بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت نشست طالبان در ناروی!

درتحولات چهار دهه گذشته در افغانستان عوامل متعدد و گوناگون داخلی و خارجی نقش داشته است که در نتیجه منجربه قتل، کشتار، آوارگی، ویرانی و دربدری مردم شده است.
اما به قدرت رسیدن جنگ جویان طالب در 15 اگوست 2021 یکی از پیچیده ترین بازی است که تا کنون در افغانستان رقم خورده است. اکنون که این گروه افراطی و جنگ جو قدرت را تصاحب کرده است به دنبال پشتیبانی سیاسی و جهانی است. اما درمدت این پنج ماه نتوانسته است که کسب مشروعیت نمایند، جناحهای میانه رو این گروه در صدد جلب توجه بین المللی می باشند، سفرهای منطقه ای خودرا به کشورهای منطقه و همسایه داشته اند، که تا حال موفق نبوده اند اکنون کشورناروی میزبان سران این گروه، چند نفر مرد زن خارج از این گروه و تعدادی از سران کشورهای غربی به مدت سه روز در پشت درب های بسته به مذاکره خواهند پرداخت تا زمینه بیرون رفت از مشکل را جستجو نمایند.
در سایت وزارت خارجه ناروی آمده است که این گفتگو در باره به رسمیت شناخته شدن این گروه نخواهد بود. و می گوید که بحثها درباره جان میلیونها شهروند افغانستان، حق تحصیل دختران، سهیم شدن زنان در جامعه و حقوق بشرخواهد بود. دراین مذاکره همپیمانان ناروی و فعالین مدنی نیزحضور خواهند داشت.
کانون افغانستانی های فنلند به حیث نهاد فعال اجتماعی، فرهنگی و مدافع حقوق بشر در شرایط حساس کنونی در رابطه به تحرکات که اکنون برای مشروعیت بخشیدن گروه طالبان آغاز شده است به ویژه در زمینه گفتگوهای که در ناروی در حال انجام است اظهار نگرانی می نماید و نگرانی های خودرا با ارگانهای مربوطه اتحادیه اروپا، کشورهای ناروی و فنلند مطرح و شریک می نماید.
خواسته های اساسی ما در این چند اصل خلاصه می گردد:
1.ازکشورهای غربی به ویژه از کشورناروی خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق بشر توسط گروه طالبان هستیم.
2.سهم گیری تمام اقوام به اندازه شعاع وجودی شان را در قدرت بطور متوازن باید طالبان بپذیرند و حضور سمبولیک اقوام به ویژه هزاره ها قابل قبول نیست.
3. انتخابات زیر نظر سازمان ملل را یکی از راه های بیرون رفت در شرایط کنونی میدانیم.
4. لوی جرگه یک ساختار دیموکراتیک نبوده و حکومت برخاسته از رای مردم را تمثیل نمی کند.
5. تحصیل دختران، و حق کار زنان را طالبان باید بپذیرد.
6. کمک های انسان دوستانه ایکه در افغانستان سرازیر شده است بدون تبعیض در تمام مناطق بطورعادلانه تقسیم گردد.
7. گروه طالبان اگر خواستار وحدت ملی در افغانستان است به خواسته های تمام مردم و اقوام احترام گذاشته همه در ساختار قدرت سهیم شوند و باید اعتماد سازی نمایند.
کانون افغانستانی های فنلند – هلسینکی
kanun244@gmail.com

1 comment