گزارشی ازشانزدهمین سالگرد شهادت رهبرشهید مزاری درفنلند+عکس

محفل ساعت 14:00 با تلاوت از آیات کلام الله مجید توسط محترم اقای اسدی آغاز گردید ، و سیمینار با معنویت کلام الله مجید همراه و معطرگردید.

آنگاه مجریان برنامه خانم  لیلی آرزو و آقای یاسین رضایی ، از حضار خواستند که به پاس احترام به اجرای سرود ملی افغانستان همه به پا خیزند و ادای احترام نمایند، که صحنه ی زیبایی را در سالیاد شهادت شهید وحدت ملی در اذهان اشتراک کنندگان به یادگار گذاشت.

آنگاه ازمحترم آقای حامد شفایی کارشناس ارشد علوم سیاسی وازفعالین حقوق بشردرکشور فنلند دعوت به عمل آمد تا مقاله ی خودرا تحت عنوان اوضاع حقوق بشر درافغانستان به خوانش بگیرند.

در قسمت مقاله ای ایشان چنین آمده بود: دلايل جنگهای سه دهۀ گذشته متعدد بوده اند. عوامل و مشکلات داخلي، منطقوی و بين المللي در طول سه دهه ای اخير در جنگها نقش مهم داشته اند. بي عدالتي، مهمترين عامل بحرانها و نزاعهای داخلي بوده است. همين بي عدالتي زمينۀ دخالتهای کشورهای بيگانه را در امور افغانستان مساعد ساخته است، که اين خود، يکي از فاکتورهای کشمکشها و جنگها، در سي سال گذشته بوده است. عامل بيروني ديگر، سياستهای نادرست جهاني است، که افغانستان را در سه دهۀ گذشته، ميدان جنگهای مختلف نموده است. در حقيقت، اين سه عامل داخلي و بيروني، سبب شده اند که، افغانستان همچنان در آتش جنگ و خشونت بسوزد و حقوق بشر در اين کشور همچنان پايمال گردد.

درادامه چنین گفت:  افغانستان کشوريست که در آن، اقوام مختلف زندگي ميکنند. در چنين جامعۀ کثيرالمليت، عدالت ضامن ثبات و صلح و استقلال آن است. عدالت ستون فقرات آنرا تشکيل مي دهد که، اقشار و اقوام مختلف ساکن اين کشور را مانند اسخوانهای يک پيکر واحد بهم وصل و نگهميدارد.

فقدان عدالت در يک کشور، جامعۀ بشری آن سرزمين را بسوی بي ثباتي، جنگ، خشونت و نابودی مي برد. چنانکه ما شاهد اين فقدان و پيامدهای منفي آن در سه دهۀ گذشته، در افغانستان بوده ايم و اين نقيصه را در تاريخ کشور خود مطالعه مي کنيم.

پس از ایشان ازمحترم آقای سناتورارزگانی ازبزرگان ومحاسن سفیدان مقیم در فنلند دعوت شد تا پشت تریبون آمده افکارخویش را با حضار درمیان بگذارد. ایشان درآغازسخن سالگرد شهادت استاد مزاری را گرامی داشته ، ضمن یاد آوری سه دهه تاریخ کشور ، تاریخ هزاره ها را به تحلیل گرفته ، یاد آور شد که هزاره ها از بومی ترین مردم ساکن در این کشور بوده ، با تمام اقوام و ملیتهای ساکن در کشور برادرانه زیست داشته اند وایشان اضافه کردند که هزاره ها با محمود هوتکی درفتح اصفهان اورا یاری کرده است . در ادامه از تظلم که در دوران عبدالرحمن به این مردم وارد شده است اشاراتی نمودند.

بعد ازآن ، دراین قسمت برنامه محترمه خانم لیلی آرزو متنی را تحت عنوان مزاری کتاب مبین عدالت قرائت نمود که دربخشی ازآن چنین گفت: کتاب مبین عدالت به این معنی که در تاریخ افغانستان، عدالت با مزاری ورق میخورد. مزاری، فقط عدالت خواه نیست. مزاری نفس عدالت و معیاری است که عدالت را باید با او سنجید. با مقاومت سر سختانه ی از عدالت در غرب کابل، با صداقت و همدلی او با مردم، با خون سرخش، با زینب تنها و مادر داغدارش.

درادامه متن چنین اضافه کرد:مزاری هیچ چیزی از خود به میراث نگذاشته است. حتی یک سرپناه برای دختر و مادرش. میراث مزاری، مشترک است. او هیچ میراث اختصاصی ندارد، این میراث مشترک همان عدالت است.

سپس از محترم استاد ابراهیم روستا سابق والی بامیان دعوت شد تا خاطرات خویش را از تماسهای که با شهید مزاری داشته است به حضاربازگو نماید ایشان ازملاقاتهای خود که همراه با محمود بریالی  با استاد مزاری داشته اند صحبتهای نمود واز صداقت وآگاهی وشناخت جریانهای سیاسی که شهید مزاری داشت، تاکید به عمل آورد.

پس ازآن پیام زینب مزاری تنها یاد گار رهبرشهید توسط محترمه خانم عزیزه محمدی قرائت شد که با خواندن این متن  فضای تالاردر حزن اندوه فرو رفت.

آنگاه پیام سفارت افغانستان درشمال اروپا مقیم دراسلو که عنوانی سیمینار ارسال شده بود توسط خانم نرگس قانع زاده به خوانش گرفته شد. که متن پیام دراین سایت به نشررسیده است.

محترمه خانم مهناز حیدری یکی دیگری از خانمهای بود که مقاله ای تحت عنوان مزاری وحقوق زن را برای حضار قرائت کرد که متن مقاله مذکور درسایت کانون به نشررسیده است.

ادامه دهنده محفل مقاله ای بود که توسط محترم آقای عبدالله عظیمی قرائت گردید ایشان در صحبتهای خود ضمن توصیف شهید وشهادت از شهدایی همراه باشهید مزاری نام گرفته ،  یاد وخاطره آنها را گرامی داشت . درادامه ، از تبعیض و نابرابری درافغانستان یاد آور شد . ونیزایده های رهبر شهید استاد مزاری را بطور مفصل توضیح دادند.

ادامه دهنده بحثهای سیمنار سخنرانی محترم استاد رقیب وهاب زاده یکی از شخصیتهای افغانستانی درکشور فنلند بود که عنوان بحث ایشان افغانستان بعد ازخروج نیروهای آمریکایی  بود که به حضار ارائه نمودند.

آنگاه محترم آقای محمد رفیق رجا کارشناس حقوق وعلوم سیاسی به ایراد سخن پرداخت . موضوع صحبت ایشان مزاری وبنیاد گرایی بود.

ایشان درقسمتی از صحبتهای خود چنین گفت: مزاری با طرح حکومت فدرالی ونظام حقوقی آن در افغانستان ماهیتا با بنیاد گرایی در افتاد. بنیاد گرایی با جذمیت, قطعیت وتمامیت خواهی که دارد با تمام تازگی ها وزندگی مدرن به دلیل تحجراندیشی مخالف است.

شوونیزم قبیلوی وبنیاد گرای افغا نی دو روی یک سکه ونمونه روشن ضدیت با تعقل وخردگرای است. بنا بر همین خصوصیات جوهر اندیشه ی این گونه جریانها از عشق ومحبت به انسان تهی است.باحقوق بشروحقوق ملیتها مخالف است.

وی درادامه دراین راستا چنین ابراز نظرنموده ، گفت: . مزاری با شهامت که داشت اندرز های بزرگ تاریخی برای نسل های بعد به ارمغان گذاشت : چیزی که قبلا هیچ کسی به این قاطعیت ودرستی  بیان نکرده بود.

1.در افغانستان شعارها مذهبی اما عملکردها نژادی است. واین در جریان های چپ وراست افغانی نیز صادق است.

2.ایستادگی در برابر سیاسی کردن  ومعامله نمودن حقوق ملیت ها ومقاومت برای سهم واقعی اقوام در ثروت وسیاست مملکت ونیروی دفاعی.

3.ایجاد اعتماد وخود باوری به مردمی که بیش از  دونیم قرن به شکل منظم مورد تهاجم حکومت های استبدادی قرار گرفته بود.

پس از ایشان ، از محترم اقای نصرالله پیک خبرنگار ، فلمبردار ومستند سازمتعهد کشور، دعوت به عمل امد تا خاطرات خود و همراهی با بابه شهید را برای حاضران در محفل بازگو نماید.

ایشان گفت : ازخواندن مقاله خود به علت کمبود وقت میگذرم واز گفتن خاطرات خود میگذرم وشمارا می سپارم با لحظات غرب کابل ، مردم ومزاری.

وی اضافه نمود: ، وقتی که من درآن لحظات از پشت کمره خلوص مردم را نگاه می کردم واز طرف دیگر صداقت وشکوه بابه مزاری را ،  ونیزاین ارتباط تنگا تنگ بازتاب لحظه های تاریخ خونباری مردم ما بود که قرنها اسارت وبردگی راکشیده بودند متاسفانه درآنروز آفتاب عدالت درکابل می تابید وصدای عدالت انعکاس می یافت اما با تاسف دیوار سکوت وانحصار نمی گذاشت ؛نورآفتاب عدالت فراتراز ان چهار چوبه برود.

دوستان میدانید ! غرب کابل درآنروزها محور دید وبازدید های طیف ها وقشرهای مختلف جامعه بود من شاهد لحظات بودم که هرگز انعکاس نیافته است.

ومن خواستم دراین فلم کوتاه رابطه مردم ومزاری انعکاس بدهم.

آنگاه فلم مزاری ومردم به نمایش گذاشته شد و برای اولین بار به تماشا گذاشته می شد تاثیر فلم برحضار چنان عمیق بود که نگارنده صدای گریه ای جوانان را می شنید . همه مات مبهوت لحظات شده بود که درتاریخ افغانستان کمتر رخ داده است .

دراین فیلم مستند گوشه های از عشق وعلاقه مندی مردم با رهبرشان به تصویر کشیده شده بود که هربیننده ای را باعظمت مزاری آشنا می ساخت . بسیاری از جوانان ،  زنان ومادران هنگام تماشای تشییع پیکر رهبرشان صدای گریه شان را نمی توانستند؛ پنهان کنند ، وفضای تالار پراز حزن واندوه گردید. ودراین مستند گوشه ای از عظمت مزاری به نمایش گذاشته شد.

آنگاه محترم آقای نبی قانع زاده فعال فرهنگی و اجتماعی ، مقاله ای را تحت عنوان مزاری وعدالت اجتماعی قرائت نمود: وی گفت مطلب من در پنج محور خلاصه میگردد :

1-از چه منظری به پدیده های اجتماعی می نگیریم. 2- عدالت چیست؟3- ضرورت طرح عدالت در جامعه ما. 4-راه رسیدن به عدالت درکشور. 5-عدالت اجتماعی متضمن وحدت ملی.

درادامه چنین گفت: عدالت دراندیشه او بطورعام مطرح بود درمحدوده ای خاص خلاصه نمی گردید و در چهار بخش قابل بحث میباشد. 1-عدالت اجتماعی      2- عدالت اداری       3- عدالت سیاسی    4- عدالت فرهنگی .

اما عدالت ادارای ، عدالت فرهنگی  و عدالت سیاسی از ضمن نظریات شهید مزاری فهمیده میشود.  ولی عدالت اجتماعی پیام اصلی مزاری بود.

وی درادامه گفت: توجه داشته باشیم محوریت یک نظام با ثبات ، عدالت اجتماعی است ، حتی انتخابات آزاد هم برآن اساس برگزار می گردد در کشوریکه ستم وتبعیض سابقه ای طولانی دارد انتخابات هم ممکن است به حیث یک بازی سیاسی مبدل گردد چنانچه سال گذشته در رای اعتماد گرفتن بعضی وزاری متخصص و کاردان برخورد ظالمانه در پارلمان صورت گرفت،

می بینیم اینجا معیارهای انتخاباتی رعایت شده اما نفس این گونه برخورد ها براساس عدالت نیست واین عمل باعث گردید که شایستگان کشور در بایکوت قرار بگیرند.

درپایان چنین یاد اورشد : پس لازم و ضروری می دانیم که ما برمحوریت عدالت اجتماعی اصرار بورزیم تا زمینه های گفتمان ملی فراهم آید و پایه های همپذیری و همگرایی تحکیم گردد.

ما باورمندیم که عدالت اجتماعی زمینه ای تفاهم و وحدت ملی را فراهم خواهد آورد.

دو مقاله توسط آقایان محترم حسن بهادری تحت عنوان مزاری ودموکراسی و ذاکرحسین دانش تحت عنوان عدالت اجتماعی از دید مزاری آماده شده بود. همینطور پارچه شعری که توسط یما جان روستا به این مناسبت تهیه کرده بودند به علت کمبود وقت قرائت نتوانستند.

سخنران آخرمحفل محترم جناب استاد صالحی روحانی مقیم درفنلند بود ایشان با استناد به صحبتهای شهید مزاری به محوریت یکپارچگی وهمدلی مردم ماتاکید نمود. وگفت: که مزاری قهرمان ملی بود و است.

درقسمت دیگری از صحبتهای خود روند برگزاری گرامیداشت سالگرد رهبر شهید مزاری را دراروپا به نقد گرفتند ونظرات خودرا دراین قسمت ارائه کردند.

و بادعاییه ایشان سیمینار موفقانه به پایان رسید دراخرهم از تمامی مهمانان با صرف غذا پذیرایی به عمل آمد.

لازم به یادآوریست در لابلای برنامه ها دو قطعه شعربه همین مناسبت توسط محترم سید جاوید عظیمی و نیلوفرجان حیدری قرائت شد که مورد توجه حضار قرارگرفت.

قابل یاد آوری میدانیم که دراین سیمینار تعدادی از جوانان که مسئولیت انتظامات محفل را به عهده داشتند با نظم ودسپلین خاص ، به گردانندگان محفل کمک می کردند.

جناب دکترعبدالحسین مهدوی و محترم نصرالله پیک و محترم اقای اسدی ازطرف ستادبرگزاری سالگرد رهبرشهید بر حسن اجرای برنامه ها نظارت مستقیم داشتند.

مسئولیت آماده سازی غذا وپذیرایی مهمانان را محترم حفیظ الله عطایی وخانم محترمه شان ومحترمه خانم کربلایی وعظیم بی غم وحاجی علی غلامی به عهده داشتند.

گزارشگر: ن – بورغستانی

عکاس: علی محمدی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 4
  • حوت
  • 1398
  • 23
  • February
  • 2020
  • 28
  • جُمادى الآخرة
  • 1441

عضویت در کانون