امضای تعهد نامه میان افغانستان و فنلند

درهمین حال وزیرامورخارجه این تهعد نامه را درکارافزایش حقوق زنان درافغانستان اثرگذارمی داند.

با امضای تعهد نامۀ همکاری برای عملی ساختن چهارقطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد حضورزنان دربخش های گوناگون افزایش خواهد یافت.

سفیرفنلند درکابل می گوید که این آغاز روندی است که درآینده جریان خواهد داشت و با امضای این قطنامه می خواهیم یک برنامۀ عملی برای افغانستان بسازیم.

پاولی یارونپا سفیر فنلند افغانستان گفت: «امضای این تعهد نامه سبب تقویت همکاری ها میان افغانستان و فنلند خواهد شد و نیز افغانستان تهعد کرده است تا به حقوق زنان بربنیاد قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد اهمیت بیشترقایل شوند.»

زلمی رسول وزیرامورخارجه گفت: «اما هنوزهم راه دراز درپیش است. ما مشکلات زیادی داریم و باید که به این راه مجادلۀ زیاد بکنیم تا به راستی حقوق زن درافغانستان برابر با حقوق مرد مراعات شود.»

این قطعنامه درسال ۲۰۰۰ از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد و کشورهای عضو این سازمان مکلف اند تا برنامه های شان را بربنیاد آن طوری عملی سازند تا نقش زنان دربارۀ بازسازی و بخش های گوناگون حکومت برجسته شود.

طلوع نیوز

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 15
  • سرطان
  • 1399
  • 5
  • July
  • 2020
  • 14
  • ذو القعدة
  • 1441

عضویت در کانون