وزير امور مهاجرين افغانستان در راس يک هيئت عالي رتبه از فنلند ديدن نمود + عکس

 قبل از ورود هئيت دولت افغانستان به مکان جلسۀ، افغانهای حاضر در بارۀ دو موضوع مهم که عبارتند بودن از مسايل مهاجرين، مخصوصا” اوضاع و مشکلات پناهجويان افغاني در فنلند و موضوع دوم امکان تشکيل اتحاديۀ سراسری افغانها در فنلند که تمام انجمنهای افغانها عضويت آنرا داشته باشند، تبادل نظر نمودند. بيشترين صحبتها روی مسايل مهاجرين و آجندای ملاقات با هيئت افغانستان انجام شد. موضوع تشکيل اتحاديه سراسری، مورد حمايت مسئولين انجمنها و حاضرين در مجلس قرار گرفت، اما فيصله شد که در ماههای آينده جلسۀ مخصوصي در اين رابطه برگزار گردد.

 در ساعت 5 بعد از ظهر، هيئت افغانستان و سکرتر شعبۀ امور بين الملل وزارت داخلۀ فنلند وارد مکان جلسه شدند. به مدت 15 دقيقه تفريح اعلان شد و حاضرين چای و ميوه صرف نمودند. از مجموع اعضای هيئت، داکتر جماهير انوری وزير مهاجرين و عودت کننده گان و ذوالفقار خان اميد رئيس ادارۀ عمومي روابط بين المللي رياست جمهوری افغانستان در جلسه حاضر بودند و سه تن از اعضای ديگر هيئت يعني آقايان احمد رامز مومن زاده رئيس امور مالي وزارت مهاجرين، اسلام الدين جرئت رئيس نشرات وزارت امور مهاجرين و محمد همايون يونوسي مسئول روابط بين الملل وزارت امور مهاجرين يکروز تر وارد فنلند مي شوند و در نشست با افغانهای فنلند حضور نداشتند.

پس از صرف چای و ميوه، در آغاز يک تن از حاضرين (حامد شفايي) به نمايندگي از افغانهای حاضر در جلسۀ به وزير امور مهاجرين و آقای اميد خوش آمد گفت و بعد جناب وزير و محترم اميد متقابلا” از حاضرين تشکری نمودند. سپس وزير امور مهاجرين در رابطه با سفر شان به فنلند و ديگر کشورهای اروپايي و همچنين مسايل مهاجرين و فعاليتها و طرحهای وزارت امور مهاجرين افغانستان بطور مشروح صحبت نمودند.

 

وزير مهاجرين گفت: ” اهداف سفر ما به فنلند بخاطر عودت مهاجرين و پناهجويان افغان به کشور شان نيست. ما برای امضای قرارداد عودت مهاجرين به اينجا نيامديم؛ بلکه هدف ما تحکيم روابط دوستانۀ بين افغانستان و فنلند و جلب حمايت دولت فنلند از طرحهای وزارت مهاجرين افغانستان است. ما به هيچ وجه خواهان اخراج افغانها از فنلند و ديگر کشورهای اروپايي نيستيم، حتي اگر قراردادهايي در گذشته امضاء شده باشند، ما کوشش ميکنيم که ملغي گردند. ما در افغانستان با مشکلات زيادی از ناحيۀ بازگشت و اخراج مهاجرين از کشورهای همجوار افغانستان مواجه هستيم. در سالهای گذشته صدها هزار مهاجر به افغانستان بازگشته اند، اما بدلايل نا امني، نبودن کار، مسکن و ديگر مشکلات، تعداد زياد شان دوباره مهاجر شده اند.”

 وزير امور مهاجرين به وضعيت مهاجرين افغانستان در ايران اشاره کرد و گفت که  در ايران حدود دو مليون مهاجر افغاني بسر مي برند که گفته مي شود حدود يک ميليون و چهار صد هزار نفر از مجموع آنها فاقد مدارک اقامت مي باشند و دولت ايران تلاش دارد که آنها را به افغانستان بازگرداند. ما با اخراج آنها مخالفت کرديم و قرار دادی را امضاء ننموديم. بارها هيئتهای ما و دولت ايران با هم ملاقات کردند و ايران وعده داد که تنها افراد مجردی را که کارت و برگۀ اقامت نداشته باشند به افغانستان باز گرداند و دوباره به آنهايي که مايل باشند با داشتن پاسپورت افغاني به آنها ويزای ايران را دهد و بطور قانوني در ايران زندگي کنند. مشکل ديگر دولت افغانستان اين است که فعلا” پاسپورت نيست. برای چاپ پاسپورت اقدام شده و قرار است که 450 هزار پاسپورت چاپ شده، بزودی وارد افغانستان شوند.

 داکتر جماهير انوری در رابطه با طرحهای وزارت مهاجرين اظهار داشت که دولت روی ايجاد يک استراتيژی جديد در امور مهاجرين کار ميکند و ما در اين رابطه با جامعۀ بين المللي مشورت ميکنيم، يکي از اهداف سفر ما به فنلند نيز همين موضوع است. در استراتيژی جديد ما موضوع ساخت شهرکهای مسکوني برای مهاجرين، ايجاد کار، مسايل وفق دوبارۀ آنها به جامعه و ديگر تامينات و خدمات اجتماعي، اهميت دارند.

 پس از ختم صحبت مقدماتي وزير امور مهاجرين، اشتراک کننده گان سئوالها و نظرهای خود را مطرح کردند و وزير امور مهاجرين به آنها پاسخ دادند.

 

سئوال: آجندای سفر شما در فنلند چيست؟

آقای اميد، عضو هيئت: ما با اعضای پارلمان فنلند، مقامات وزارتهای خارجه و داخله، ادارۀ مهاجرت فنلند، سازمان بين المللي مهاجرت (آی. او. ام) و همچنين يکي از کمپهای مهاجرين ديدن ميکنيم.

 يکي از حاضرين:

در فنلند و ديگر کشورهای اروپايي افغانهای تحصيل کرده اقامت دارند که دارای تخصص و تجارب کاری و مسلکي مي باشند. آنها البته مشکل اقامت نداشته و بعضي هايشان تابعيت اين کشورها را دارند، بعضي از آنها آرزو دارند که به کشورشان خدمت کنند، پيشنهاد مي شود که از دانش و تجارب آنها استفاده شود.

 يکي از حاضرين:

در بعضي از کشورهای اروپايي مانند يونان حقوق مهاجرين و پناهجويان نقض مي شود؛ وقتي يک متقاضي پناهنده گي داخل اين کشورها مي گردد، درخواستش بررسي نمي شود. به اين دليل پناهجويان ناچار مي شوند که به کشورهای ديگر اروپايي رفته و درخواست پناهنده گي کنند، اما در آنکشورها طبق قرارداد دوبلين با آنها رفتار مي شود و آنها را پس به کشوری باز ميگردانند که از آنجا آمده اند. در نتيجه پناهجويان مانند يک توپ فوتبال از کشوری به کشور ديگر شوت مي شوند و سالها بدون تعيين سرنوشت، سر گردان و نا اميد ميگردند. شما با مقامهای رسمي فنلندی در مورد مشکلات پناهجويان افغاني در اروپا صحبت کنيد تا حقوق آنها مطابق به قوانين بين المللي مهاجرت رعايت شود. همچنين مطابق به مادۀ 39 قانون اساسي افغانستان، دولت موظف به حمايت از اتباع خود در خارج از کشور است. شما منحيث وزير امور مهاجرين افغانستان، چه راه حلها و طرحهايي را در اين زمينه داريد؟

 پاسخ وزير امور مهاجرين:

ما در سفرهايي که به اروپا داشتيم از مشکلات مهاجرين افغان اطلاع يافتيم. در يونان حدود 60000 پناهجوی افغاني در شرايط بسيار خراب بسر مي برند. آنها زن و مرد در پارکها و اماکن نا مناسب زندگي مي کنند. هزاران نفر بخاطر گرفتن نان در پيش کليساها جمع مي شوند. من شخصا” از پارک ويکتوريا که خيلي از هموطنان ما در آنجا زندگي ميکنند، ديدن کردم. بسيار درد آور و ناراحت کننده است. بخاطر کمک به افغانها و دادن خدمات، سفارت افغانستان در بلغاريا به يونان منتقل مي شود. ما برای حل مشکلات هموطنان خود تلاش مي کنيم.

 

سئوال يکي از حاضرين:

در فنلند خيلي از پناهجويان افغاني درخواست پناهنده گي شان پذيرفته نشده است. اکثريت آنها را به اين دليل جواب منفي داده اند که در افغانستان امنيت است. شما مي دانيد که در هيج جای افغانستان امنيت نيست. علاوه بر جنگ و خشونتهای موجود، تامينات اوليه زندگي وجود ندارد. همچنين در فنلند مدت بررسي درخواستهای آنها بسيار طولاني است. غالبا” مدت يک تا سه سال را در بر ميگيرد. شما در ملاقاتهای خود با مسئولان ادارۀ مهاجرت اين واقعيت را که در افغانستان امنيت نيست بيان کنيد و همچنين خواهش نمائيد که درخواستهای آنها زود تر بررسي گردند.

 پاسخ وزير امور مهاجرين:

درست است. ما اعتراف مي کنيم که در تامين امنيت ناکام بوده ايم. رئيس جمهور ما آقای کرزی نيز اين را اعتراف کرد؛ اما برای تامين امنيت تلاش مي کنيم. اردو و پوليس ملي را تقويت مي نمائيم. ما قبول داريم که فعلا” مشکلات امنيتي وجود دارد. ما در داخل کشور علاوه با مشکل نا امني مشکلات ديگر نيز داريم. بعنوان مثال، 800 هزار بيجا شده گان داخلي داريم. ما به هيچ وجه خواستار برگشت مهاجرين از کشورهای اروپايي نيستيم، مخصوصا” شرايط برای بازگشت اطفال زير سن مساعد نيست. ما با مقامات کشورهای اسکانديناوی در تماس و گفتگو هستيم تا از بازگرداندن اطفال زير سن به افغانستان جدا” خود داری کنند.

 سئوال:

شما برای مبارزه با قاچاق انسان چه طرحهايي را در نظر داريد؟

 پاسخ وزير امور مهاجرين:

قاچاق انسان توسط کساني انجام مي شود که در ديگر جرايم سازمان يافته مانند قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر و غيره دست دارند. ما پروگرام آگاهي دهي را شروع کرديم و تلاش ميکنيم که به مردم آگاهي و معلومات داده شود  تا قاچاقبران انسان از آنها سو استفاده نتوانند.

  وزير مهاجرين:

ما به شما اطمينان ميدهيم که سفر ما به فنلند بخاطر امضای کدام قرارداد برای بازگشت پناهجويان افغاني نيست. هر قرارداديکه امضاء مي شود بايد اول از طرف وزارت عدليه و پارلمان و وزارت امور خارجي افغانستان بررسي و تائيد شود. ما آمديم تا روابط بين افغانستان و فنلند تقويت شود.

 ديدار هيئت افغانستان با افغانهای مقيم فنلند و مسئولين انجمنهای افغاني، در فضای صميمي و آرام انجام و پايان يافت.

 تهيۀ گزارش:

کميتۀ فرهنگي، کانون افغانستانيهای فنلند

 

  

 عکس: ع. پ

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 30
  • سنبله
  • 1398
  • 21
  • September
  • 2019
  • 21
  • محرم
  • 1441

عضویت در کانون