اداره مهاجرت فنلند: اوضاع افغانستان و سومالي مانند قبل بطور بي ثبات و نا امن باقيمانده است

به نقل از صفحه اتحادیه:

اداره مهاجرت فنلند اوضاع امنيتي سه کشور عراق، افغانستان و سومالي را از نو مطالعه نموده و در تاريخ 20.6.2018 بشرح ذيل اعلان داشته است که اين متن فوری توسط اتحاديه سراسری انجمن های افغانها ترجمه گرديد و در اختيار هموطنان عزيز قرار داده مي شود.

Irakin, Afganistanin ja Somalian tilannekatsaukset päivitetty
Lähde: www.Migri.fi (20.6.2018)
ترجمه توسط: شورای رهبری اتحاديه

Maahanmuuttovirasto on päivittänyt Irakin, Afganistanin ja Somalian turvallisuustilannetta koskevat tilannekatsaukset.
” اداره کل امور مهاجرت فنلند، اطلاعاتش را از اوضاع امنيتي عراق، افغانستان، سوماليا اپديت و بروز نموده است”
Tilannekatsausten mukaan Afganistanissa ja Somaliassa tilanne on pysynyt epävakaana. Myös Irakissa on useita alueita, joissa väkivalta on edelleen korkealla tasolla.
“بر طبق معلومات نو، اوضاع افغانستان و سومالي مانند قبل بطور بي ثبات و نا امن باقيمانده اند. همچنين در عراق در چندين منطقه ای آن، مشکل امنيتي وجود دارد و خشونت ها در آن مناطق در سطح بالا قرار دارند.”
Turvapaikanhakijalle myönnetään kansainvälistä suojelua aina, jos häntä uhkaa henkilökohtainen vaino tai vakava haitta kaikkialla kotimaassaan. Se, että aikuinen tai Suomeen ilman huoltajaa tullut alaikäinen turvapaikanhakija ilmoittaa olevansa kotoisin näiden kolmen maan joltakin tietyltä alueelta, ei ole automaattisesti peruste kansainvälisen suojelun saamiseen.
“پناهندگي و حمايت بين المللي هميشه به پناهجويي داده مي شود، که متقاضي شخصا” خودش مورد تهديد و شکنجه قرار داشته و در کشور خودش با مشکلات جدی مواجه گرديده باشد. اينکه يک شخص بالغ و بزرگسال و يا اطفال زير سن 18 ساله که به تنهايي به فنلند آمده و تقاضای پناهندگي نموده باشند، صرفا” بخاطر اينکه شهروند اين سه کشور (عراق، افغانستان و سوماليا) باشند و ساکن بعضي از مناطق نا امن آن کشورها باشند، بطور اتوماتيک از امتياز کسب اقامت و پناهندگي برخور دار نمي شوند.” (توجه: اين متن داخل پرانتز شامل ترجمه نيست و فقط جهت توضيح بيشتر ذکر شده است: پناهندگي بر اساس کنوانسيون پناهندگي 1951 جنيوا و ديگر ميثاق ها و معاهده های بين المللي داده مي شود که در آن جان شخص متقاضي بخاطر مسايل سياسي، مذهبي و عقيدتي و يا مسايل قومي (پاکسازی قومي و تبعيض نژادی) درخطر بوده باشد، صرفا” نا امن بودن کشور که يک مشکل عمومي برای تمام ساکنان آن کشور است، ممکن است برای گرفتن پناهدگي کافي نباشد).
Turvapaikanhakijan tilanne arvioidaan aina henkilökohtaisesti. Jokaisen kohdalla selvitetään, uhkaako juuri häntä vaino tai vakava haitta, jos hän palaisi kotimaahansa. Jos uhkaa, selvitetään myös se, onko hänen mahdollista asettua asumaan kotimaassaan toiselle alueelle, jossa kyseistä uhkaa ei ole.
” تقاضای پناهندگي هر شخص بطور انفرادی و جداگانه بررسي و جداگانه تصميم گيری مي شود. در بررسي درخواست ها، تقاضای هر فرد بطور دقيق مطالعه مي شود که آيا فرد متقاضي در کشور خودش مورد تهديد و شکنجه و يا مشکل جدی بوده است که بخاطر آن جانش در خطر قرار گرفته باشد. اگر متقاضي به کشورش بازگردانيده شود، آيا در آنجا جانش در معرض خطر خواهد بود؟ آيا امکان اين وجود دارد که وی در کدام منطقه ای ديگر، بغير از منطقه زيست قبلي اش، در امنيت زندگي کند؟ ”
Tätä niin sanotun sisäisen paon mahdollisuutta arvioidaan aina niin, että hakijan henkilökohtaiset olosuhteet otetaan huomioon. Jos hakijana on esimerkiksi yksintullut alaikäinen tai vailla turvaverkkoa oleva yksinäinen nainen, hänen ei edellytetä pakenevan maan sisällä. Sisäistä pakoa ei myöskään sovelleta, jos hakija joutuisi kotimaassaan maansisäisten evakkojen leiriin asumaan.
” به اين نقل و انتقال و فرار در داخل کشور از منطقه ای به منطقه ای ديگر گفته مي شود، که مسايل شخصي هر متقاضي در تصميم گيری مورد توجه و دقت قرار مي گيرند. مثل” اگر متقاضي يک نو جوان زير سن 18 ساله باشد و به تنهايي آمده و درخواست پناهدگي کرده باشد و يا يک زن تنها باشد، از آنها چنين انتظاری نمي رود که خطرات نقل و انتقال داخلي و فرار از منطقه ای به منطقه ديگر را در کشور خودشان متقبل شوند، بلکه مشکلات آنها قابل درک هستند. همچنين از کساني که در کشور خودشان اگر از منطقه ای به منطقه ای ديگری در حالت فرار و گريز باشند، آنها را در اردوگاهها و کمپ ها نگهداری کنند، شامل آنها نيز نمي شود.”
Maahanmuuttovirasto päivittää katsaukset puolen vuoden välein. Päätöksenteossa käytetään kuitenkin aina ajantasaista maatietoa, koska turvallisuustilanne kaikissa maissa voi vaihdella nopeastikin. Jos maiden tilanne muuttuu, päätöskäytäntöäkin muutetaan katsausten välillä tarvittaessa.
” اداره مهاجرت فنلند هر شش ماه يکبار اوضاع امنيتي کشورها را مورد ارزيابي مجدد قرار مي دهد و معلومات تازه را در تصميم گيری هايش مد نظر مي گيرد، زيرا اوضاع امنيتي در تمام کشور ممکن است که خيلي زود تغيير کنند. اگر وضعيت امنيتي يک کشور تغيير کند، بر اساس آن تصاميم اداره مهاجرت نيز تغيير خواهند کرد.
Afganistanin turvallisuustilanne jatkuu epävakaana
بي ثباتي وضعيت امنيتي افغانستان همچنان ادامه دارد
Afganistanin turvallisuustilanne on pysynyt tänäkin vuonna epävakaana. Maan tietyissä osissa mielivaltaisen väkivallan uhka on äärimmäisen korkea, eikä niihin palauteta ketään. Näitä alueita ovat edelleen:
“وضعيت امنيتي افغانستان مانند سال گذشته بي ثبات و نا امن باقي مانده است. در بعضي از مناطق کشور تهديد های امنيتي در سطح خيلي بالا قرار دارند، که به آن مناطق نمي توان کسي را پس فرستاد.”
• Helmandin maakunta ولايت هلمند
• Uruzganin piirikunnat Tirin Kot, Dehrawud ja Chora ولسوالي های ترين کوت، دهراوود و چوره
• Nangarharin maakunnan eteläiset piirikunnat Achin, Kot, Nazyan, Chaparhar, Bati Kot, Pachir wa Agam, Khogiani ja Deh Bala/Haska Mina
در مناطق جنوب ولايت ننگرهار: اچين، کوت، نازيان، چپرهار، بتي کوت، پيچيرآگام، خوگياني و ده بالا/ هسکه مينه
• Kandaharin maakunnassa piirikunnat Ghorak, Khakriz, Maiwand, Nish ja Shah Wali Kot.
در بعضي مناطق ولايت قندهار مانند غورک، خاکريز، نيش و شاه ولي کوت
Poliittista ilmapiiriä leimaavat lokakuussa pidettävät parlamentti- ja paikallisvaalit. Kapinalliset ovat jatkaneet hyökkäyksiä siviilikohteisiin etenkin Kabulissa. Iskuja on suunnattu kansainvälisten ja valtiollisten toimijoiden lisäksi shiiavähemmistöä, toimittajia, uskonoppineita ja vaalien järjestämisessä mukana olevia tahoja vastaan.
” فضای سياسي موجود در حال حاضر اين است که در ماه اکتبر قرار است که انتخابات پارلماني و شوراهای ولايتي برگزار شوند. شورشيان بر حملات شان عليه مردم ملکي در کابل همچنان ادامه مي دهند. بيشتر حملات به مراکز خارجي ها و اماکن دولتي و همچنين به اقليت شيعه مذهب، خبرنگاران، فعالين مذهبي و مراکز انتخاباتي بوده اند.”
Talibanin taistelukausi on lähtenyt käyntiin toukokuussa hyökkäyksillä Farahin ja Ghaznin maakuntiin. Liike on vakiinnuttanut asemaansa aiemmin valtaamillaan maaseutualueilla, mutta ei ole saanut laajennettua valtapiiriään merkittävästi uusille alueille. Alkuvuoden aikana siviiliuhrien lukumäärä pysyi vuosien 2016 ja 2017 tasolla.
” فصل جنگي طالبان با حملات اين گروه به ولايت فراه و غزني در ماه مي شروع شد. اين گروه ساحات تحت کنترول خودش را بيشتر از گذشته در مناطق اطراف گسترش داده است، اما نتوانسته است که مناطق شان را خيلي وسعت دهد. در آغاز سال روان، رقم تلفات ملکي تقريبا” به همان اندازه ای که در سال 2016 و 2017 بودند، بوده است.”
برای خوانش کل متن مذکور به زبان فنلندی به وبسايت اداره مهاجرت از طريق لينک ذيل مراجعه کنيد.
https://migri.fi/…/irakin-afganistanin-ja-somalian-tilannek…

با تقديم احترامات!
اتحاديه سراسری انجمن های افغانهای فنلند

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 29
  • اسد
  • 1398
  • 20
  • August
  • 2019
  • 18
  • ذو الحجة
  • 1440

عضویت در کانون