تنظیمات اصلی-محمدکاظم کاظمی

به زودی قدرت بی‌قدرتان تسلیم خواهد شد
به جایش دولت بی‌دولتان تحکیم خواهد شد
جهان در قرن نو بر صفحۀ تقویم می‌رقصد
وطن آمادۀ برگشتن تقویم خواهد شد
به قانون خدا نان حلالی بود مردم را
که آن هم با قوانین بشر تحریم خواهد شد
قرانی مانده از قرنی غریبی در کف ملت
که بین دزد خوب و دزد بد تقسیم خواهد شد
به تنظیمات اصلی باز می‌گردد بشر آخر
و روی حالت «بل هم اضل» تنظیم خواهد شد
خدا می‌گوید: آن چیزی که من گفتم نشد انسان
ملک می‌گوید: آن چیزی که ما گفتیم خواهد شد
یک‌شنبه ۶ تیر

 

1 comment