اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه به تحصن واعتصاب محصلین معترض دانشگاه کابل

اعتراضات واجتماعات مسالمت آمیزشهروندان با استفاده ازروشهای قانونی برای رسیدن به اهداف مشروع مبتنی بر معیارهای حقوق بشری واصول قانون اساسی از ویژگیهای جوامع دموکراتیک ودولت های مسئول وپاسخگو می باشد. استفاده شهروندان ازجمله محصلان پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی ازابزار های قانونی ازجمله مقاومت مدنی برای رسیدن به اهداف مشروع صنفی نشاندهنده نهادینه شدن قانون واستفاده ازروشهای قانونی می باشد وشایسته است دولت افغانستان ووزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان ازین امر استقبال نموده وبه صورت مسئولانه وقانونی باآن برخورد نماید.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با درنظرداشت اهمیت حفظ امنیت وآرامش عمومی وپرهیز ازهرنوع اقدام تحریک آمیزوتنشزا وتاکید برضرورت وتضمین حقوق شهروندان ومبارزه با هرنوع تبعیض وبی عدالتی به ویژه اعمال تبعیض درمحیط تحصیلات عالی،استفاده ازروشهای قانونی برای رسیدن به اهداف مشروع صنفی ازجمله تحصن دانشجویا ن پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل را ازحقوق مسلم محصلان آن دانسته اما ازتداوم اعتصاب غذایی دانشجویان وبه خطر افتادن سلامتی آنان به شدت نگران میباشد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ازدولت افغانستان و وزارت محترم تحصیلات عالی مجدانه می خواهد تا موضوع را به صورت جدی،عادلانه ومنصفانه مورد بررسی همه جانبه قرارداده وخواسته های مشروع محصلان پوهنحی علوم اجتماعی کابل را  به صورت مسئولانه مورد رسیدگی قراردهد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

5/1/1392

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 27
  • دلو
  • 1397
  • 16
  • February
  • 2019
  • 10
  • جُمادى الآخرة
  • 1440

عضویت در کانون