لنگی و نیکتایی ! نبی قانع زاده

مصیبتهای که برمردم ما تحمیل شده است و سخت آزار دهنده است و حتا از مرز آزار هم گذشته است و در حد انفجار رسیده است که دیگه همه به ستوه امده است و این وضعیت نا گوار را در اتحاد لنگی و نیکتایی جستجو نمود.
توجه داریم که استفاده ابزاری از نام دین ، دیانت و مقدسات و همچنین استفاده ای ابزاری از نام های دموکراسی ، حقوق بشر و…. سرنوشت مردم را در سر درگمی و بی ثبانی کشانیده است.
متاسفانه یکی در پوشش ریش ، لنگی ، تسیبح ، ارشاد ، استشهاد ، جهاد و…..مردم را به خاک سیاه نشانده است دیگری در قالب نیکتایی ، دریشی ، ادکلن ، شعار حقوق بشر ، دموکراسی ، جامعه مدنی و……مردم به سوی نا امیدی و شک سوق داده اند.
امیدیکه در جامعه خلق شده بود اینها همه را به باد فنا دادند مردم را در سرگردانی سپردند لنگی(عمامه) نیکتایی (کروات) دریک اتحاد اعلام نشده سرنوشت مردم را به سوی ابهام ، سردرگمی ، بی اعتمادی ، فساد ، نا امنی ، اختلاس ، انتحار ، انفجار و…….سپردند. که قبل از این اتحاد تصورش کمی سخت به نظر میرسید. اما اکنون عملا این اتحاد شکل گرفته است!

1 comment