از بیست دومین سالگرد شهادت شهید وحدت ملی بابه مزاری در کشور فنلند تجلیل بعمل آمد + عکس !

….بتاریخ 11.03.2017 مراسم بزرگداشت سالیاد شهادت رهبر شهید و یارانش در شهر هلسینکی با حضور جمع کثیری از رهروان راهش برگزار گردید.

این برنامه که از طرف ستاد مردمی بزرگداشت سالگرد شهید مزاری تدارک و برنامه ریزی گردیده بود بطور باشکوهی تجلیل گردید مراسم با تلاوت از کلام الله مجید توسط محترم حاج اسدی آغاز گردید.

سپس مجری برنامه خانم عزیزه محمدی در جایگاه قرار گرفته از حضار خواست تا درمراسم سالیاد شهادت شهید وحدت ملی به احترام پخش سرود ملی پا خیزند که با پخش آن همبستگی ملی به نمایش گذاشته شد.

آنگاه مجری دیگر برنامه آقای منیر عطایی از آقای علیجان دانش خواست تا سرود هزارگی که به این مناسبت آماده کرده بود برای حضار تقدیم نماید.

 

سپس خانم مریم موسی پور به جایگاه امده مقاله ی را تحت عنوان تاملی به سخنان رهبر شهید مزاری را به خوانش گرفت.

آنگاه متن دیگری توسط یلدا جان حازم قرائت گردید که درآن متن تصویری ذهنی اش از بابه مزاری را به سمع حضار رسانید.

برنامه ها با سخنرانی محترم جناب آقای داوود رزمیار از روشنفکران جامعه افغانی در فنلند ادامه یافت ؛ ایشان با اشاره به اینکه این روزها تقارن به هشتم مارچ (روز جهانی زن) است لازم است که وضعیت زنان کشور را به بررسی گرفته شود، که در قسمتی از سخنان خود چینین گفت: ستم که درحق زنان کشور صورت میگیرد در اثر فقر اجتماعی جامعه میباشد و زنان اسیب پذیرترین قشر جامعه میباشند.

وی دربخش دیگر از سخنرانی خود به نقد از کلمه رهبر پرداخته ، یاد آور گردید: رهبر گاندی بود ، رهبر نهرو بود ، رهبر کاسترو بود ، رهبر بابه مزاری بود نه مدعیان رهبری که ما شاهدش هستیم.

در قسمت دیگر این برنامه پیام یگانه یادگار رهبر شهید زینب مزاری توسط خانم زهرا خاوری ترکمنی به خوانش گرفته شد.

سخنرانی آقای نصرالله پیک مستند ساز و تصویربردار مقاومت غرب کابل ، ادامه بخش این مراسم بود که در قسمت از صحبتهای خود چنین گفت: امروز بیاد بود رهبری نشسته ایم که درچنین لحظه ها ازمیان باران راکت ها ومرمی ها عبورمی کرد وجوی بارخون مردم  درپیش چشمانش جاری بود ودر راه عهد وپیمان با مردم سرانجام  خود در راه عدالت بدست طالبان سیاه کردار جاویدانه شد ودرعهد پیمانش تاپای جان رفت واینکه گفت ازخداخواسته ام که خونم درجمع شما مردم بریزد

اینک این بصیرت عدالت خواهان کشوراست که به ارمان شهدا ی عدالت وندای سرهای بریده و تن های که در سیاه چالها مدفون گردیده اند مسئولانه بنگرند ودرپیمان های شکسته شده و سرنوشت انسان و کشورتامل کنند.

وی یاد اورشد  من هموراه از این تریبون صدای بابه مزاری و صدای  مردم را انعکاس میدادم وآن صدای که درچهاردیواری غرب کابل فراتر نمی رفت شما دراینجا وهرکجای دیگر آن صدا وتصویررادیده وشنیده اید امروزبا سخنان پراکنده خاتمه داده عنان سخن را به مهمان برنامه وا می گذارم اما یک مطلب را میخواهم یاد اورشوم اینکه من بعنوان تصویرنگار و کسی که صدای عدالت خواهان را انعکاس می داد و در سختی ها هرکز دست از تلاش و پیکار برنداشته است وصادقانه صدای مردم را برای تاریخ وجنبش عدالت خواهی کشور،در روزهای دشوارجنگ بازخوانی کردم.

دراین روزها هرچند که ازآن زمان ومکان  بسیارفاصله داریم بشتر ازهرزمان دیگر درغربت آنروزها فرومی روم  ومی بینم که جامعه ی ما بشتر از هرزمان دیگر محتاج گفتار و نگاه  وعمل  رهبرچون بابه مزاری است. چنانکه که درآنروزها غرب کابل مرکز گفتمان تحول کشوربود خانه بابه مزاری خانه همه ی مردم بود روشنکران جامعه  ومردم خود را دران نگاه می دیدند  و درمقدرات کشور تبادل نظرمی کردند ودراحقاق حق وحقوق مردم سخن می گفتند.

تصویرنگارمقاومت گفت؛  امیدوارم که روزی هرآنچه که ثبت وارشیف کرده ام و آن اسناد صوتی  بصری غرب کابل که متعلق به مردم وتاریخ است به صورت عینی وامانت وار دراختیار مردم باشد دردست رس تاریخ مصور کشوروعدالت خواهان قرارگیرد و میراث صوتی تصویری بابه مزاری ومردم غرب کابل  بدورازدست برد ها وغرض ورزی ها ارائه گردد و همانگونه که می بینیم  ما بیش ازهرزمان دیگر به بازخوانی عمل واندیشه ورویه عدالت خواهی بابه مزاری  وبازخوانی وقایع تاریخی هستیم وتحول تغییرمسیرتاریخ که با درد رنج خون مردم وخرابی شهرهمراه است نیازمند بازخوانی بشتران ایام درسطح کشوربدان محتاج می باشیم.

در ادامه آقای محمد رفیق رجا یکی از چهره های فرهنگی در کشور فنلند به سخنرانی پرداخت:  که بخشی از صحبتهای خود چنین گفت: مزاری بر وحدت ملی موروثی اعتراض کرد. او برای اولین باردر تاریخ افغانستان وحدت ملی که بر اساس تسلط ومحو اقوام وملیت های دیگر وبه خصوص هزاره ها به زور واجبار حفظ شده بود را تکه وپاره کرد. برای ایجاد ” وحدت ملی” بر اساس اگاهی , برابری ازادی وخود ارادیت ملیت ها صادقانه تلاش نمود. درسالهای پس از مزاری مردم حذف شده ای مزاری  در صحنه های گوناگون خود را اثبات نمودند.از گرفتن مدال ها در المپیا تا دها صحنه های رقابتی توانای های انسانی وجامعه مدنی در داخال وخارج کشور, خودرا به شکل قدرت مند اثبات کردند.

با وجود این نتوانستند به ازادی وحق تعیین سرنوشت خویش برسند. همچنان اسیر تبعیض وبی عدالتی در افغانستان است. اگر مقایسه کنیم سطح فشار تبعیض حکومت کنونی را با زمان “امیرعبدالرحمن” حکومت کنونی به تناسب زمان وشرایط امروزی وضعیت را نسب به هزاره ها دشوار تر نموده است. رهبران مذهبی وسیاسی هزاره ها در این تجدید حاکمیت سیاه قومی با فاشیسم قبیلوی همدست اند. سران هزاره وحاکمان کنونی هزاره با حکومت کنونی سرنوشت مشترک یافته اند.

درادامه چنین گفت : مردم در برابراین وضعیت چه می توانند بکند. درین رابط به چند امکان اساسی برای رسیدن به حد اقل ترین افق های تازه اشاره می نمایم.

اول. برای عبور از وضعیت کنونی به جای ایجاد وبلند تر کردن مرز های قومی در کشور زمینه های سیاست های مشترک را برای ایجاد جامعه ازاد ومستقل با تمام اقوام افغانستان باید جستجو نمود.

دوم. در افغانستان تا هنوز مبارزه جدی وهمگانی برای عدالت وازادی صورت نگرفته است مردم افغانستان توانای فهم منافع خود را دارند وبرای ایجاد مرز های سیاسی بر محور عدالت وازادی تلاش نمایند.

سوم. بی عدالتی وستم بی حد وبی مرز بر مردم افغانستان وفقدان عکس العمل در برابراوضاع کنونی نشان از صدمه روانی ووجدانی مردم افغانستان است, که نمی توانند بر حاکمان مستبد وبی رحم ومافیای کنونی متحد شده واقدام نماید.

چهارم. طبیعت ظالم ظلم است. این مظلوم است که از خود دفاع نماید. اسیر ودربند باید خود برای ازادی, راه را جستجو نموده وبرای دفاع از خود وحق خود ارادیت باید تلاش نماید. تا مردم خودبرای ازادی اش صادق ومتعهد نباشد هیچ گاهی فضای ازادی بر انها نمی وزد.

پس از ایشان خانم شاه گل رضایی نماینده مردم در پارلمان افغانستان و عضو شورای عالی مردمی درجنبش روشنایی به ایراد سخن پرداخت.

ایشان در ابتدا از ستاد برگزاری سالگرد شهید مزاری درفنلند تشکر نموده تا زمینه حضور ایشان در مراسم بیست دومین سالگرد شهادت شهید وحدت ملی استاد مزاری را در فنلند فراهم نموده است سپس هشتم مارچ روز جهانی زن را به تمام زنان جهان و زنان افغانستان و زنان حاضر به محفل تبریک گفته ؛ و بیست و دومین سالگرد شهادت شهید مزاری ، شهدای جنبش روشنایی ، شهدای اردوی ملی ، شهدای باقرالعاوم و کارته سخی که بجرم هزاره بودن و شیعه بودن شهید شدند تسلیت گفت.

و بحث خود را چنین آغاز نمود ؛ چرا شهید مزاری به حیث یک شاخص در جامعه هزاره شده است و می خواهم در این زمینه صحبت نمایم ؛ میدانید که هیچ فردی نمی تواند از شهید مزاری به حیث منادی عدالتخواهی عبور نماید می خواهم تمرکز داشته باشم چه دلایلی باعث شده است که شهید مزاری بعنوان یک شاخص برای عدالتخواهی در افغانستان مطرح شده است دلایلی زیادی وجود دارد ولی در اینجا من به چهار دلیل عمده اشاره خواهم نود:

1.مردمی بودن شهید مزاری میباشد، میدانید که در شورای مرکزی حزب وحذت در ان زمان حدود هشتاد نفر حضور داشتند که همگی دارای پایگاه مردمی بودند در میان انها تنها شهید مزاری بود که بعنوان یک شاخص تبدیل گردید مزاری از میان مردم بود و درد مردم را میدانست  و از زبان مردم سخن گفت ، او در آخرین سنخرانی اش گفت ؛ می خواهم خونم در جمع شما بریزد در بین شما(مردم) کشته شوم و اخرین جمله ایست که برای مردم گفته است که نهایت مردمی بودن شهید مزاری را میرساند.

در قسمت دیگری از سخنان خود این نماینده مردم در پارلمان چنین گفت: در صحبتهای شهید مزاری واژه مردم است که در ادبیات شهید مزاری مطرح گردید وکلیدی ترین واژه در موضعگیریهای او مردم است و مردم را اصل میدانست نه ابزار. شهید مزاری رابطه مردم و رهبری را به شکل جدیدش تعریف کرد و هیچگاه فراتر از مردم عبور نکرد.

خانم شاه گل رضایی  با نقل قول از رهبر شهید گفت : نمی توانم که از افشار نگویم و از قتل عامهای هزاره ها نگویم. چون مردم برایش اصل بود.

2.شهید مزاری عدالت را برای همه می خواست امروز شهید مزاری منادی عدالتخواهی است او بحث عدالتخواهی ملیتها را در وقت جنگ مطرح کرد ، او گفت ؛ که ما وحدت ملی را درافغانستان یک اصل میدانیم عدالت را برای همه می خواست برای هزاره ، تاجک ، پشتون ، ازبک ، ایماق ، قزلباش و……..می خواست مزاری منادی عدالت برای همه اقوام و شهروندان افغانستان بود او شهید عدالت اجتماعی است اینکه اورا شهید وحدت ملی گفته اند – این القاب- اهدایی نیست واقعیت مبارزاتی شهید مزاری است آنانکه لقب شهید وحدت ملی را به شهید مزاری داده اند آیا به وحدت ملی عمل کرده اند؟ به وحدت ملی باور داشته اند و یا باور دارند؟

3.شهید مزاری چطور معیار حق خواهی قرار گرفت ؟ او هزاره را وارد ادبیات سیاسی افغانستان کرد، گفته ای آقای صبغت الله مجددی را بیاد دارید که گفت ؛ هزاره را وارد تاریخ افغانستان کرد نقش محوری شهید مزاری در پیمان جبل السراج و شورای هماهنگی ، که هزاره ها را وارد درمعادله سیاسی نماید که گامی بلندیست که هیچ هزاره ای نتوانسته است تا این گام را بردارد او برسیاست حذف و انکار را خط بطلان کشید.

4.شهید مزاری راه رسم جدید را بوجود آورد و یک خط فکری را خلق کرد چرا ما بعد از 22 سال ار او تجلیل می کنیم ؟ بدون اینکه از طرف خانواده او پولی خرج گردد می بینیم که خود جوش و مردمی در سراسر جهان از او تجلیل می گردد و پیام شهید مزاری پیام عدالتخواهی است این پیام زمان نمی شناسد.

پس از ایشان  جناب آقای داکتر عبدالحسین مهدوی به نمایندگی از ستاد مردمی از حضور خانم شاه گل رضایی نماینده مردم در مجلس شورای ملی افغانستان در مراسم گرامیداشت سالیاد شهادت استاد مزاری در کشور فنلند تشکر و قدردانی نمودند.

واز حضور گرم و صمیمانه مردم دراین گردهمایی اظهار امتنان کردند و همچنین از تمام کسانیکه در برگزاری مراسم سهم فعال داشته اند اظهار قدردانی نمودند.

درآخر با ذکر دعاییه محفل را به پایان رسانید.

تهیه گزارش توسط: بخش فرهنگی ستاد

عکاسان: نسیم قاسمی ، عصمت الله احسانی ، ذبیح الله یاوری ، بصیرپیک ، فایق قانع زاده

عکاسان: نسیم قاسمی ، عصمت الله احسانی ، ذبیح الله یاوری ، بصیرپیک ، فایق قانع زاده

 
  
  
 
 
 
 
 
 

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 26
  • سرطان
  • 1398
  • 17
  • July
  • 2019
  • 14
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون