خروج امریکا وبرگشت طالبان؟

محمد رفیق رجا

خروج امریکا ومزاکره مستقیم این کشور، با طالبان، به دلایل ذیل قابل فهم است:

یک. شکست طالبان امکان ندارد.ملیونها انسان بی کار، با انگیز های دینی ونیازمندی های دنیایی در جنوب افغانستان، ومناطق وسیع از این کشور وپاکستان زیست وزندگی می نمایند.این ها می تواند برای سالها، سربازان جنگی برای سیاست پاکستان باشد.

دوم. درشرایط دشوارتاریخی برای پاکستان،این کشور حاضر نشد از حمایت طالبان دست بکشد. اکنون که پاکستان، روابط مطمئن اقتصادی ونظامی با چین داردهیچ دلیلی وجود ندارد، تا پاکستان، محکوم اراده سیاسی امریکا وهند در منطقه گردد.

سوم.تولید مواد مخدر وجنگ؛ خود، تامین کننده انرژی چرخ جنگ طالبان است. جنگ طالبان برای پاکستان هزینه سنگین اقتصادی ندارند. اما پیروزی انها پیامد های اقتصادی، امنیتی وسیاسی درمنطقه برای پاکستان خواهند داشت.

چهارم.جنگ در افغانستان؛ توانای فکری وسیاسی پشتونها ودیگر اقوام افغانستان را به تحلیل می برند .پاکستان می خواهند؛ پشتونها همیشه در گیر جنگ ، محکوم فقر،ناداری ونامنی باشد.این استراتژی برای امنیت ووحدت ملی پاکستان یک” ضروت ملی” است.

پنجم: پاکستان هرگزجنبش ملی ومستقل پشتونها را ؛ نه در پاکستان ونه در افغانستان تحمل می کند. حمایت طالبان برای سالها در افغانستان “استراتژی ملی” و حساب شده ای پاکستان است.به همین دلیل هر زمان که افراد از طالبان بشکل مستقل خواسته اند با دولت افغانستان ویا امریکا مزاکره نماید؛ محکوم به مرگ وناپدید شده است.

ششم. امریکا در افغانستان منافع اقتصادی به آن حجم که بتواند؛ هزینه های دها میلیاردی این کشور را در هر سال؛ برای حمایت از دولت که خود مشکل افرین است، جبران نماید، ندارد.امریکا درین کشور،منافع امنیتی وسیاسی ، به ان حد که مبالغه شده است ندارد.حضورنظامی در مرزهای چین،روسیه وایران مبالغه امیز است.زیرا جنگ در دنیای امروز؛ جنگ سنگر به سنگر نیست. افغانستان سنگراتمی وموشکی برای امریکا نیست. افغانستان استعداد ، سنگر مستحکم جنگ منطقه ای برای امریکا نشد.اگرافغانستان چنین امتیاز می داشت امریکا، پس ازخروج ارتش سرخ به این کشوربها می داد.جنگ داخلی قدرت در امریکا به حد کافی افشا نموده است که: حمله نظامی برعراق اشتباه بود. مخالفین امریکا را در ان منطقه قدرت بخشید.حمله نظامی بر افغانستان اشتباه بدتر ازعراق بود. این ها از جمله مجموعه ای سیاستهای  بود که ترامپ را به قدرت رساند وموردحمایت امریکای ها قرارگرفت.

هفتم. فعلا برای امریکای ها مسلم شده است که: جنگ در افغانستان نه تنها اینده ای پیروزی ندارد که زیان ان؛ قابل جبران نیست. امریکا به امید آینده های خیلی دورومبهم، در افغانستان مصرف نخواهند کرد.تحولات عظیمی، با قطب بندی های نظامی واقتصادی در جهان، در راه است، که “نظم نوین جهان” را بدون شکی به هم می زند.برای حفظ امنیت ملی امریکا ، درمناسبات اینده جهان؛ اولویت های مهم تر ازمصرف، بی هوده وبدون دست اورد در افغانستان مطرح است.

نتیجه:این ها می تواند دلایل باشد که امریکا برای خروج از افغانستان در حال زمینه سازی است.برای پاکستان هر گز مشکل نیست که طالبان با امریکای ها تعهد نماید که دیگر نخواهد گذاشت ؛ القاعده ای در افغانستان رشد نماید ویازده سپتامبری در امریکا ایجاد نماید.َ

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 29
  • اسد
  • 1398
  • 20
  • August
  • 2019
  • 18
  • ذو الحجة
  • 1440

عضویت در کانون