تنش درمذاکره میان طالبان وامریکا بر سر چیست؟

محمد رفیق رجا

نکته اصلی تنش را بعدا خواهم گفت واما: کم نیستند کسانی که فکر می کنند امریکا در افغانستان منافع دارند واز این کشورنه خواهند رفت.ازجمله همان کرزی، با «سبک سری» بی مانند می گفت که: «بی غئئئئئئم باشید امریکا نمی رود از این کشور» منافع امریکادر افغانستان، یک چیزی غیر قابل درک نیست. درین زمینه ها از هر لحاظ که فکر کنی دلیل کافی برای ادامه حضور امریکا در افغانستان نداریم. ترامپ درست می گوید«.افغانستان اگر بدست تروریست ها بافتد ویا هر بلای که درین کشور بیاید، نزدیک ترین قدرت های منطقه مثل هند وروسیه باید مواظب ان باشد» نقل به مفهوم.برخی از دلایل خروج امریکا از افغانستان را اینجا می اورم:
یکم. تامین دموکراسی واینده زنده گی بهتر برای افغانیها هرگزباعث نمی شود که امریکا در افغانستان بماند. برای امریکای ها حکومت ملاهیبت الله واشرف غنی در افغانستان هیچ تفاوت ندارد.
دوم. افغانستان موقعیت خوب استراتژیک، برای اقتصادوتامین بازاربرای عرضه تولیدات امریکا نیست.امریکا با وجود تسلط برافغانستان هیچ گاهی مانع برای فعالیت های اقتصادی چین،هند، پاکستان وایران درین عرصه ها، ایجاد نکرده است..
سوم.معادن قابل توجه برای امریکا درین کشورنیست.تمام این گونه امتیازات را در افغانستان تحت حاکمیت نظامیان امریکا، به کشور های دیگر واگذار کرده است. مثل معدن آجیگگ ومس عینک.
چهارم.افغانستان موقعیت استراتژیک نظامی برای امریکا ندارد.محدود نمودن چین وروسیه توسط افغانستان ،با وجود تحولات درابزار و وسایل نظامی وشیوه جنگها؛ افغانستان اهمیت نظامی ندارد. بر علاوه ؛ افغانستان در نقطه قرار دارد که امریکا پس از اجازه چندین کشور به انجا باید نیرو وامکانات بفرستد.حتی در زمان اتحاد شوروی سابق، افغانستان برای امریکا درین رابطه زیاد اهمیت نداشت وبه همین دلیل پس از خروج ارتش سرخ از این کشور؛ امریکای ها هم دیگر به افغانستان سلامی نکرد وگذاشت که پاکستان درین کشور”طالب دوانی” نماید.
جنگ نهایت احتمالی با چین وروسیه، نیزجنگ ستارگان وموشک پرانی است. می ماند سه چیز؛ یکی. جنگ منطقه ای. بدترین تجربه را امریکا ازجنگ منطقه ای از سوریه دارد.تمام مخالفین اش مسلح شد ودرین منطقه احساسات ضد امریکای غلیان کرد واین منطقه بدست ایران وروسیه افتاد.دومی. با فرض جنگ منطقه ای ،افغانستان در نقطه قرار دارد که امریکا پس از اجازه چندین کشور به انجا باید نیرو وامکانات بفرستد.سومی.دیگر اینکه طالبان ؛ وسیله مطمئن تر از حکومت های دست نشانده وفعلی امریکا است .حکومت های که نمتوانسته است در این 17 سال مشکلات درونی اش را حل نماید.چهارم. جلوگیری از رشد القاعده ای که احتمالا، امریکارا تهدید کند، طالبان به توصیه ی برخی کشورهای عربی وپاکستان،این ضمانت را خواهند نمود. طالبان بهتر از امریکایی ها می تواند جلوتهدید القاعده را از افغانستان بگیرد.
پنجم.تهدید ایران؛ راهای بهتر از افغانستان دارد که برای امریکا میسر است.
ششم.مداخله در اسیای میانه اگر امریکا بخواهد از طریق طالبان ممکن تر است.چون امریکا فکر می کند طالبان دولت یک دست به وجود می اورد وپاکستان نیز، مزاحمت ایجاد نخواهد کرد.
هفتم. در لجاجت بر حمایت از دولت های افغانستان، امریکا پاکستان را بیشتر وبا دستان خود به کام چین می سپارند.پاکستان از هر لحاظ برای امریکا مهم است.
هشتم. افغانستان به قول امریکای ها نه تنها استعداد پذیریش دموکراسی را ندارد، بلکه مردم وسیستم زندگی در این کشوربه نظر امریکای ها مستعد گریز از قانون است.هرچه مصرف شود برای مافیایی قومی درین کشور، برای امریکا در دراز مدت پایگاه قابل اطمنان ایجاد نمی گردد.
نهم. برای سیاست ونیزبرای سیاست امریکای ها، طالبان دشمن دائمی نیست.
دهم. مخالفین طالبان استعداد دشمنی با امریکا را ندارد.اینها مشکلات فراوان دارد که قادر به حل انها تا سالها نخواهد بو
یازدهم.حمایت امریکا ازحکومت های پس از یازده سپتامبر مصارف زیاد ی را، برای امریکا تحمیل کرده است.ادامه هزینه های هنگفت، برای چنین حکومت های فاسد وبی صلاحیت که از پول وبودجه امریکا، برای تصفیه حسابهای قومی تلاش می نماید؛ برای امریکا دیگر هر گز قابل تحمل نیست.
دوازدهم. امریکا در جنگ افغانستان برای تامین امکانات ، چندین کشور را باج می داد، تا از انجا به افغانستان برسد.اکنون سالانه ملیاردها دلار برای حضور وزنده ماندن نظامیانش وبودجه دزدی وفساد دولت مافیایی را تحمل می کند. اما به قول ترامپ هیچ چیزی در قبال این مصارف برای امریکا دست اوردی ندارد..
سیزدهم. این نظر که امریکا می خواهند طالبان را از آغوش ایران وروسیه بکشند، درست است.اما باور به اینکه طالبان از دام پاکستان وعربها که به صدها تار عنکبوتی به انها بسته است، برای همیشه وسیله ای ایران وروسیه می ماند، مشکل است.البته برای زمان که از طریق انها مسلح شوند وتوجه امریکا را بر انگیزد، کار معقول ودرستی بود، برای مطرح شدن طالبان. اما اینکه ازتسلط پاکستان وبرای منافع غیر از پاکستان طالبان ؛ استفاده شود قابل باور نیست.
واما تنش برای توافق: پاکستان وطالبان می دانند که امریکا برگشتنی است.ترامپ می خواهند قبل از پایان دوره حکومت اش ازشر افغانستان وطالبان آن، ارام شوند. به همین دلییل طالبان ؛ راحت وساده برای امریکا می گوید.از افغانستان برون شوید.ترجمانان تان را، هم همرای تان ببرید. برای امدن امارت اسلامی مشکل ایجاد نکنید.برای امریکا متقاعد نمودن کشورهای دخیل در افغانستان وذهنیت مردم امریکا ؛ خروج یک بارگی از افغانستان وامدن طالبان، طالبان که هر روز دها وصدها نفر را در افغانستان قتل عام می نمایند؛ بی نهایت مشکل است.اما این یک مسئله عاطفی است. به همین دلیل امریکا در توافق با طالبان تلاش می نمایند که خروج خود را بگونه ای سازماندهی نمایند که خشم جهان ومردم امریکارا مهار نمایند.
نتیجه : متقاعد نمودن خلیل زاد، رهبران ومخالفین سیاسی اشرف غنی را برای پیوستند به صلح: امریکا+ پاکستان +طالبان- روز به روزاوضاع افغانستان را از ابهام خارج می کند. گپ روشن شده است که طالبان می اید وامریکای ها به کشور شان بر می گردد.برای امریکا ی ها بی نهایت دشوار بود که علنا گفت« ما برای خروج از افغانستان عجله داریم».این سخن در مزاکره سیاسی میان طالبان وامریکا با نظارت پاکستان؛ به معنی این است که امریکا؛هر دو دست را بالا کرده وبه طالبان تسلیم شده است .فقط می ماند چگونگی خروج از افغانستان که امریکا، پاکستان وطالبان به توافق رسیده است.ادامه حضورنظامیان امریکا ومصارف گزاف آن کشور،درجنگ های داخلی افغانستان البته که برای اقتصادامریکا ناچیز است؛ اما دلیل برای اینکه همین هزینه کم، برای امریکا مفیدباشد، وجود ندارد.سیاست امریکا به تناسب اوضاع جهان اتخاذگردیده ومتغییر است. حکومت فعلی امریکا، دلیل واضع برای ادامه حضورنظامیان امریکای در افغانستان ندارد. طالبان وپاکستان هرگز در برابر امریکا لجاجت نخواهد کرد.هر قرارو مدار به گفته ای صدام حسین روزی باید پاره گردد.اگر امریکا با فرض اینکه می خواهد درین این کشور پایگاه نظامی داشته باشد، توافق برای حفظ پایگاه نظامی با طالبان هم ممکن است وهم هزینه کم تر دارد.البته که تمام انچه گفته شد به معنی ختم جنگ در افغانستان نیست.با رفتن امریکای ها ؛ جنگ به شکل دیگروبا حمایت کشور های بیشترودستان نزدیک تر ادامه خواهد یافت.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 12
  • سرطان
  • 1399
  • 2
  • July
  • 2020
  • 11
  • ذو القعدة
  • 1441

عضویت در کانون