آیا با طالبان نمی شود جنگید؟

محمد رفیق رجا

 

آمد آمد طالبان است.دلایل امدن طالبان را در پست «خروج امریکا وبر گشت طالبان» نوشتم. می شود ساده سازی کرد که پاکستان وطالبان مزدورامریکا است. این ها همه بازی است.این واقعیت دارد. اما منافع هر کدام ایجاب می کند که برای آن ،با دیگری جدی باشد وجدال کند.مثلا. برای امریکا مهم نیست که در افغانستان ، هند در سایه بیرق نظامی امریکا، بگونه ای حضور داشته باشد،اما برای پاکستان این حضور، سنگر خاموشی است که امنیت پاکستان را تهدید می کند وبه هیچ وجهی قابل قبول نیست.این ودها خطوط سرخ امنیتی واقتصادی در منطقه است که پاکستان را، با امریکا، بد گمان ساخته است.

اکنون به اختصاربه این پاسخ تمرکز نماییم که ایا نمی شود با طالبان جنگید؟چرا کلمه جنگ را استفاده می کنم.به دلیل اینکه طالبان پدیده ی تازه ای نیست. این جریان از آغاز تا کنون؛ هیچ سخنی غیراز”امارت ضد انسانی” کلام، دیگری را به هیچ قیمتی نمی خواهند بشنوند. جنگ یا تسلیم بدون قید وشرط به امارت اسلامی؛ شعار مرکزی ، اصلی وغیر قابل تغییر طالبان بوده و است! طالبان ازاین سیاست برای فریب واغفال سیاسی هم که شده؛ گاهی عدول نکرده است.

جنگ با طالبان به دلیل حمایت کامل حکومت نظامی پاکستان کار ساده ای نیست.اما دور از امکان هم نیست.این امکانات را می توان چنین لیست کرد:

1)مخالفین طالبان متحد شوند.به خصوص؛ تاجیکها،ازبکها ،هزاره هاوپشتونهای که حکومت طالبانی را نمی خواهند.

2) مخالفان طالبان، همین اکنون مسلح شوند.اردوی ملی،پلیس وتمام امکانات جنگی ودارای های نظامی دولت کنونی را تصاحب نمایند.

3)پیش از انکه امریکا وحلقه ی وابسته ای قومی در ارگ، با ایجاد شرایط مناسب ونمایشنامه های سیاسی، مراکزنظامی وتسلیحاتی را در اختیار طالبان قرار دهند، مخالفین طالبان؛ انهاراتصاحب نمایند. بدون تصاحب تفنگ وتوان نظامی در افغانستان، هرگونه صلح ، برادری وهم وطنی؛ گپ مفت است.

4) منتظرفرمان رهبران قومی نشستن مخالفان طالبان؛ فقط فرصت هارا از دست می دهند ودیگرهیچ.این ها اگر فهم ودرک داشتن از امکانات ملی وهم بین المللی می توانستند برای صلح وثبات استفاده نمایند.

5) نسل که می توانند گپ هم دیگررا بفهمند«تشکل سیاسی» ایجاد نماید که این تنها وفقط تنها؛ ثروت مبارزه برای ازادی وزندگی است.

6) ایجاد جبه ضد طالبان همین اکنون «ضرورت سیاسی» در افغانستان است.چشم پوشی از ضرورت های زمان، به فاجعه های غیر قابل جبران می انجامد.

7)این بار هدف روشن است.ایجاد حکومت فدرالی وبه رسمیت شناختن طالبان در مناطق خودش. این حد اقل خواست مخالفان طالبان است.ایجاد حکومت ائتلافی با طالبان وگلبدین ؛ درست هم خانه شدن؛ بره ای گوسفند نه حتی خود گوسفند، که حد اقل پای فراردارند با گرگ گرسنه ووحشی می ماند.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 7
  • دلو
  • 1399
  • 26
  • January
  • 2021
  • 12
  • جُمادى الآخرة
  • 1442

عضویت در کانون