اوضاع افغانستان ؛ مسايل و مشکلات مهاجرين افغاني – از: حامد شفایی

خانمها و آقايان روز شما بخير!

در آغاز تشکر مي کنم از طرف خود و از طرف افغانهای مقيم فنلند از اداره مهاجرت بخاطر برگزاری اين سمينار!

خوشحالم از اينکه شما شخصيتهای محترم امروز در اينجا جمع شده ايد تا از اوضاع کشوری بشنويد و صحبت کنيد که در جنگهای 30 ساله بکلي ويران شده است. از زندگي مردمي بشنويد که قرباني سي سال جنگ بوده است. مردمي که فقط قرباني بوده است، قرباني تجاوز کشورهای بزرگ، قرباني بنيادگرايي افراطي که عامل آن کشورهای غربي و عربي در دوره جنگ سرد با اتحاد جماهير شوروی بودند، قرباني دخالتهای کشورهای همسايه و منطقه، قرباني کشتارها و ظلمهای سازمان تروريستي القاعده و گروه طالبان، قرباني قاچاقچيان و مافيای بين المللي مواد مخدر، قرباني سياستهای غلط جهان. مردمي که در جنگ، آورگي، بي خانماني، فقر، نا امني و انواع مشکلات سي سال زندگي کرده اند، ملتي و کشوريکه خاکستر آتش جنگ سرد شده است، ملتي که از سرنوشت خود خبر نداشته است، هر کشوری و گروهي با شعارهای نويد دهنده و نجاتبخش در آن داخل شده و ظلم کرده است و مردم آن را فريب داده است.

کشوری که روزی دارای فرهنگ، تمدنهای بزرگ و تاريخي درخشان بود، همه چيز خود را از دست داده است. افغانستان مرکز تروريزم، مرکز توليد مواد مخدر، مرکز مافيای بين المللي، مرکز خشونت شده است. افغانستان و مردم آن مظلوم است. بر مظلوميت مردمان اين کشور بايد گريست.

در رسانه های خبری گفته مي شود که افغانستان کشور فقيری است. از آنجا مواد مخدر به اروپا مي آيد، در آنجا بنيادگرايان و تروريستان اند، از آنجا مهاجر به اروپا مي آيد. آيا کسي سئوال مي کند که چه وقت بنيادگرايي افراطي در اين کشور رشد کرد؟ با کدام پول و با کمک کي؟ چگونه توسعه داده شد؟

اسلام حدود هزار سال است که در افغانستان بوده است، اما بنيادگرايي افراطي پديده ای است نو که در جنگهای سي ساله رشد داده شد و از آن بعنوان ابزاری در برابر کمونيزم و اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهير شوروی استفاده شد. کشورهای غربي و عربي بنيادگرايي را در پاکستان و افغانستان توسعه دادند.

افغانستان قبل از سال 1978 کشور آرام بود، بطور طبيعي از سنت بسوی مدرنيزم در حرکت بود. دين در سياست دخالت چندان نداشت. مردم افغانستان فقير بود، اما در کشور خود در صلح و همزيستي زندگي مي کردند و افغانستان آواره ای در جهان نداشت. مردم افغانستان مواد مخدر را نمي شناخت. تمام مشکلات موجود از مواد مخدر، بنيادگرايي، آوارگي، نا امني، خشونت و ديگر مسايل در طول سي سال جنگ خلق شدند.

قبل از سي سال مردم جهان نام افغانستان را بندرت مي شنويد، اما امروزه حتي يک کودک مي داند که افغانستان در کجاست و چه مشکلاتي در آنجا است. قبل از سي سال پناهنده افغاني در جهان بطور انگشت شمار بود، اما حالا ميليونها مهاجر افغان در کشورهای مختلف زندگي مي کنند.

جنگ تمام اين مشکلات را به افغانستان آورد. جنگ را در افغانستان که آورد؟ معلوم است، کشورهای خارجي. افغانستان ميدان جنگ سرد شد و تبديل به خاکستر جنگ سرد. آنچه که اکنون در آنکشور ديده مي شود سوخته های آتش جنگها است.

توليد جنگ و فرهنگ جنگ است. نبايد از کشوری و مردمي که چنين مشکلاتها را ديده اند شکايت کرد.   برای فنلند و فنلنديها اين سئوال است که تمام جهان و بزرگترين قدرتهای جهان در افغانستان حضور دارند و به آنکشور کمک مي کنند، چرا هنوز مهاجر از آنکشور مي آيد؟ بله، تمام جهان در افغانستان است، ولي آنها در افغانستان چه کرده اند؟ نتيجه سالها حضور آنها در افغانستان چه بوده است؟ اوضاع موجود افغانستان با اوضاع 9 سال قبل آن که طالبان در آن حکومت مي کردند چه تفاوتهای کرده است؟ آيا بنيادگرايي کاهش يافته است؟

آيا تروريستان نابود شده اند؟ صلح و ثبات است؟ امنيت است؟ فقر کاهش يافته است؟ صلح برقرار شده است؟ مواد مخدر از بين رفته است؟ ميليونها مهاجر به وطن بازگشته اند؟ عدالت وجود دارد؟ حقوق بشر رعايت مي شود؟

پاسخ اين سوالها مهم اند؟

حقيقت اين است که اوضاع افغانستان رو به وخامت رفته و مشکلات آن افزايش يافته است. افغانستان پس از سقوط حاکميت طالبان سه مرحله داشته است که عبارتند از دوره ای طلايي آن بين سالهای 2001 تا 2004 و دوره ای نقره ای بين سالهای 2004 تا 2006 و دوره ای برنز آن که از سال 2006 ميلادی شروع شده و تا بحال ادامه داشته و همچنان رو به وخامت و سراشيبي پيش مي رود.

هر سال نيروهای نظامي بيشتری از کشورهای خارجي برای بهبود اوضاع خواسته مي شوند. وقتي اوضاع روز به روز خرابتر مي شود، نيروها و کشورها و سازمانهای خارجي در افغانستان چه مي کنند و وظايف آنها چيست؟   ناگفته نماند که پس از سقوط رژيم طالبان در سال 2001 ميلادی، پيشرفتهای قابل قدری هم در عرصه های رسانه های جمعي، ارتباطات، راه سازی، حمل و نقل، امور صحي و آموزشي بوده است.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 26
  • میزان
  • 1397
  • 18
  • October
  • 2018
  • 7
  • صفر
  • 1440

عضویت در کانون