سخنان” حلیم تنویر” جرم مصوب در قوانین اروپا واصول حقوق بشر است.

محمد رفیق رجا

اما ، با این مجرم چه می شود کرد؟
تنویر فاشیست ومجرم است .برای چنین جرم سنگینی، که او عملا تبلیغ می نماید وبه تحریک ارتکاب جرم دیگران نیز پرداخته است؛ هر گز نمی شود با دشنام ودشنه پاسخ داد.او در اروپا کشور” هلند” زندگی می کند.هم وطنان افغانستانی که در آن کشورزندگی می نمایند ، به خصوص “هزاره ها” را که او به تندی بر ضد اش تحریکات انجام داده است ؛ احساس مسئولیت نمایند.چند کارقانونی می شود برای کشاندن چنین مجرمین به دادگاه انجام داد:
اول: بر اساس اسناد موجود “فیلم سخنرانی ” او با دقت متن حقوقی برای دادگاه آماده شود.بدون نوشتن متن حقوقی تظاهرات وهر کاری بی نتیجه است.
دوم. به زودی تظاهرات اعتراض امیز برای تحت فشار قرادادن دادگاه وزندانی ساختن واخراج او از اروپا به راه انداخته شود.
مخاطب این پیشنهادات همه ما کسانی است که در اروپا زندگی می نماییم.در مرحله اول وظیفه ای اصلی انجمن ها ونهاد های مدنی افغانستانی ها وبه خصوص هزارها در اروپا است. به خصوص شورای جهانی هزاره می تواند درین عرصه از هر نظرپیش قدم شود.
اما از نظر عملی: اول انجمن ها در هر منطقه ی، شهری وکشوری اروپایی مثلا.امروز یا فردا، تشکیل جلسه بدهند واین انجمن ها با تمام انجمن های افغانستانی در اروپا تماس گرفته وبرای هردو پیشنهادبحث و چگونگی اجرای آن را ارزیابی نمایند.
برای کشاندن او به داد گاه پیش از هر کاری متن حقوقی مهم ونیاز است. اینکه ما چه می گویم وبا کدام مدرک.اما برای شنواند آن داخواهی به دادگاه کشور محل اقامت او، ودادگاهی بین المللی وافغانستان غیر ازتظاهرات راهای گوناگون وجود دارد. که هم وطنان با احساس ارزیابی نماید.
https://www.facebook.com/hussain.yasa

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 12
  • سرطان
  • 1399
  • 2
  • July
  • 2020
  • 11
  • ذو القعدة
  • 1441

عضویت در کانون