تسلیم حکومت به طالبان توسط اشرف غنی

محمد رفیق رجا

ورود طالبان؛ به شهر های مهم افغانستان به بهانه ی عید وصلح هر گز تصادفی وبرای عید وصلح نیست. سازش ومصالحه مهم وگردش چرخ سیاست بگونه ای بنیادی در پروسه ی اجرا قرار گرفته است.دلایل این چرخش را می توان چنین خلاصه کرد:
1.هیچ تغییر وتحول سیاسی در افغانستان بدون تصمیم امریکا رخ نمی دهد.
2.ترامپ وگروه تصمیم گیران اصلی وکنونی درکاخ سفید, با پاکستان وطالبان معامله ای ,انجام داده است.
3. هیچ موانع برای این گزینه ی سیاست و معامله وجود ندارد؛ تصور کنید برای امریکا ,برای هزینه واستراتژی او؛ حضورعبدالله, نور,شورای نظارواحزاب جهادی که اکنون در روابط خوانوادگی تقلیل یافته مفید است یا مجموعه ی طالبان ومهره های پاکستان؟.
4.آیا برای استراتژی منطقه ای امریکا احزاب که روابط نزدیک با روسها,هند وایران دارد مفید است ویا جریان که به حمایت پاکستان ودوست استراتژیک ومنطقه ای امریکا, به وجود امده است؟
5.وادار نمودن غنی برای هر گونه سیاستی ( کسانی که فکر می کند غنی ادامه راه امان الله است) برای امریکا کار اسان است.او مامور وموظف سیاست امریکا است نه ریس جمهوری دموکراسی ومخالفین طالبان.
6. غنی می داند هر گز با کار های که انجام داده است,از اقوام غیر پشتون رای نمی گیرد. اکثریت پشتون ها به طالبان رای می دهد. به دلیل اینکه مخالفین طالبان جهادی ها است. پشتون ها درست فکر می کنند به تناسب اوضاع افغانستان .چرا عبدالله, نور, قانونی ومحقق بهتر از ملا عمر باشد؟
7. اوضاع به گونه ای کنونی, برا ی هیچ پشتون قابل قبول نیست.ملیونها فرزندان پشتون تباردر اتش جنگ,فقر وخصومت می سوزند .مکتب ,رفاه وزمینه های پیش رفت در مناطق پشتون تبار وجود ندارد.در حال که بر عکس مناطق غیر پشتون ,در حال شکوفای علمی واقتصادی قراردارد.
8. گلبدین ,گام نخست چنین معامله بود.شعارهای لطیف پدرام بدون پشتوانه نظامی ودها مسایل دیگراز این قبیل, پشتون تبارها را تکان داد وبرای انها انگیزه خلق کرد, برای تصاحب تمامیت افغانستان . طرح بهانه های مثل تذکره, کلمه افغان وسر وصداها وشعار های مخالفین ؛ بدون حساب وکتابی, بگونه ای حساب شده برای انگیزه دهی توده های پشتون تبار بود.
9.اگر طالبان و پاکستان تعهد دهند که می دهند.انچه در این منطقه امریکا می خواهند انجام خواهند داد, امریکا چرا و به چه دلیل این گزینه را نه پذیرند؟
10. داکتر نجیب این کار را انجام داد.باوجود سر سپرده گی هزاران صفوف حزبی اش, حکومت را به گلبدین سپرد. البته که در شرایط خاص آن زمان,ناکام شد.آیا غنی به خاطر گل روی داکتر عبدالله , دوستم ومحقق وخلیلی این کار را نمی کند؟
11.شاید کسی فکر کند که غنی ودارودسته اش اکنون صاحبان اصلی حکومت است چرا این معامله را بکند. به چند دلیل این حرف بی پایه است: این تمام قصه ی حکومت نیست. تصمیم سیاست بدست کسانی است که برای آن هزینه می کند.غنی چه کاره است. پشتون های که می جنگند دموکرات نیستند, اساسا درین شرایط شریک در قدرت اقتصادی ,نظامی وسیاسی ولو ضعیف وسمبلیک قبول ندارد.اگرغنی قبول داشته باشد متن وتمامیت جامعه پشتون این را نمی پذیرند. بحث های تمامیت خواهانه ای تحصیل کردگان پشتون تباررا, که در غرب وشرق عالم درس خوانده است را در رسانه ها, گوش کنید.چه تفاوت در منطق این ها, با طالبان وگلبدین می فهمید.چه وجه روشن فکری ومدنی در گفتار این ها می شنوید؟.
12. هزینه حضور امریکا ولو حضور اندک نظامیان او, بیشتر از این است که طالبان وپاکستان منافع امریکا را تامین نماید.
13.امریکا به خاطر افغانستان نمی خواهند ,روابط تاریخی خودبا پاکستان وپایگاه منطقه ای خود را به خاطر افغانستان برای چین واگذار نماید.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 28
  • سنبله
  • 1398
  • 19
  • September
  • 2019
  • 19
  • محرم
  • 1441

عضویت در کانون