به مناسبت صدومین سال؛ استقلال فنلند.

محمد رفیق رجا

 

6.12.2017 فنلند 100 ساله شد. یعنی صد سال پیش فنلند استقلال خودرا از روسها گرفتن.انقلاب اکتبر در روسیه وتلاش خود فنلندی ها این استقلال حاصل شد. صد سال پیش از امروز فنلاند کشورعقب مانده ,بدون امکانات ومنابع طبیعی وبدون افتاب وشرایط زراعتی. اما این کشوربه گونه ای حیرت اوری در طول این صد سال, در قطار یکی از کشورهای  مهم اروپای در امد. در سال 1995 عضویت اتحادیه اروپارا کسب نمود واکنون یکی ازکشور های مرفه ومتمدن اروپای محسوب می گردد. دست اورد صدساله را به شکل خلاصه چنین می توان بر شمرد: ایجادسیستم ونهاد های دموکراتیک, سطح بالای رفاه عمومی, کاهش ویا نفی کامل تضاد های طبقاتی , فقدان فساد اداری واجتماعی,  بهترین مکتب ودانشگاه در سطح جهان ,سطح بالای  تامین حقوق انسانی واجتماعی , تامین امنیت وارامش زندگی, ازادی های اجتماعی  بدون هیچ تهدید وارعاب,  بهترین تامینات صحی , حمایت از طفل ومادر.این  دست اورد های را که در لیست اوردم در مقاسیه با دیگر کشور های اروپا, هر چند سال فنلند در صدر لیست ارزیابی های رسمی قرار می گیرد.

آنچه که در روابط اجتماعی درین کشور یک خارجی  می تواند بشکل برجسته بیبیند این ها است:

 1. “ارزش انسان” و”انسان سازی” درین جامعه  اساس پیشرفت یک جامعه مورد توجه ویژه ای قراردارد.

2.درین جامعه  ادیان وجود دارد اما ادیان وفرهنگ ها همه برای شفافیت وتذکیه وکرامت سازی “نفس انسان” بسوی درست کاری ,اصلاح وبهتر شدن است.نه برای محض عبادت وادا ی دین خدا .

 1. اصول های اخلاقی هم در روابط خوانوادگی وهم در روابط اجتماعی بشدت مراعات می گردد.
 2. نهاد های عمومی تلاش دارد برای زندگی وکار ؛انگیزه وروان سالم انسانها را مورد توجه قرار داده ومراعات نمایند.
 3. توجه به حفظ روان سالم ادمها ونیز جسم اودر پروسه کار, روابط اجتماعی ومحیط زیست.
 4. مذاهب درین جا اصول اخلاقی خاص خود را دارد وبرای هیچ کسی اجبار در مراعات نمودن ان نیست. کفرورزیدن به کسی, ارتداد وانزوای اجتماعی کسی برای مراعات نکردن اخلاق مذهبی جرم است . اما همه تابع اصول اخلاق عمومی است وهمه تلاش دارند ان را بشدت مراعات نماید.برخی ازاصول اخلاق عمومی درین لیست فشرده وجود دارد.

7/حرمت انسان به دلیل انسان بودن اش بدون توجه به: نژاد, مذهب, سن وسال, دانش ,هنر, پول وثروت.

8/عدل وانصاف در روابط انسانی جنسی, فردی واجتماعی. به جایی حرمت به طبقه و اشرافیت, فنلاندی ویا خارجی.

9/محبت وعشق به انسان. بجایی کینه , تعصب نژادی یا مذهبی ویا جنسی

10/ تبعیض نزادی ,مذهبی وجنسی  وابراز آن به هر شکلی جرم است.

11/ ازادی  هیچ حد ومرز ندارد.تنها مرز ازادی ضرر به جامعه است. که به تناسب انجام ان؛ جرم محسوب می شود.

12/ محبت به جایی تحکم ( به حکم فرهنگ ,عقل ,خرد وقانون

13/ همکاری به جای اطاعت

14/ مشورت بجایی فرماندهی

15/ نظم وقانون بجایی زور

16/ به رسمیت شناختن انسان, حقوق , فرهنگ وعلایق او ؛ بجایی رعایت اداب وسنت های غیر عاقلانه وخرافی.

17/ امنیت, صداقت, اعتماد واطمینان به جای ترس, تقلب ودروغ.( ایجاد تشویش تهدید وهر گونه نا امنی جرم وبه تناسب جرم جزاء دارد.

18/ ازادی به جایی کنترول.( پلیس حق کنترول وترصد را ندارد مگر به اجازه قانون)

19/ توضیح وتحلیل خوبی ها وبدی ها  بجای اجبار بر انجام کار خوب و پر هیز ازکار خراب.

20/  همبستگی بجایی وابستگی( هر کس مهره مستقل است در سیستم زندگی درین کشور. هیچ کسی , کسی دیگر را ولو طفل خودت باشد نمی تواند مجبور نماید به کاری که او نمی خواهد.)

21/تشویق وتقویت انگیزه های درونی به جایی تهدید.

22/ نگاه ارزشی به انسان بجایی وسیله بودن انسان.(طفل به عنوان نیازروحی وطبیعی است نه که کسی  انتظارکمک از اوداشته باشد وبه همین دلیل بچه ها ارزش بیشتر داشته باشد مثل برخی کشور های اسیاسی.چون هرکس درامد معین دارد. اگرکسی نمی تواند درامد داشته باشد دولت به او کمک های لازم را می نماید وهیچ کسی نیاز مند کسی دیگر نیست.)

23/حقیقت بجایی مصلحت ( تطبیق قانون  بجایی  مصلحت افراد واشخاص)

24/خود باید باشیم تا تقلبی (ترس ومنافع هردو انگیزه اصلی تقلب است.

25/ ارزش گزاری به نفس” کار” بدون طبقه بندی آن .(کسی که وزیر بوده یک وقت می بین تاکسی رانی می نماید)  بجایی دلالی اجتماعی, مذهبی وسیاسی در کار(هر کس مشخصا چه کاری می تواند انجام دهد زمینه های ان وجود دارد.)

26/ دولتها ؛ گروه از مامورین و ایجاد کننده ای زمینه های کار وزندگی ونظم بخشی است درین جامعه. دولت به معنای اسیاسی آن؛ یعنی طبقه ای مسلط بر زندگی وسرنوشت مردم نیست. حکومت به معنای تحکم و تفخترنیست.

27/ هر کس مخاطب قانون ,مسول وجواب گوی کارهای خود می باشد. پدر, پسر ومادر فامیل ؛ هیچ کسی جواب گوی جرم وافتخارات کسی نیست.

28/ هرکس به اندازه تلاش خود شایستگی دارد( این به معنی به دریا انداختن شکست خوردگان نیست) اصلا شکست خورده ای مثل کشور های اسیاسی نیست. دولت همیشه در کنارافراد حضور دارد؛ در حمایت های معنوی ومادی. در شکست وپیروزی.

29/ ایجاد رفاه عامه از طریق پرداخت مالیه .

 1. تطبیق قانون ومراعات نمودن آن؛ به وجدان واخلاق انسانهای این جامعه, نهادینه گردیده است. در جای , ولو پلیس یا کامره نباشد کسی به فکر خلاف نیست. البته استثنا های در حد بی نهایت کم وجود دارد که بیشتر شامل افراد مریض می گردد.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

 • 26
 • سرطان
 • 1398
 • 17
 • July
 • 2019
 • 14
 • ذو القعدة
 • 1440

عضویت در کانون