لویه جرگه، و پایان تاریخ باج گیری قومی

محمد رفیق رجا
پس از حضورامریکا در افغانستان،حکومت واقتدارکشوراشغال گر؛ گاهی با چالش وغوغای بنام «حق اقوام وملیت ها» ؛ مواجه می شد.اما با رشوت وباج دهی اندک، وشخصی یا خوانوادگی،حق به حق دار می رسید.این باج دهی ، برای تصمیم گیران امریکای وحلقه ی قومی در قدرت، همیشه یک بازی نسبتا درد سرساز و کمی وقت گیربود. درد سراز اینکه امکان دارد؛ رقیبان منطقه ای امریکا، از این “درزها” استفاده نموده وان را به چالش بزرگ تبدیل نماید. «حق اقوام و ملیت ها» به این معنی یک غوغای سیاسی وباج خواهی بود، که از همان اول از هر لحاظ جدی نبود. تامین حقوق انسانی ملیتها ورفع تبعیض تاریخی، در هیچ مرحله ای از طرف اغوا گران، که خود را رهبران اقوام جا زده بودند؛ به یک خواست انسانی وغیر قابل معامله و جدی تبدیل نشد.
اما این لویه جرگه، بگونه ای بی چالش برگزارشد. اراده وخواست اقوام وملیت ها، حتی در حاشیه ای پروسه ی طالب سازی کشور، ملموس نیست. همه ی رهبران؛ بنام اقوام وملیت ها، بدنام ،سر به زیر،بی اراده ، خریده شده، وگویا که حق به حق داررسیده است. آنها درین مرحله برای تایید سناریوی سیاست طالب سازی افغانستان نظاره گراند. شرایط بگونه ای مهندسی شده که آنها جزمماشات و”چک چک” برای جیغ های بی مورد اشرف غنی، کاری نمی توانند بکنند. ازادی طالبان، حتی همان های که صدها هم وطن را قتل عام کرده بودند، پیش ازلوی جرگه ترتیبات اداری ازادی انها داده شده بود.لوی جرگه تایید می کرد یا نه؛ امریکای ها انها را ازاد می ساخت. ازادی زندانیان، گرفتن بهانه از دست طالب برای تشویق انها به مذاکره یک گپ مفت است. چون در مذاکره بازهم، دها بهانه دیگر،این بارنظامیان بایدتسلیم شوند تا بهانه دیگر نماند. تمام تجربه وشرایط گذشته تایید می کند که طالبان تمام قدرت را می خواهند… واقعیت این است که مذاکره میان ارگ وطالبان برای تامین حقوق ملیت ها نیست.مذاکره برای تامین حقوق زنان و جامعه مدنی وباز سازی کشور نیست.
درین مذاکره سه محورگفتگو با سه هدف جداگانه به مذاکره می روند:اول.امریکای ها می خواهند که برای چگونگی تحویل دهی حکومت ازاشرف غنی به طالبان، یا ایجاد «حکومت وحدت ملی باطالبان» ؛ میان دو طرف,که هردو رنگ بومی دارند، گفتگو انجام یابد.دوم: هئیت ارگ اشرف غنی، به امید وفق دادن جمهوریت با امارت اسلامی ، راهای ممکن را مورد بحث قرارخواهند داد. به همین دلیل برخی از تئوریسن های بی خبر از دنیای زد وبند سیاسی را ،به دستور خلیل زاد، جزء هئیت نموده است. سوم: طالبان وپاکستان قصد دارند درمیزمذاکره ودر حاشیه مذاکرات، چگونگی تسلیم دهی حکومت امریکای کابل، به امارت اسلامی را، ارزیابی نمایند. حکومتِ را که امریکای ها مثل ازادی زندانیان به طالبان هدیه داده است. اما درنحوه ای انتقال قدرت از طالبان خواسته است که درین پروسه خود نقش بیشتر و مستقیم را بگیرند.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 28
  • سنبله
  • 1399
  • 18
  • September
  • 2020
  • 30
  • محرم
  • 1442

عضویت در کانون