جلسه در پارلمان فنلند با رئيس و ديگر اعضای کميته حقوق بشر+عکس

به تاريخ 17.11.2017 يک هيات بلند پايه از طرف اتحاديه انجمن های افغانهای (افغانستانی)فنلند و انجمن های عضو آن، با عده ای از نمايندگان پارلمان و اعضای کميته حقوق بشر در پارلمان فنلند ديدار و صحبت نمود.

هدف از اين ملاقات، صحبت در رابطه با مشکلات افغانهای(افغانستانی)  فنلند بود، که بطور عمده روی دو موضوع مهم ذيل صحبت شد: 1) مشکلات پناهجويان، 2) پروسه الحاق اعضای فاميل های افغانها از افغانستان به فنلند.

در اين جلسه، ده نفر شامل هيات اتحاديه افغانها(افغانستانیها) و پنج نفر در هيات پارلمان فنلند بودند. اعضای پارلمان عبارت بودند از: خانم ايوا بياوديت نماينده پارلمان و رئيس کميته حقوق بشر پارلمان، خانم پيوی رسانن، نماينده پارلمان و عضو کميته حقوق بشر، سابق وزير امور داخلۀ فنلند. علاوه بر آنها دو نفر ديگر از نماينده گان پارلمان و اعضای کميته حقوق بشر همراه با يک منشي.

در آغاز، اشتراک کنندگان باهم معرفي شدند. سپس حامد شفايي رئيس اتحاديه در رابطه با تشکيل اتحاديه سراسری انجمن های افغانها(افغانستانیها)  و فعاليت های آن توضيح داد. وی اظهار داشت: در کل فنلند حدود 17 انجمن افغاني وجود دارد. در سال 2016 هفده انجمن افغاني چندين بار باهم ملاقات داشتند. در اولين جلسه، آنها تصميم گرفتند، که اتحاديه سراسری خودشان را تشکيل دهند. برای فراهم ساختن مقدمات تشکيل اتحاديه، يک کميته هماهنگي را ايجاد نمودند. تشکيل اتحاديه در يک پروسه نسبتا” طولاني و دموکراتيک رخ داد و سر انجام اتحاديه سراسری انجمن های افغاني در فنلند توسط نماينده های رسمي و منتخب انجمن های افغاني تاسيس گرديد و در تاسيس آن تمام انجمن های افغانهای فنلند نقش و اشتراک مساعي داشتند. اتحاديه و انجمن های عضو آن تاکنون فعاليت های گسترده درزمينه های گوناگون داشته اند، اما جمعيت افغانها در فنلند بسرعت رو به افزايش بوده است و نياز به فعاليت های بيشتر احساس مي شود. ما تلاش داريم، که در همکاری با مقامات فنلندی، مشکلات افغانها را حل کنيم. به همين خاطر امروز اينجا آمديم تا برخي از مسايل اقامتي آنها را با شما در ميان بگذاريم. در سال 2016 يک مکتوب سه صفحه ای به امضای سران تمام انجمن های افغانهای فنلند به مقامات رسمي دولت فنلند بخاطر مشکلات اقامتي پناهجويان افغان و بعد از قبولي خود شان، مشکلات آمدن اعضای فاميل شان به فنلند، ارسال گرديد و آن مشکلات هنوز هم پا برجا هستند و برطرف نشده اند. وظيفه ای ما بعنوان اتحاديۀ افغانها، مطرح کردن مشکلات افغانها با شما و ساير مقامات دولت فنلند است و ما خواستار حل مشکلات آنها هستيم.

سپس در رابطه با وخامت اوضاع در افغانستان و مشکلات افغانهای پناهجو در فنلند صحبت شد. مشکلات افغانهای پناهجو بتفصيل و با جزئيات به سمع هيئت پارلمان فنلند و کميته حقوق بشر رسانيده شدند و اتحاديه خواهان عدم اخراج پناهجويان به افغانستان گرديد.

همچنين تاکيد شد، که اکنون تقريبا” هيچ جای افغانستان امن نيست؛ حتي در کابل مردم امنيت ندارند و در هر هفته چند بار حملات انتحاری و دهها نوع جرم در آن شهر رخ مي دهند. با این وجود، افغانستان بهيچ عنوان يک کشور امن نيست و اخراج اجباری افغانهای (افغانستانیها) پناهجو از فنلند بايد متوقف شود.

همچنین گفته شد، که اکثر پناهجويان افغان (افغانستانی) فاقد پاسپورت هستند و تقاضا گرديد، شرط داشتن پاسپورت برای تقاضای اقامت برداشته شود و اجازه داده شود تا آنها بدون پاسپورت نيز تقاضای اقامت شان را بر اساس کار، ازدواج و يا تحصيل تحويل اداره مهاجرت دهند و چنانچه تقاضاهای آنها پذيرفته شدند، برای شان پاسپورت ويژه ای اتباع بيگانه «موکلايس پاسسي» از طرف دولت فنلند داده شود، زيرا اغلب آنها بنا بر نداشتن تذکره افغاني نمي توانند پاسپورت افغاني بگيرند. اگر اين مشکل از طرف مقامات فنلندی حل شود، يقينا” خيلي از کساني که تقاضاهای پناهندگي آنها رد شده اند، مي توانند از طريق کار، ازدواج و يا تحصيل درخواست اقامت کنند و مشکلات اقامت شان حل گردد. اکثر افغانهای مهاجر نيروی جوان هستند و بزودی زبان فنلندی را مي آموزند و مشغول کار مي شوند، که اين از لحاظ اقتصادی بنفع جامعۀ فنلند است.

در باره ای الحاق خانواده چنين مطرح شد، که مطابق به قانون فنلند هر پناهنده بعد از گرفتن اقامت، سه ماه فرصت دارد تا اعضای خانواده اش درخواست های شان را به سفارت فنلند تحويل دهند و تنها در اينصورت است، که از شرط داشتن در آمد مالي کافي برای آوردن خانواده های شان معاف مي شوند و چنانچه بعد از سه ماه اقدام گردد، بايد به اندازه کافي در آمد مالي داشته باشند تا بتوانند اعضای خانواده شان را بياورند، که متاسفانه مبلغ آن بسيار زياد است و خيلي ها توان مندی تامين مالي مبلغ ذکر شده را حتي اگر کار کنند و در آمد خوب هم داشته باشند، ندارند. مشکل ديگر اين است، که فنلند در کابل سفارت دارد، اما بخش قنسولي آن فعال نيست. لذا افغانها برای تقاضای اقامت شان بايد به سفارت فنلند در دهلي نو مراجعه کنند. باتوجه به شرايط جنگ، نا امني و بروکراسي همراه با فساد اداری در افغانستان، سه ماه برای تحويل دهي درخواست ها کافي نيست و اين بسيار وقت کم است. مشکل ديگر اين است، که سفر به هندوستان برای افغانها بسيار پرهزینه است. بخاطر اين مشکلات، خيلي از افغانها از حق مسلم آمدن اعضای خانواده ای شان که در قانون فنلند ذکر شده است، محروم مي شوند. از طرف اتحاديه پيشنهاد گرديد، که سفارت فنلند در کابل درخواست های افغانها را تحويل بگيرد. در برخي موارد که افغانهای برای تحويل دهي تقاضاهای شان به سفارت فنلند در تهران مراجعه کرده اند با اينکه ويزای ايران را داشته اند، اما با يکسری مشکلات در تحويل دهي درخواست های شان به سفارت فنلند مواجه شدند و از طرف کارمندان محلي سفارت برخورد درست با آنها نشده است. ما خواهان حل اين مسايل هستيم.

ضمنا” از طرف اتحاديه متن آن مکتوب را که سران 17 انجمن افغانها در سال 2016 به مقامات فنلند بخاطر حل مشکلات افغانها (افغانستانی) فرستاده بودند، بطور کتبي تحويل رئيس کميته حقوق بشر داد تا در صورت نياز از آن مکتوب نيز استفاده نمايند.

خانم پيوی رسانن سئوال کرد، که اکثر پناهجويان افغان در فنلند از مليت هزاره هستند، آيا انجمن های افغانها(افغانستانی)  در فنلند با آنها همکاری های لازم را دارند؟ در پاسخ از طرف اتحاديه گفته شد، که انجمن ‌های افغانها(افغانستانی)  در فنلند در محور اتحادیه از تمام اقوام افغانستان عضو دارند. پاليسي ما بر اساس قانون فنلند و ارزش های حقوق بشری است. ما به هر کس که بتوانيم کمک مي کنيم و برای حل مشکلات مردم با هر نهاد فنلندی که لازم باشد، همکاری مي نماييم. هدف ما خدمت به مردم و جامعه در جغرافيای فنلند است. ما بدون تبعيض و تعصب با همۀ افغانها (افغانستانی)صميمانه همکاری داريم.

نمايندگان پارلمان فنلند، که در اين جلسه اشتراک داشتند تحت رياست رئيس کميته حقوق بشر پارلمان فنلند، مسايل ذکر شده را يادداشت نموده و وعده دادند، که آنها را با مقامات وزارت داخله و اداره مهاجرت و همچنين با وزارت امور خارجۀ فنلند، مطرح نموده و در صدد جستجوی راه های حل مي شوند.

قرار شد که اين مسايل پيگيری شوند و در آغاز سال آینده دوباره ملاقات نماييم و نتايج پيگيری آنها را با اتحاديه شريک سازند.

اعضای هيات اتحاديه که در اين جلسه اشتراک داشتند، عبارت بودند از:
حامد شفایی (رییس اتحادیه) فریبا مجید، نبی قانع زاده، سارا حسيني، نفیسه عزیزی، فقیر بری، هما قسیم، حمید احمدی ( اعضای شورای رهبری اتحاديه)، صادق بهروز کارمند کتابخانه ليپپا وارا و حسین کاظمیان.

اتحاديه سراسری انجمن های افغانهای فنلند
—————————-
عکس ها و تهيه گزارش:
حسين کاظميان

تذکر: با حفظ احترام به باور بقیه دوستان در اتحادیه ، کانون افغانستانی های فنلند باور مند به اینست که شهروندان افغانستان را باید افغانستانی نامید. در متن گزارش کلمه افغان به کار برده شده است که ما در بین قوس افغانستانی را اضافه کردیم.

مدیریت سایت کانون

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 28
  • سرطان
  • 1398
  • 19
  • July
  • 2019
  • 16
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون