استراتژی جدید امریکا، جنگ با تروریستان درافغانستان ؛

نگارنده : علی تقوایی
*****************
پس ازماهها رای زنی ها وبروزدودسته گیها درتیم امنیتی ترامپ ، سرانجام دیشب به وقت امریکا، ترامپ استراتژی دولت خودرا در مورد افغانستان اعلام نمود. این استراتژی به دور از هرگونه ابهامات سیاسی ودیپلوماتیک، به شکل مستقیم تروریستا نی راکه در افغانستان می جنگند، هدف قرار داده است ، وپیام روشن آن به طالبان این است که شما نمیتوانید، قدرت دولتی را بدست آورید. این پیام بخاطر مهم است که طالبان بر بیش از40 درصد خاک افغانستان مسلط هستند. اشتباه تاریخی بوش واوبا ما در این بود که پس از سقوط طالبان درسال 2001، عقبه ای اصلی لوژستیکی آنها، یعنی پاکستان را همچنان دست نخورده باقی گذاشت. اکنون استراتژی امریکا، در قبال پاکستان هم بسیار صریح وروشن است که : ” ما میلیارد ها دالر به پاکستان میدهیم، اما پاکستان مکان امنی برای تروریستان است، تا فرزندان مارا بکشند .” این وضع با ید تغییر کند. ودر این استراتژی از هند در خواست شده است که در مورد ثبات وامنیت افغانستان همکاری نماید. این خودش ضربه ای دیگری بر پاکستان است که درخواست همکاری برای ثبات افغانستان، ازدشمن اصلی اش میشود.
همچنان در این استراتژی صراحت یافته است که ما برای ملت سازی به افغانستان نیامده ایم ، بلکه ما تروریستان را میکشیم. درجای دیگرآمده است که آینده افغانستان را مردم آن رقم میزند. دلیل عدم خروج امریکا از افغانستان را ، تکرار نشدن اشتباه عراق دانسته که پس از خروج امریکا یی ها تروریستان برعراق حاکم شدند. گفته شده اگر از افغانستان زود هنگام بیرون شویم، تروریستان دوباره به قدرت میرسند.
البته دیدگاهای متفا وتی در قبال این استراتژی مطرح شده است. وازجمله حامد کرزی، بسیارخشمگین است که چرا امریکا به جای مذاکره با تروریستان – ازجمله برادران ناراضی او طالبان – به جنگ در افغانستان روی آورده است. چین هم به دلیل هدف قرار گرفتن متحد استراتژیک اش یعنی پاکستان، گفته است که پاکستان مکان امن تروریستان نبوده بلکه قربانی ها ی زیادی در مبارزه با تروریستان متحمل شده است.
با ورمن این است که استراتژی جدید امریکا، در نوع خود یکی ازصریح ترین طرح راهبردی مبارزه با ترویستا ن است. تروریستانی همه روزه با انتحار وانفجار وجنگ های جبهه ای مردم بیگناه ملکی ما را میکشند وهرروز جلی تر وگستاخ تر از روزی دیگرعمل میکنند. اما مهم ترین بخش تطبیق این استراتژی به عزم واراده دولت افغانستان برمیگردد. یک دولت ضعیفی که به انحصار قومی نمازبرده است، درگیریهای درونی آن روزتا روز، پایه های لرزان اش را لرزان تر میکند، آیا در راستای مبارزه با تروریستان، میتواند که گام عملی در راستای تحقق این استراتژی بردارد ؟ زمان نشان خواهد داد. اما اگروضعیت دولت همینگونه باشد، ناکامی استراتژی جدید امریکا ودولت از همین حالا مشهود است

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 28
  • سنبله
  • 1398
  • 19
  • September
  • 2019
  • 19
  • محرم
  • 1441

عضویت در کانون