سمينار بررسي و تکميل پروگرام ملي فنلند در امور حقوق اساسي و حقوق بشر برای سالهای 2016 تا 2020

خيلي از افغانستانيها در کشور خود محروميت، بي عدالتي، نژادپرستي و خشونت را با تمام وجود شان تجربه کرده اند. در خيلي از خانواده های افغاني ممکن است، که افراد معلول باشند، که ضرورت به کمکها و امدادهای مخصوص دارند. وقتي که پناهنده ها و پناهجويان افغاني به فنلند مي آيند اين مسايل مهم را بايد در نظر داشت و به آنها توجه کرد. هر افغاني قرباني جنگ و پيامدهای ناشي از آن بوده و احتياج به مکان زندگي امن، وقت و فرصت برای جدب و وفق يابي به مکان و محيط زندگي نو دارد.

انسان ها از راه معاشرت و رابطه با يکديگر مي آموزند. ما به اين نظر هستيم، که خارجي ها تازه آمده از طريق رابطه و معاشرت با ديگران با فرهنگ فنلندی آشنا مي شوند و به جامعۀ فنلند جذب شده و وفق مي يابند. با اينکه انتظار مي رود تا هر خارجي که به فنلند مهاجرت مي کند، بايد رفتارش مانند يک شهروند فنلندی باشد، اين خواست و انتظار به مرور زمان تحقق خواهد يافت، بدليل اينکه وفق يابي يک پروسه است و زمان مي برد. مهاجريني که به فنلند آمده اند، نياز به وقت و امکانات دارند تا زبان ملي اين کشور را بياموزند و با فرهنگ فنلندی و قوانين و مقررات فنلند آشنا شوند. به اين خاطر نياز است که بنا بر ارزشهای حقوق بشر مردم فنلند، صبر و بردباری داشته باشند و رفتارهای غير معمول آن عده از مهاجريني که تازه آمده اند، را تحمل کنند.

کانون افغانستانيهای فنلند از دولت فنلند بخاطر مديرت درست و خوبش درامور پناهجويان و مهاجرين سپاسگزاری مي نمايد. همچنين از فنلنديها بخاطر احساس و درک انساني و تحمل و شکيبائي شان در امور مهاجرين قلبا” سپاسگزاريم!

کانون افغانستانيهای فنلند بعنوان يک ارگان سرتاسری و همچنين ساير انجمن های افغاني در فنلند، ما آمده ای همکاری با شارواليها و دولت و ديگر نهادهای فعال در امور مهاجرين و پاهنجويان هستيم. ما آمده ايم که در کنار سکتور دولتي به هموطنان خود در فنلند کمک نماييم.

 

کانون افغانستانيهای فنلند پيشنهادهای ذيل را در رابطه با پروگرام ملي دولت در امور حقوق اساسي و حقوق بشر در فنلند برای چهار سال آينده ارائه مي کند:

 1. اغلب خارجي ها از کشورهايي مي آيند، که در آنجا حقوق بشر رعايت نمي شود. ارزشهای حقوق بشر در کشورهای شان آموزش داده نمي شود. حتي در بعضي کشورها صحبت کردن از حقوق بشر، ممکن است جرم تلقي شود و خطر ناک باشد. مي دانيم، که ارزشهای حقوق بشر اساس سياست و قوانين فنلند را تشکيل مي دهند. برای اينکه خارجي های تازه آمده با ارزشهای حقوق بشر آشنا شوند و تمام کساني که مقيم فنلند هستند، همگي دارای ارزشهای والای انساني و حقوق بشری باشند، نياز است که حقوق بشر برای آنها آموزش داده شود. پيشنهاد مي دهيم، که اين کار به سه طريق ذيل انجام شود:

اول) آموزش حقوق بشر بخشي از پروگرام وفق يابي مهاجرين باشد و همراه با آموزش زبان و فرهنگ فنلندی، تاريخ فنلند و مسايل اجتماعي چون زندگي، کار و تحصيل، چيزهای اساسي حقوق بشر نيز آموزش داده شود.

دوم) آموزش حقوق بشر از طريق صوتي و تصويری، مخصوصا” از طريق فيلم مستند که به زبانهای مختلف باشد، اين کار بهتر امکان پذير است.

سوم) در همکاری با انجمن های خارجي مقيم فنلند، سمينارها و ورکشاپهای حقوق بشر سازماندهي شوند.

 1. وفق يابي مهاجرين يک پروسۀ نسبتا” طولاني است، که نياز به همکاری همه جانبه در سطح وسيع دارد. در کنار سکتور دولتي که مسئوليت اصلي وفق يابي مهاجرين را به جامعۀ فنلندی برعهده دارد، انجمن های خارجي نيز مي توانند نقش و تاثير گذاری زياد در وفق يابي خارجي داشته باشند. هرچه خارجي ها زيادتر به فنلند مهاجرت کنند، به همان اندازه ضرورت بيشتر به همکاريهای انجمن ها است، مخصوصا” نياز به همکاری انجمن های خود خارجي ها. انجمن های خارجي معلومات و تجارب وفق يابي را از گروه زباني و فرهنگي خود را دارند و همچنين از جامعۀ فنلندی و چگونگي کارکرد آن اطلاعات دارند و مي توانند نقش موثری را در وفق يافتن سريعتر مهاجرين گروه خود، مخصوصا” در آغاز پروسه وفق يابي، ايفا نمايند. سکتور دولتي که مسئوليت اصلي وفق يابي مهاجرين را برعهده دارد، مي تواند از اين منبع و امکان استفاده نمايد. علاوه بر مسايل مربوط به وفق يابي، انجمن های خارجي مي توانند در مسايل مربوط به حقوق بشر، مخصوصا” در پژوهش و آموزش حقوق بشر و پيام رساني، مساعدت و همکاری نمايند.
 2. پيشنهاد مي کنيم، که  بخاطر ملاحظات بشر دوستانه، درخواستهای اطفال و جوانان زير سن 18 ساله زودتر از ديگر درخواست ها بررسي و تصميم گيری شوند، هم در اداره مهاجرت و هم در محکمه اداری، زيرا اطفال و نوجوانان زير سن نياز سريعتر به آمدن و الحاق خانواده های شان دارند.
 3. الحاق خانواده: مطابق به قانون، اعضای خانواده بايد برای درخواست اقامت شان شخصا” به نماينده گي فنلند مراجعه کنند. از آنجايي که در اکثر کشورها، فنلند نماينده گي ندارد، بنا” اين کار مشکلات را برای متقاضيان دارند. اين مشکلات برای پناهنده ها بسيار زيادتر است و خانواده های بعضي از پناهنده ها نمي توانند درخواست بدهند و حق آنها پايمال مي شود. بعنوان مثال سفارت فنلند در کابل درخواست های پناهنده گي را نمي پذيرد. افغانها بايد به هندوستان و يا ايران بروند. اول در شرايط بحراني و جنگي رفتن و آمدن کل اعضای خانواده از منطقه ای به منطقه ای ديگر خطرناک است. دوم اينکه گرفتن ويزای کشور ديگر برای يک افغاني مشکل است. سوم اينکه اين کار خيلي پر هزينه است و برای يک افغاني مشکل است، که تمام اعضای خانواده اش را با طياره به کشور ديگر ببرد و درخواست اقامت کند. چهارم مشکل زبان و ترجمه است. ديگر اينکه حتي بعضي وقت ها باعث شده است، که دوبار برای مصاحبه و تکميل درخواست خواسته شده اند. اين کار را مي توان با زيادتر کردن بودجه و امکانات سفارت فنلند در کابل حل کرد و يا اينکه اين خدمات توسط سفارت خانه های کشورهای اروپايي بخصوص کشورهای اسکانديناوی در کابل به نمايندگي از فنلند ارائه شود تا اين مشکل حل گردد.
 4. تقويت روابط حسنه بين اقوام و گروههای مقيم فنلند: سياست روابط دوستانه و حسنه بين اقوام و مليتها تقويت شود. هر روز جمعيت خارجي فنلند زيادتر مي شود. با زيادتر شدن جمعيت خارجي ها اين احتمال نيز وجود دارد، که تنش ها و خشونت ها بين آنها بيشتر شوند. اين مشکل در بعضي از کشورهای اروپايي که در آنها خارجي زياد است، ديده شده است و يم مشکل اجتماعي مي باشد. به اين خاطر پيشنهاد مي شود، که به اين امر مهم توجه جدی شود. سازمان اتنو ETNO يک بستر خوب برای تقويت اين سياست است. جا دارد، که از دولت فنلند بخاطر تاسيس اتنو ETNO تشکری شود و همينطور از اتنو که در اين زمينه تاکنون کارهای قابل قدری را انجام داده است، تشکری گردد.
 5. جمعيت پناهنده ها و پناهجويان در فنلند زياد شده است. به همان اندازه مشکلات آنها نيز به مراتب زيادتر از ديگر گروههای خارجي  هستند. برای حمايت و تقويت و هماهنگي امور پناهنده ها و پناهجويان پيشنهاد مي نماييم، که شورای منتخب پناهنده ها تحت نظر دولت تاسيس گردد.
 6. نقش مديا در نشر خبرهای خارجي ها: همه مانند يک ديگر نيستند. همگي جنايتکار و خطرناک نمي باشند. اگر چند نفر معدودی جرم مي کنند، در عوض هزاران تن ديگر انسانهای خوب و شريف هستند، که به قانون احترام مي گذارند و شهروندان خوب فنلند هستند. بر اساس قانون، مجرم بر اساس قانون سزاوار مجازات است. جرم يک فرد را گروه متعلق به آن فرد نمي پردازد. اما بعضي رسانه ها وقتي يک فرد خارجي مرتکب جرم مي شود، سعي مي کنند، که ريشه يابي کنند تا آن فرد از کدام کشور است و نام کشور و يا مليت آنرا مي نويسند. اين کار افکار مردم را نسبت به  آن گروه تحريک مي کند و انزجار و تنفر را مردم را از آن گروه قومي تقويت مي نمايد. بعنوان مثال نوشته مي شود، که آن متهم افغاني، سومالي، عرب و …، است. تنها يک فرد متهم به ارتکاب جرم است، اما از طرف مديا يک گروه مجازات مي شود. در فنلند هزاران خارجي از هر گروه  و کشوری زندگي مي کنند و آنها بخشي از جامعه فنلند هستند. اغلب خارجي ها چون فنلنديها به قانون احترام مي گذارند و فنلند را چون وطن خود دوست دارند و برای پيشرفت آن صادقانه تلاش مي کنند. سياست فنلند وفق يابي بوده است، طوری که فرهنگ و هويت خود فرد خارجي نيز حفظ مي شود و يک خارجي با افتخار و آزادانه مي گويد، که او دارای چه هويتي است و از کجا مي باشد. اما  تحريک مردم بر ضد خارجي ها توسط مديا مي تواند افکار ضد خارجي و خشونت ها را زياد کند و امنيت فردی و گروهي را با خطر مواجه سازد. اين کار اگر ادامه يابد ممکن است، که خيلي از خارجي ها ديگر نتوانند ازادانه هويت و فرهنگ خود را بيان کنند و ناچار خواهند شد، که آن را بخاطر امنيت خود پنهان کنند. تقاضا مي گردد، که با مسئولان رسانه ها صحبت شود تا از نشر خبرهای تحريک کنندۀ خشونت اجتماعي خود داری کنند و يا احتياط بيشتر را بخرج دهند.
 7. توجه به وفق يابي، تحصيل و پيشرفت زنان خارجي ها بخصوص پناهنده ها: بعضي از خارجي ها از کشورهايي مي آيند که اوضاع زنان در آن کشورها خيلي بد است. زنان از حقوق اساسي شان محروم اند و زنان موفق به تحصيل و پيشرفت نشده اند. پيشنهاد مي کنيم، که به تحصيل و پيشرفت زنان خارجي که اين فرصت ها را در کشور خود نداشته اند، بيشتر توجه شود تا برابری در عمل اجرا گردد.
 8. دادن معلومات در باره قانون: اغلب خارجي ها، مخصوصا” پناهده ها، از کشورهايي مي آيند، که در آنجا خشونت خيلي زياد است و رخداد خشونت در آن کشورها يک امر روزمره است. در آغاز ورود خارجي ها به فنلند بايد معلومات لازم در بارۀ قانون به آنها داده شود، مخصوصا” در رابطه با قانون تامين حقوق اطفال و قانون جزاء.

هلسينکي 4.2.2016

کانون افغانستانيهای فنلند

برای خوانش متن اصلي بيانيه به پيشنهادات کانون به زبان فنلندی لينک ذيل را کليک کنيد

http://www.afghanistan.fi/kanun

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

 • 27
 • دلو
 • 1397
 • 16
 • February
 • 2019
 • 10
 • جُمادى الآخرة
 • 1440

عضویت در کانون