طلوع نیوز»

3.برای ورود به ارگان های دولتی  ونیز بعد ها؛ پاک سازی ازبک ها وهزاره ها، ازبخش های مختلف اداری وامنیتی ؛ بیش ازفاشیسهای قبیلوی اشرف غنی وکرزی، افراد مربوط شورای نظار وجمعیت نسبت به اقوام محروم دیگر،تبعیض داشتند.اسناد تحقیقی این مسله در ارگان اداره اموروادارات دیگر،موجود است.

  1. درتصمیم تغییر مسیر برق بنام «پاپ لاین» از بامیان به سالنگ، سیاست مداران شورای نظارهم در تصامیم نقش داشتند وهم در اجرای آن.
  2. جدای از تاریخ ،هم اندیشی وهم کاری سیات مداران اقوام محروم، درتثبیت تبعیض قومی درکشوروامدن ت البان، در سالهای پس از یازده سپتامبر، سران شورای نظار وجمعیت بیش از ان که برای جلوگیری از تجدید حاکمیت سیاه قبیلوی تلاش نمایند؛ برای انزوا ومحرومیت هزاره ها وازبک ها در خدمت فاشیسم قبیلوی عمل کردند.طول وعرض حکومت دوران کرزی واشرف غنی، نمونه های بی شماراست برای اثبات این واقعیت.
  3. اما حالا:اینکه احمد مسعود وهرنیروی مقاومت ضد ت البان ، بدون هیچ پرسشی مورد حمایت اقوام وملیت های محروم است سر جایش؛ اما نمایندگی شورای نظارازاقوام وملیت های محروم، مزاکره ومعاملات پنهانی با طالبان اینجا وانجا ، ادامه همان تفکراست که فاجعه افشاررا خلق کردند. تفکر واندیشه سیاسی که یکی از عوامل امدن ت البان شد.
  4. مردم وملیت های محروم به درستی می پرسند که احزاب گذشته ای جهادی واسلامی درحل مشکلات ملی مثل: حل مسله ملی ورفع تبعیض در کشور، چه تفاوت با ت البان دارند.؟

نتیجه: در رویاروی کنونی مردم با ت البان هیچ جریان منظم وجود ندارد. چیزی بنام« جبه مقاومت » غیر از همان پرچم امارت برهان الدین ربانی ؛هیچ برنامه وتجدید سیره وسامان سیاسی ندارند. فاجعه نسل کشی افشاروبازی های دیگراحزاب سیاسی با سرنوشت مردم ، تن دادن به حکومت های اشغالی ، حکومت تروریستان درکشور، فقر، اوارگی وبدبختی کنونی درکشور، محصول فقدان ظرفیت سیاسی وفرهنگی احزاب سیاسی است. نسل کنونی تا زمان که به نقد بی رحمانه احزاب سیاسی تن ندهند ، حتی با سرنگونی حکومت تروریستان از کشور، مردم به صلح ، امنیت وارامی نمی رسند.

1 comment