خطربرای پناهندگان جدید کمی رفع شد، اما هم چنان باقی است.

محمد رفیق رجا

سوسیال دموکرات ها با تفاوت اندک نسبت به حزب راست افرطی، در صدرلیست برنده ای پارلمان انتخابات 2019 در فنلند قرار گرفتند. به قول ریننی انتی، دبیر کل حزب سوسیال دموکرات، این حزب تقریبا، بیش از دو دهه تازه موفق می شود، صلاحیت احراز پست نخست وزیری را از مردم کسب نمایند.البته این حزب برای تشکیل دولت مشکلات زیاد را پیش رو دارند. سازش با احزاب نزدیک ونسبتا هم موضع، نیز برخی اوقات مشکل است. دومشکل عمده و اساسی؛ محور حرف وحدیث در انتخابات پارلمانی بود واست.چگونگی حل “تامینات اجتماعی”پس از گزار فنلاند ازبحران اقتصادی در اروپا وفنلند .دوم: مسئله بنام خارجی ها. قرار گرفتن دو طیف کاملا مقابل هم؛ راست افراطی دربرابرسوسیال دموکرات ها، نشانه ی از دو شقه شدن، چگونگی مواجه با پدیده خارجی ها است.
سوسیال دموکرات ها را حدود کمی بیش از6 هزاررای , در صدر لیست برندگان قرار دادند.به باوراین قلم یکی از عوامل جلوافتادن سوسیال دموکرات ها در این مرحله، حمایت نکردن جامعه فنلند از راست افراطی نیست. موفقیت سوسیال دموکرات ها، بیشتر محصول اشتراک خارجی های است که حق رای دارند واز این حق خود استفاده کردند. اگرخارجی های مقیم فنلند در انتخابات پرشورشرکت نمی کردند ؛ بطور قطعی مثل همیشه، سوسیال دموکرات ها در ردیف چهارم وپنجم لیست قرار می گرفتند. درین صورت راست افراطی به راحتی دولت را با برخی احزاب نزدیک به خود تشکیل می داد.این حزب به شکل علنی مخالف خارجی ها ومهاجرین جدید است.خطراخراج مهاجرین قبول نشده ویا انهای که اقامت موقت دارند با پیروزی سوسیال دموکرات ها کم شده است. اما با حضور قدرت مند ودومین حزب برنده انتخابات “فنلندی اصیل” راست افراطی دردولت ودر پارلمان، خطر برای مهاجرین جدید هم چنان وجود دارد. البته حل این مشکل بیشتر به چگونگی مدیریت ایجاد دولت از طرف سوسیال دموکرات ها با احزاب است که به او نزدیک ویا حد اقل مخالف مهاجرین نیستند.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 18
  • سرطان
  • 1399
  • 8
  • July
  • 2020
  • 17
  • ذو القعدة
  • 1441

عضویت در کانون