بسته ی صلح برای که؟طالبان یا پاکستان؟

محمد رفیق رجاء

مطبوعات ورسانه های  افغانستان در باره صلح اشرف غنی, سخت سردرگم , وسیاسی عمل می کند. فهم برخی تعاملات سیاسی به دلیل عوامل نامرئی وطبیعت مخفی کاری وپیچیده ی آن ؛ در زمان اندک مشکل است. اما بسیاری از فعل وانفعالات سیاسی که عوامل اقتصادی ,نژادی ,جغرافیای وقدرت سیاسی دارد؛ قابل فهم واز طریق تحلیل مواد پراکنده و آنچه مربوط به آن می شود, با تعمق مناسب , بسادگی قابل فهم است.ماهیت جریان بنام طالبان از نوع دوم پدیده ای سیاسی است.پاکستان بنا بردلایل مرزی وداشتن یک امکان, عمق استراتژیک علیه هند, تا آنجای که می تواند, تلاش می ورزد, تا افغانستان را در اختیار داشته باشد. این سیاست وتمایل بگونه ی روشن است که پاکستان به نحوی وبار باراین تمایل را به مردم افغانستان به انواع گوناگون “زبان قابل فهم “میان ادمی زاد, بیان کرده است.برای تبین موضوع صلح اشرف غنی وطالبان وسر در گمی مطبوعات افغانستان نکات را یاد اوری می نمایم:

یکم: تنها وسیله مطمئن برای فشار وبه زانو در اوردن افغانستان جریان به نام طالبان است. طالبان به عنوان یک جریان اهریمن وویرانگر,درست مثل  “بمب وگلوله ی بی زبان ” شلیک می شود وهرچه در برابرش باشد منهدم می نماید. برای توضیح انچه می خواهم بگویم همین مفهموم گلوله وبمب را  تبیین می نمایم. یک: بمب وگلوله ,غیر از خرابی وویرانی وخاکستر هیچ چیزی باقی نمی گذارد.دو: گلوله وبمب خود, بی اراده, بی شعور ووسیله است.سه: عامل شلیک بمب, هوشمند است که می داند به کجا وبرای چه شلیک می کند. چهار.بمب وگلوله برای هدف آگانه ومشخص, استعمال می گردد. تا تامین آن هدف, شلیک بمب, بشکل مستمر ادامه می یابد.پنج: در مقایسه به مفاد اقتصادی که بدست می اید مصرف بمب وگلوله ناچیز است به همین دلیل اگرهزاران وملیونها بمب شلیک شود ومنفجر گردد, باز هم به راحتی تولید شده وبرای تامین هدف موردنظر, گلوله باری ادامه می یابد. یعنی بمب ذخیره ای بی پایان دارد.

دوم.: ظهور طالبان,رفتن آنها, زنده شدن دوباره آنها,اعتراف چندین ریس (ای ایس ای) به ایجاد طالبان,شیوه ای مرگ ملاعمر, مزاکرات چندین ساله طالبان با پاسپورت پاکستانی از طرف تابوت ملاعمربا دولت افغانستان,مرگ ملا منصور,پیامهای ملا هیبت الله ومزاکره وزیر خارجه افغانستان در پاکستان با جنازه ملا برادر… این ها همه نشانه ای آن است که دولت افغانستان  خود, وسیله بازی است که در منطقه ی ما , استعمال می گردد.زیرا با وجود اینکه دولت می داند طالبانی وجود ندارد هر کسی را که پاستان معرفی می نماید, دولت افغانستان با آن مزاکره نموده وباج می دهد. دولت های افغانستان حتی همین اکنون پس از 16 سال, انهمه بازی های رنگارنگ, بازهم از مزاکره دم می زند وبسته پیشنهادی صلح آماده می نماید.

سوم: دقیقا پس از ان که امریکا ,به بهانه جنگ با تروریزم یعنی طالبان , در منطقه وکشور ما, با چشم هوشمند مستقر شد وبه راحتی ارزش ماندن درین کشور را دریافت, بازی های منطقه ای را به راه انداخت.یکی از این باز یها ی شگفت انگیز, در تاریخ سیاست” صلح دولت افغانستان با طالبان” است. طالبان ملیشای مسلحی است که از ساحات پشتون نشین توسط پاکستان سرباز گیری می شود وبرا ی به زانو در اوردن مردم افغانستان به سوی حیات وزندگی مردم افغانستان شلیک می گردد.

چهارم: درین مناطق ملیونها انسان زندگی می نمایند. مناطق که به دلیل عوامل تاریخی وفرهنگی از سواد ,تحصیل,کار وانکشاف دور بوده است. ذخیره انسانی برای سرباز گیری از این مناطق  بی پایان است .دولت که ازاین مناطق سرباز گیری می نماید مشخصا دولت پاکستان است.تا زمان که با دولت پاکستان چه از راه صلح وچه از راه جنگ ,مشکل افغانستان حل نگردد, این ذخیره گاه عظیم انسانی, مثل انبار بی پایان گلوله وبمب , برای تامین اهداف معین استراتژیک , استعمال می گردد.به دلیل نزاع های داخلی وبحران قومی در داخل افغانستان, طالبان با وجود ماهیت خارجی وضد ملی, ازحمایت نژادگرایان پشتون تبار افغانستانی,  بر خوردار است.

پنجم:به همین دلیل برخی مطبوعات جهان , دولت وبرخی رسانه ها ی فغانستان از تعریف طالبان عاجز مانده اند. دولت که همیشه با سردر گمی عجیبی در پی صلح با طالبان است.در حقیقت معمای صلح با طالبان “لالایی” خواندن مادر برای خواب طفل است که؛ در خلسه خواب, خاموش است. اما با گوش نمودن “لالائی مادر” از هر چیزی دیگری غفلت می ورزند  وسر انجام به خواب می روند.

ششم: درافغانستان کسی نمی پرسند که این طالبان کیست؟ ایا واقعا ماهیت افغانی دارند؟. افغانی های ناراض است؟ از چه ناراض است به چه راضی می شود؟ اگرتمام کسانی را که به نام طالبان ورهبران انها با مردم, می جنگند تصور کنیم در طی یک سال نابود نمایم, ایا طالبان خلاص شدنی است؟ اگر هرچه امتیاز های ممکن برای انها تخصیص یابد وانها بیایند,آن امتیاز هارا تصاحب نمایند, ایا طالبانی دیگری بدون اینکه با پاکستان مشکل حل شود تولید نمی گردد؟

هفتم: تمام اینها را دولت افغاستان وهر انسانی عادی درافغانستان می داند. اما اینکه شورای صلح ایجاد می گردد.سالها وبارها است که این کبوتر صلح به تاریک خانه ای ایس ای می رسد .بسته پشنهادی صلح   برای رضایت خاطر انها اماده می گردد. رسانه های هم تلاش می ورزند که  ” ابر سیاه صلح با طالبان” را برای ایجاد ترس واضطراب در زندگی وسرنوشت مردم افغاستان, به افق دست نیافتنی وقیمتی مبدل نمایند. ونیزتمام امکانات جهانی وملی برای رضایت طالبان بسیج می گردد, ایا کسی با جدیت می پرسند که این طالبان واقعا کی است؟

هشتم: اما اکنون؛ اکثررسانه های افغانستان بطور باور نکردنی,در چگونگی وکم وکیف« بسته ای پیشنهادی صلح اشرف غنی» بحث می نماید.در حالکه اصل مسئله قابل بحث است, که این طالبان که است. اگرطالبان هم واقعیت داشته باشد وانها ,این بسته وتحفه قومی اشرف غنی  را بپذیرند, صلح تامین خواهند شد؟. تصور کنیم عده ای با همان ظاهروزبان طالبانی پیدا شوند و بیایند تمام قدرت سیاسی را, در چوکات قانون اساسی موجود, روابط خارجی کنونی افغانستان با جهان ونوع مناسبات منطقه ای, جریان به نام طالبان , تحویل بگیرد,آیا جنگ وانتحار قطع می گردد؟ و جریان به نام طالبان در افغانستان  با شرکت در انتخابات حضور می یابند؟ودیگر طالبان انتحاری نداریم؟

نهم: ما می دانیم که اگر امریکا نخواهد, اشرف غنی با طالبان مزاکره نمی کند. ادامه حضور امریکا وادامه “درامه ای صلح طالبانی”از دو جهت خارج نیست.اول. عوامل افغانی امریکای ها ,اطلاعات را بگونه ای برای امریکای ها تهیه می نمایند که : امریکا برای اوردن صلح, چاره ندارد جزاینکه  بسوی طالبان دست دراز نماید.دوم : اینکه صلح با طالبان یک بهانه است , امریکا برای ختم پلانها وادامه حضورخود در منطقه, باید یک اهرم ترس را برای مردم افغانستان ایجاد کند, که مردم نخواهند امریکا از افغانستان خارج شود. احتمال اولی باور کردنی نیست زیراهمه می دانند که طالبان یک وسیله جنگی وفشار است که پاکستان آن را تولید می نماید.این محصول برای دها سال می تواند تولید شود.

دهم: نتیجه : مطبوعات ورسانه های افغانستان می توانند بر موضوع «صلح با که ؟» بحث را متمرکز نماید.هیچ دلیل وجود ندارد که طالبان وجود مستقل داشته و تشکیلات افغانی باشد. وظیفه ملی رسانه ها است که دولت افغانستان را نگذارند که بیشتر از این, به حیثیت,شعور واعتبار مردم افغانستان بازی نماید.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 15
  • سرطان
  • 1399
  • 5
  • July
  • 2020
  • 14
  • ذو القعدة
  • 1441

عضویت در کانون