چرا به احزاب چپ رای بدهیم؟

درآستانه انتخابات پارلمانی در فنلند قرارداریم.درنوشته قبلی بیشتربراحساس مسئولیت انسانی ،ضرورت زندگی وسرنوشت برای رای دادن پرداخته شد. هم درآنجا نوشتیم که به نفع مهاجرین است ،تا به احزاب چپ رای بدهند. اما اکنون کمی عمیق تر، پس ازمطالعه برنامه احزاب برای انتخابات پارلمان امسال، به این سوال مهم، پاسخ می دهیم که منفعت مهاجرین در حمایت از احزاب چپ به طورمشخص چیست؟ درین نوشته ، به نکات مهم ازچگونگی تاثیر پیروزی احزاب چپ، بر زندگی مهاجرین خارجی،می پردازیم: چند حزب بزرگ در فنلاند وجود دارند که دولتها،تقریبا دربیش ازنیم قرن،بدست انها دست بدست می شود

حزب سوسیال دموکرات

Sosiaalidemokraatit

حزب ائتلاف راست

Kokoomus

حزب مرکزی

(Keskusta)

حزب سبز

Vihreä

حزب فنلندی اصیل

perussuomalainen

 

در مجموع تمام احزاب چپ وراست ؛ پس از ارزیابی عمومی مشکلات ونیازمندی های اساسی جامعه ، برای گرفتن رای مردم “راه حل ” خود را مطرح و مردم را در حمایت از خود متقاعد می سازند.حد اقل برای گرفتن رای، احزاب تلاش می نمایند که هیچ مشکل وضرورت ملی، برای طرح گفتمان وحل نمودن آن؛ در سطح وعمق جامعه باقی نماند.

یکم.مهمترین موضوعات وضروت های ملی :

تمام احزاب چپ و راست به این موضوعات می پردازد به رشد وپیش رفت های اقتصادی،فرهنگی ، بلند بردن کیفیت آموزش،جلوگیری از فقرونزول سطح رفاه عمومی,ایجاد شغل،بازار کار وکاهش بی کاری،سرمایه گزاری برای نسل های آینده، ایجاد سرمایه گزاری برای آموزش کارگرماهر،جلوگیری از شکاف طبقاتی،حفظ برابری کیفیت زندگی شهروندان ورفاه عمومی،حفظ فضای سبز،حمایت از آب وهوای طبیعی، تمرکز برامنیت وثبات اجتماعی وملی،مبارزه با زمینه های رشد فقر، نابرابری وجرایم، قانونی ساختن پذیریش مهاجرین ومبارزه با قاچاق انسان و گسترش مناسبات با اتحادیه اروپا.

دوم. شیوه های حل مشکلات وپرداختن به ضرورت های ملی:

در طرح مشکلات وضرورت های ملی ؛ تمام احزاب از هم دیگرسبقت گرفته و صدای شان را بلند تر می نمایند. اما در برخورد وشیوه های حل مشکلات است که احزاب را به دودسته کلی و دو جریان متفاوت تقسیم نموده واین دو شیوه ی بر خورد با مشکلات؛ برزندگی مهاجرین تاثیرگذاشته ومارا در انتخاب وتصمییم گیری یک از دوجریان متفاوت ، نا گذیر می سازند. درتبیین سیاست، حل مشکلات اقتصادی واجتماعی  است که احزاب به دو جریان چپ وراست تقسیم می گردد. البته که برخی از احزاب، ضرورت ملی ومشکلات مشخص را نسبت به دیگر مسایل ملی ،اولویت داده وراه حل ان را نیزمطرح می نمایند.

سوم. معرفت کلی ومحتوای، از چپ وراست:

اول. احزاب چپ:

حزب سوسیال دموکرات ،حزب “ائتلاف چپ” ،حزب سبزوحزب کمونیست “جبهه چپ” را تشکیل می دهند. بزرگترین وبا سابقه ترین جریان چپ در فنلند؛ سوسیال دموکرات ها است.این حزب گرایش های سوسیالیستی داشته وبرکرامت وارزش انسان وجلو گیری از ستم واستثمارانسانی، بیش ازهرچیزی دیگراهمیت می دهند. ایجاد سیستم وساختارسیاسی واقتصادی جامعه رفاه،ریشه کن شدن فقر،محووکاهش نابرابری طبقاتی ،کیفیت عالی آموزش وتحصیلات در فنلند وتوسعه اقتصادی “فنلند امروز” بیشترینه ،مدیون سیاست های مناسب “سوسیال دموکرات” ها است.

حزب سبز، چپ جدید واصلاح طلب های است که پس ازسوسیال دموکرات ها مورد توجه جامعه قرار گرفته است .سبزها از نظر تفکر،جوان ودر حال رشد است که ادعای اوردن اصلاحات در سیاست های اقتصادی، فرهنگی واجتماعی جریان چپ را دارند. این حزب معتقد است که تمرکزواهمیت دادن بر تغییرات آب و هوا؛ پایه اساسی رفاه و برابری اقتصادی واجتماعی است. حزب “ائتلاف چپ” بادو حزب سوسیال دموکرات وحزب سبز،در محتوای سیاست های اساسی، تفاوت عمده ندارد. اما چپ هادر دفاع ازمهاجرین وکارگران سیاست های نامحدود و قاطع تر دارند.احزاب چپ  در رشد وگسترش روابط فنلند با اتحادیه اروپا، اهمیت بیشتر می دهند.

دوم. احزاب راست:

حزب کوکوموس ، حزب مسیحی، حزب سوئدی زبان، حزب فنلاندی اصیل وحزب مرکزی ؛ این ها  سیاست های راست گرایانه دارد. جریان راست ،با چپ ها درشیوه های حل مشکلات درتقابل هم قرار دارند. اساس سیاست راست ها؛ کاهش مالیات برکارخانه ها وحمایت، بدون افزایش مالیات از سرمایه های بزرگ اقتصادی است. رشد وگسترش خصوص سازی را حمایت نموده وتامینات مجانی اجتماعی را کاهش می دهند. احزاب راست ؛ توسعه فعالیت های انتفاعی را حمایت وامکانات رشد وتوسعه موسسات خصوصی را نا محدود می سازند. احزاب راست، قدم به قدم ساختار کنونی جامعه برابر وجامعه رفاه را ، به سمت نابرابری های طبقاتی هدایت می نمایند.

درمیان جریان راست وچپ ؛حزب فنلندی اصیل، آشکارا مخالف خارجی ها است. حزب است که تمام افرادضد خارجی وضد اتحادیه اروپا در آن جمع شده است.به همین دلیل،این حزب سیاست راست گرایانه اقتصادی را دنبال می کند. این حزب سیاست های پوپولیستی یا عوام فریبانه دارد وبا پذیریش خارجی بطور مطلق مخالف است وحتی با آموزش اجباری زبان سوئیدی که 6 فی صد جمعیت فنلاندی را تشکیل می دهند مخالف است.

چهارم. تفاوت های مهم احزاب  چپ وراست:

اول.مسایل اقتصادی:

الف. چپها: این جریان از طریق افزایش مالیات بر کارخانه ها وافزایش مالیات به تناسب رشد وسرعت چرخش سرمایه ، تامینات مجانی اجتماعی را بیشترمی نمایند.مالیات افراد کم در امد را کم تر می سازند.توجه بر هزینه های عمومی مثل تحصیلات مجانی،آموزش رایگان، حل کردن مجانی مشکلات صحی، دوا ودرمان وکمک بیشتر بر بیکاران ،اطفال وپیران را افزایش می دهند. مالیات بر ثروت مندان را افزایش داده وازاین طرق از شکاف بیشترنابرابرهای اقتصادی جلوگیری می نمایند.پذیریش مهاجرین را، انسانی و اسان ترساخته وبرای رشد وتوسعه اقتصادی ، به ارزش های انسانی، عدالت وبرابری بیشتر اهمیت داده وتمرکزمی نمایند. درتامین حقوق انسانی، برابر وشهروندی مهاجرین اهمیت بیشتر می دهند. سن بازنشستگی را کاهش داده و در پذیریش مهاجرین بیشتر برمسایل انسانی توجه دارند.

ب.احزاب راست : جریان های راست با تفاوت های اندک که دارند،راه خصوصی سازی را هموار ساخته ومحدودیت های استثمار گرانه را بر اکثریت طبقات فرو دست وکم درامد لغو می نماید. این جریان  تحت عنوان ،مسئولیت همگانی وهر فرد وایجاد رقابت برای توسعه اقتصادی ؛ به سمت گسترش خصوصی سازی تلاش می ورزد. راست ها اگرموفق شوند برفضای سرنوشت فنلند مسلط شوند؛ ساختارتامنیات صحی ،تامینات مسکن،آموزشی ، تحصیلات عالی  وساختارملی “جامعه رفاه” را به ساختار خصوصی تبدیل می نمایند.سیاست که دقیقا به ضرراکثریت مطلق مهاجرین می باشد.البته هرکدام این ها تفاوت های اندک با هم دارند. اما اساس تفکر اینها؛ راست گرایانه است وبه نفع فعالیت های خصوصی سرمایه داران است. جریان راست ، بیشتربرنیازهای بازارکاردر پذیریش مهاجرین توجه دارند تا به اهمیت کمک های بشردوستانه وانسانی.

دوم. مسایل فرهنگی:

اول: جریان های چپ در اروپا وبه خصوص اسکاندیناویا، با جریان های چپ درامریکا وبرخی کشورهای اسیایی تفاوت دارند.احزاب چپ درین کشور؛کمونیست های ضد دین وائین خارجی ها نیستند. جریان های که در اینجا، انهارا چپ می خوانند ، نسبت به مسایل فرهنگی ومذهبی نگاه، انسان محوری دارند. انسان محوری این جریان با پذیریش حقوق کامل وتمام علایق وسلیقه های انسان ها، همراه است.بدون توجه به رنگ، قوم ،نژاد ،دین وفرهنگ ؛ محورتوجه اینها به رفع هرگونه ستم ،از هر انسان شهروند این کشوراست.

دوم: بیشترین احزاب راست در اروپا، نسبت به فرهنگ خارجی ها بی طرف نیستند. تلاش دارند سیاست فرهنگی  خودرا ، برخارجی ها تحمیل نمایند.اما در فنلند برخی احزاب راست مثل “فنلندی های اصیل”با فرهنگ وهویت فرهنگی مهاجرین بشدت مخالف است. کوکوموس کمی متعادل تر است. اما به دلیل روابط با جریان های راست اروپای وماهیت راست گرایانه، ظرفیت تحمل کافی پذیریش هویت فرهنگی مهاجرین را به تناسب احزاب چپ ندارند.حزب مرکزی بیشتر محافظه کار است.سیاست این جریان به گونه ای است که به تناسب اوضاع سیاسی به چپ وراست در تلون است..

نتیجه: فنلند در سال 1995 به عضویت اتحادیه اروپا در آمد.به همین دلیل جمعیت مهاجرین درین کشورجدید واکثریت مهاجرین در دهه دوم پروسه طولانی  وفق یابی ، وورود دربازار کار، سیاست واقتصاد جامعه فنلند قرار دارند. طبیعی است جامعه جوان خارجی تقریبا اکثریت ،مصروف کار های با مزد کم تر می باشد.یعنی این گروه مهاجرین ، با طبقه اکثریت وکم درامد فنلندی سرنوشت مشترک اقتصادی دارند. مهاجرین را دردو گروه می توان تقسیم کرد: بیکاران وکارگران.برای هردو گروه ؛ هم برای بیکاران وهم برای انهای که مصروف کارند، سیاست های احزاب چپ به نفع شان است. یعنی هردوگروه مهاجرین تامینات اجتماعی مجانی ویا دولتی را نیازمند است.حتی مردان وزنان که نسبتا در امد بهتر دارند برای آموزش وتحصیل فرزندان شان باید از سیاست های احزاب چپ حمایت نمایند.مهاجرین برای پذیریش افراد خوانواده خود، به سهولت سیاست های احزاب چپ نسبت به مهاجرین، نیاز مند است.

فنلند وطن دوم مهاجرین ووطن اصلی نسل های بعدی “فنلاندی های جدید” است.این ها هر گز نمی خواهند فرهنگ وزبان شان را بشکل تحمیلی از دست بدهند. درمقایسه فرهنگ اینجا با خارجی ها هردو،خوبی ها وبدی های دارند که انسان ها ونسل های بعدی در انتخاب وگزینش انها ازاد است. هر گونه ایجاد محدویت فرهنگی ،به هر استدلال که مطرح شوند با محتوای سیاست “انسان محوری” درتضاد است.با رشد وتوسعه چند فرهنگی ؛ احزاب چپ ؛ تحمل وظرفیت بیش از راست ها را دارند.البته ممکن است نسل جدید مهاجرین فرهنگ وزبان خود را از دست بدهند.اما والبته که این پروسه با تحمیل فرهنگ وسیاست های خام وراست گرایانه ؛ از جنبه انسانی، عقلی ومدارای اروپایی ، خارج گردیده وقطعا، تبعات رشد افراطی گری را به دنبال دارند

 

محمد رفیق رجاء

 

ماخذ:

https://www.vihreat.fi/

https://sdp.fi/fi/eduskuntavaalit-2019-lp/

https://vasemmisto.fi

https://www.kokoomus.fi/

https://www.keskusta.fi/Suomeksi/Etusivu

https://www.perussuomalaiset.fi/

https://www.skp.fi/

https://sfp.fi/fi/etusivu/

 

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 6
  • اسد
  • 1400
  • 28
  • July
  • 2021
  • 18
  • ذو الحجة
  • 1442

عضویت در کانون