تنور داغ انتخاباتی شورای های شهر در فنلند !

نبی قانع زاده
در این روزها تبلیغات و رقابتهای انتخاباتی شورای های شهر در فنلند جریان دارد، احزاب و کاندیداها در یک فضای دیموکراتیک ومثبت از فرصتهای که دارند به طور مطلوب استفاده می نمایند.
نکته ای جالب که وجود دارد اینست که محل و جایگاه های پوستر های انتخاباتی که از طرف شهرداری ها مشخص شده است فقط از همانجاها استفاده می گردد و همچنین بحثها و رقابتهای انتخاباتی در فضای مجازی و رسانه ها در یک فضای مناسب ادامه دارد نقد وبررسی دیدگاه های احزاب با استدلال برای مخاطبین ارائه میگردد و این مردم و شهروندان است که انتخاب میکنند.
دیگر اینکه جامعه مهاجر به ویژه مهاجرین افغانستانی برای کاندیدشدن در این دوره پرشورتراز گذشته در انتخابات شرکت کرده اند.
دو پوستر تبلیغاتی که توسط کانون افغانستانی های فنلند طراحی و منتشر شد و انعکاس بیرونی آن باعث تشویق کاربران صفحات مجازی گردید و این بستر سازی ها در گذشته ها طی سیمینارهای وفق یابی، مقاله ها و جلساتی وجود داشته است. همچنین تعدادی از مهاجرین افغانستانی تبار در گذشته در پارلمان و شورای های شهر حضور داشته اند و نقش اینها را نمی توان نادیده گرفت.
نکات مهم و قابل توجه:
۱. شورای شهر چیست؟
۲. یک نماینده در شورای شهر؟
۳. کدام احزاب به نفع جامعه مهاجراست؟
۴. چرا در انتخابات شرکت کنیم؟
۱.شورای شهر چیست؟
شورای شهر بالاترین مرکز تصمیم گیری در شهرداری ها می باشند و اعضای آن هرچهارسال یکبار در یک انتخابات آزاد در رقابت پرداخته و انتخاب می شوند. شورای مسئول برنامه ریزی فعالیتهای شهرداری ها در امور فرهنگی ، خدماتی، ورزشی، آموزشی و……می باشند. سالانه از ۱۰ تا ۲۰ بار تشکیل جلسه میدهند.
۲. یک نماینده در شورای شهر؟
نماینده در شورای شهر توانمندی و همچنین وقت برای کارهای که به او داده میشود، داشته باشد. وظیفه یک نماینده در شورای تعریف شده است که در همان چارچوب نقش خودرا ایفا نماید. او وظیفه دارد که برای بهبودی شهر تلاش نماید. بهبودی شهر برای همه ای ساکنان آن شهر، اعم از مهاجر و غیر مهاجر یکسان خواهد بود.
جامعه مهاجر سطح انتظارات خود را از یک نماینده در قالب وظیفه ای محوله آن نماینده جستجو نمایند.
۳.کدام احزاب به نفع جامعه مهاجراست؟
احزاب که مبنای فکری شان حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند این حزب ها به نفع جامعه مهاجر خواهند بود چون جامعه مهاجر از جمله آسیب پذیرها محسوب می گردند. احزاب که برای پناهنده و پناهجو براساس معیارهای سیاسی، اخلاقی و انسانی که دارند از انها حمایت کرده اند و همچنین این احزاب نا هنجاری های که در کشورهای جهان سوم و شرق میانه وجود دارد، و نظرات حمایت گرانه داشته و دارند واینها را پشتبانی و حمایت نمود.
این احزاب عبارتند از:
الف .سوسیال دیموکراتها. ب .سبزها. ج .چپ ها.
۴. چرا در انتخابات شر کت کنیم؟
وظیفه شهروندی ما ایجاب می کند تا به این وظیفه عمل نماییم. شرکت در انتخابات و استفاده از حق رای خود را، در جهت بهبود شرایط زندگی بهتر و ایده آل تعریف نمود.
احزاب که با جامعه مهاجر میانه ای خوب ندارند هر روز در اروپا قدرت بیشتری می گیرند پس جامعه مهاجر آگاهانه برای تغییر سرنوشت خود و آینده خوب به پیش حرکت کنند. آمار نشان می دهد که در انتحابات گذشته در فنلند جامعه مهاجر نزدیک به ۲۲ درصد شرکت کرده اند که این امار جالب به نظر نمی رسد.
توجه داشته باشید در قسمت کاندیداهای که خارج از این سه حزب به رقابت آمده اند طرح و پلان های انها را در نظر گرفته به آنها رای داد.
فراموش نشود که نقش احزاب طرفدار مهاجر برای مهاجر و مهاجرتبارها اساسی و کلیدی است.
تاریخ انتخابات شورای شهر در فنلند
13.06.2021

1 comment