تحلیف عبدالله وتکلیف مقاومت در برابر طالبان!

محمد رفیق رجا:

برای لحظه ی فعلی تصمیم درست این است که ازجریان ثبات وهمگرای حمایت شود. امریکا اکنون ودرین لحظه هیچ کاری نمی تواند بکند. بخواهیم یا نخواهیم، امریکا کارش را کرده اند.زمام امور افغانستان را رسما به طالبان سپرده اند وبرای ایجاد مشروعیت ان، در اذهان جهانی ومنطقه ای، موافقت نامه ای را چند روز پیش با طالبان، امضاء کردند.
هیچ کسی شک ندارد که فقر وادامه جنگ در کشور محصول فقدان مدیریت وظرفیت سیاسی احزاب جهادی است.حد اقل یکی از عوامل مهم بدبختی کشور، همین های است که نام رهبری اقوام را در پیشانی خود وفرزندان اش با صدها رقم دروغ وفریب با سوء استفاده از دین، قوم وجهاد”حک” کرده است. معلوم نیست عبدالله مقاومت کند یا نه کند. مهم این است که جبهه ی طبیعی ضد طالبان قدرت نظامی وسیاسی را در لحظه کنونی کشور، تصاحب نمایند. عبدالله یا غنی؛ هیچ کدام این دو، نمی توانند از امدن طالبان جلوگیری نمایند.اما حمایت از عبدالله؛ به چند دلیل حیاتی ومهم است:
یک. طالبان یک پروژه امریکای است که برای آمدن آنها سالها تلاش گردیده است.امدن طالبان قطعی است.در چنین یک حالتی، ادامه حکومت اشرف غنی به این معنی است که به زودی تمام امکانات دولتی ونظامی را، مثل خلقی ها به طالبان تحویل خواهند داد.
دو. اشرف غنی برای ماندن در قدرت، طالبان را تهدید می کند.به مجرد که باور کند طالبان می ایند همه چیز را تسلیم طالبان می نماید. تیم « ثبات وهمگرای» می دانند اگربه طالبان، تسلیم هم شوند؛ طالبان انهارا سر می برند. طالبان به هیچ عهد وپیمان متعهد نیستند. به همین دلیل امکان تسلیم نمودن قدرت سیاسی ونظامی به طالبان حد اقل از سوی کادر ها وحامیان مردمی ،جبهه شمال ممکن نیست.
سوم. اشرف غنی وطالبان درایجاد محرومیت برای ملیت ها از هر لحاظ ، هیچ تفاوت ندارد.اما یک تفاوت بنیادی میان آن دو؛ وجود دارد وان این است که ادامه حکومت اشرف غنی، حذف اقوام ومحرومیت انها، نهادینه می گردد.
چهارم. تسلط نسبی جبهه ثبات وهمگرایی بر قدرت نظامی وسیاسی، در صورت امدن طالبان؛ راه را ، برای مقا ومت باز نموده وحد اقل بشکل نسبی؛ امید واری وامکانات ادامه مقاومت را ممکن می سازند.
پنجم. امریکا با اوردن طالبان برای تجزیه ویا ایجاد حکومت فدرالی در افغانستان، راه را باز نموده است. زمینه های واقعی ومادی حکومت فدرالی ویا عدم تمرکز قدرت قبیلوی در افغانستان، برای اولین بار؛ به طور طبیعی ایجاد گردیده است.این صلاحیت وشایستگی اقوام وملیت های افغانستان است که باید تصمیم بگیرند. مرگ تدریجی در زیر ساطورقرون وسطی طالبان، یا ایجاد حکومت غیرمتمرکز در افغانستان، یکی را باید انتخاب کرد.حمایت از تیم ثبات وهم گرای وریاست جمهوری عبدالله، اولین قدمه های حرکت، درمسیرآمادگی برای مقاومت در برابر طالبان است.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 10
  • حمل
  • 1399
  • 29
  • March
  • 2020
  • 4
  • شعبان
  • 1441

عضویت در کانون