آقای ترامپ ریئس جمهور امریکا واقای پوتین ریئس جهمور روسیه !

حضور هردوی شما را, برای گفتگو به کشورفنلند خیر مقدم عرض می نماییم. بدون شک رسانه های جهان, این نشست را گفتگوی رهبران دو کشور مهم جهان, پیرامون” صلح وختم تنش های جهانی ” می خواند. ما نیز امید واریم مذاکرات شما تلاش های مثبتی باشد برای امر صلح و ایجاد امید به زندگی, برای کشور های که اکنون, درآتش “جنگ های تروریستی وافراطی”می سوزد. تصمیم هر دو قدرت بزرگ برای صلح وآبادی در جهان, ونیز تصمیم هردو رهبرمهم جهان؛ برای ختم جنگ وپایان تنش های منطقه ای, که برخی کشورهای جهان را به جهنم جنگ, تبدیل نموده است؛ موثر وتعیین کننده است.
افغانستان یکی از قربانیان؛ آن نوع جنگ های طولانی است که؛ این مردم را به ستوه اورده واکثریت مردم افغانستان, دیگر از صلح , آبادی وزندگی نا امید گردیده است. مردم افغانستان با وجود زخم های عمیق, ازمداخله ای کشورهای خارجی به کشورش؛ اما پس از “یازده سپتامبر ” حضور امریکا وجهان را در کشورش خیر مقدم گفتند.مردم افغانستان در ان روز, به امید صلح ,زندگی وازادی از شر شرارت گروهای افراطی, به کشور های جهان پناه بردند. مردم افغانستان به انسان دوستی وپیام دموکراسی از سوی جامعه جهانی باور نمودند.
اکنون پس از 17 سال حضور جامعه جهانی وبه خصوص حضور سیاسی ونظامی امریکا در افغانستان جنگ وکشتار دسته جمعی مردم افغانستان, بیش از هر زمان دیگر, وسعت یافته وگروهای افراطی وتروریستی بشکل بی سابقه ای, تقویت گردیده است. تشدید جنگ , فقر وآوارگی در سایه ی, حضور جامعه ی جهانی در افغانستان, مردم افغانستان را ,نگران, نا امید, ناراضی وخشمگین نموده است. نارضایتی مردم افغانستان از” تغییروانحراف سیاست” است که ؛ کمک های نظامی واقتصادی امریکا وهم افغانستان را درآتش خود می بلعد.
نارضایتی مردم افغانستان ,اکنون به آتش زیر خاکستر می ماند, که با وزیدن بادی از این سو ویا آن سوی مرز های افغانستان ,به انفجارعظیمی تبدیل خواهد شد که؛ نظامیان امریکا برای رفتن از افغانستان به کمک کشور های رقیب در منطقه نیاز مند گردد.
اقای پرزدنت ترامپ!
آیا شما می دانید که اعتباروامکانات امریکا وزندگی مردم افغا نستان, اکنون در گروگان گروه های افرطی وفاشیستی مورد حمایت شما, در ارگ افغانستان قراردارند؟ این گروه با سوء استفاده از اعتبار وحیثیت امریکا وجهان , کشتار های دسته جمعی اقوام وملیت های افغانستان را, برای تسلط وحاکمیت شئونیستی نظام قبیلوی, مدیریت می نماید. در سالهای اخیر ,بیشترین کمک ها ی نظامی واقتصادی مردم امریکا , در اختیار مافیای قومی حاکم در افغانستان, برای کشتار مردم مصرف می گردد که آنها؛ امریکا رامدافع حقوق بشرمی داند. اشرف غنی وگروه قومی او ؛ جهان وامریکا را با دادن اطلاعات غلط ودروغ از اوضاع افغانستان, در گمراهی کامل وبگونه ای غیر قابل باور” اغوا” نموده است.
آقای ترامپ!
مردم افغانستان حمایت امریکا وجهان را در برابر تروریسم پس از یازده سپتامبر,هر گز فراموش نخواهند کرد. چنانچه شما نیز می دانید,اگر سیاست حضور امریکا در افغانستان ,با هدف نابودی تروریسم وافراطی گری ,ادامه می یافت,اکنون درافغانستان ومنطقه, صلح وامنیت به حمایت مردم افغانستان, تحقق می یافت. شما در نخستین روز های رفتن به کاخ ریاست جمهوری امریکا, به درستی درک کردید که, پاکستان بشکل تعجب اوری , حمایت های مالی امریکا را جلب وهم تروریست ها ودشمنان امریکا را, برای کشتن نظامیان امریکا در افغانستان تسلیح می نماید. اکنون نیز؛ دیر نشده وفرصت های اندک وجود دارد که؛ واقعیت دیگر و تکان دهنده ای را درک نمایید که؛ اقتصاد وکمک های مردم امریکا در افغانستان, نه برای منافع امریکا, بلکه برای منافع مافیایی نژادی, اشرف غنی مصرف می گردد.
ما به دلیل اینکه از جنگ وخشونت طالبان, با حضور شما درافغانستان از کشور خود اواره شده ایم و با احترام واعتبار به موقعیت موثر امریکا در تحولات جهان امروز وافغانستان , با اعتقاد به حقوق بشروامید به پیروزی صلح وزندگی بر جنگ وخشونت, به نمایندگی از مردم افغانستان, پیام وسخن مردم بلاکشیده آن سر زمین را, برای جناب شما وریس جمهوری روسیه چنین خطاب می نماییم:
یک: نارضایتی ملت ها مسئله ای مهمی است که هیچ سیاست مداری نمی تواند به آن بی توجهی نماید. مردم افغانستان اکنون از ستم واستبداد قومی اشرف غنی به ستوه امده است. کشتاروکوچ دسته جمعی ملیت ها واقوام افغانستان, به نام واعتبار مالی ونظامی امریکا در افغانستان صورت می گیرد.
دوم: اشرف غنی ریس جمهور متقلب افغانستان, به دروغ وبه بهانه ای ایجاد امنیت وصلح در افغانستان وبه بهانه ای خلع قدرت جنگ سالاران وبه بهانه ای تثبیت حکومت مرکزی , به کشتاردسته جمعی, ژنوساید نژادی , حذف هویت های ملی وقومی در افغانستان حمایت های مالی ونظامی امریکا را, در غرقاب جنگهای قومی به مصرف گرفته است.
سوم: مافیای قومی اشرف غنی وجنگ سالاران ورهبران قومی در افغانستان, هردو از احساسات دینی ونژادی مردم, برای ادامه جنگ های داخلی وقومی , استفاده نموده وزمینه های صلح وزندگی را به اتش جنگ سپرده است.جنگ که هر گز برای اینده منافع امریکا در منطقه مفید نیست.
چهارم: حکومت اشرف غنی در کابل, با سوءاستفاده از امکانات مالی امریکا وجهان, به تسلیح گروهایی مثل , گلبدین وطالبان که تا هنوز ریختن خون سربازان امریکای برایشان “جهاد در راه خدا ” است, به کشتار دسته جمعی ملیت ها و اقوام افغانستان در شمال ومرکز آن کشور مصروف است. تقاضای مشخص ما, از ریئس جمهور امریکا این است که اخبار وتحولات افغانستان را اززبان خود مردم افغانستان بشنوند.
پنجم: به هردلیل نظامی , سیاسی واقتصادی که امریکا در افغانستان حضور دارند, مردم افغانستان, اقوام وملیت های ساکن آن؛ مخالفت با نفس حضور امریکا در افغانستان ندارند. نارضایتی کنونی مردم افغانستان, از سیاست های جاری امریکا در حمایت از حکومت غیر ملی ومتقلب اشرف غنی در افغانستان است که, با استفاده سوء از امکانات آن کشور, به تصفیه های نژادی وقومی به کشتار مردم افغانستان پرداخته است.
ششم: اقوام وملیت های افغانستان درآن منطقه ریشه های؛ نژادی, تاریخی ,فرهنگی,مدنی وهویتی دارند. حذف ونابودی آنها ونابودی هیچ ملتی در دنیای امروز امکان ندارد. با تاکید می گوییم که؛ هزینه شدن اعتبار مالی ونظامی امریکا, برای تصفیه ی نژادی در افغانستان برای منافع امریکا, به هیچ منطقی توجیه پذیر نیست.
اما در پایان این پیام:
تقاضای مشخص ما از ریئس جمهوری امریکا وآقای پوتین ریئس جمهوری روسیه, این است که به اوردن صلح در افغانستان, کمک نموده ودست از حمایت حکومت فاشیستی وقومی اشرف غنی بردارند. در افغانستان بشکل مناسب, ظرفیت های سیاسی وملی برای اوردن حکومت ملی ودموکراتیک وجود دارند. ما امید وارم ریئس جمهور ترامپ, پیام مردم افغانستان را بشنوند. پیام ما؛ پیام قربانیان جنگ جاری در افغانستان است. پیام ما دفاع از حقوق بشر, دموکراسی و تقویت صلح وشکوفای زندگی برای “انسان امروز” است.
کانون افغانستانی های فنلند
16.7.2018 هلسینکی

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 19
  • قوس
  • 1398
  • 10
  • December
  • 2019
  • 12
  • ربیع الثانی
  • 1441

عضویت در کانون