بعد از انتخابات مردم چه گزینه ای را برگزینند؟ – نبی قانع زاده

پروژه انتخابات درافغانستان درمحوریت کمسیون انتخابات برگزار میگردد واین کمسیون منتخب دولت بوده گاهی هم متهم به جانبداری از جناحهای دولت وگاهی هم از جناحهای دیگر میگردد کمسیون فعلی متهم به طرفداری از تیم داکترعبدالله میباشد ؛ همانطوریکه کمسیون قبلی متهم به طرفداری از تیم حامدکرزی شده بود.

پروسه انتخابات اولین مشق های دموکراسی درافغانستان بعد از سالها جنگ به شمار میرفت اما دراثر مداخلات جناحهای ذیدخل نسبت به سالم برگزارشدن آن؛ اما و اگرهای ایجادشده است.

درعین حال پروسه انتخابات درحالی انجام گردید که زمینه جنگ ودرگیری هر روز دامنه اش گسترده تر میگردد انعطاف پذیری دولت آقای کرزی و همپیمانان خارجی اش ؛ جسارت بیشتر به مخالفان مسلح وطالبان داده و می دهد.

اگربانگاهی دیگربه فرصتهای تعدادی داوطلبان نمایندگی بیاندازیم ،خواهیم دید که جایگاه واقعی کسانیکه مستحق کرسی پارلمان بوده و میباشند ضایع گردیده است؛ ولی این امر کلیت ندارد.

اگر به لیست این داوطلبان نمایندگی دقت گردد تعدادی زیادی را خواهیم یافت که از صلاحیت کمتری برخوردار هستند ولی اصرار داشتند که دررقابت ها شرکت نمایند تا درپارلمان راه پیدا کنند.

وبه عبارت دیگر هنوز افراد واشخاص نتوانسته اند جایگاه خودرادرجامعه واجتماع تعریف نمایند؛ بدون درنظرداشت حقوق دیگران انها خودرا مستحق ترازهمه دانسته جایگاه افراد مفیدوموثررا درمرکزقانون گذاری کشورکمرنگ نمایند.

دوستی میگفت: شخصی متمول وسرمایه داری برای سهولت بیشتری کارهای تجاری اش خودرا درمجلس شورای ملی کاندید کرده بود در روزهای تبلیغات انتخاباتی اش محفل بزرگی اطعام غذا راه اندازی نموده بود مشاورانش که متن کمپاین اش را نوشته بودند ، درچند برگ ؛ صفحه بندی شده بود از قضا ازاین چندصفحه ؛ دو؛ سه برگ آن گم میشود زمانیکه پشت تریبون قرارمی گیرد ومتن نوشته شده را می خواند تا میرسد به جائیکه که کاغذ تمام میگردد کلام نا تمام می ماند ناگزیز اعلام می کند که بازهم محفل اطعام غذای ما فرداشب هم برقراراست تابقیه کاغذ را برایتان بخوانم، با آمدن اینگونه افراد درمجلس شورای ملی چه تحولی درکشورپیش خواهد آمد؟

اگرمروری به دوران تبلیغات نامزدان گردد خواهیم دید که پولهای کلانی برای رسیدن به پارلمان خرج شده است .

خلاصه  به روز چهارشنبه24.11.2010  کمسیون انتخابات، فهرست دومین دوره انتخابات ولس جرگه را اعلام نهایی نمود که باحمایت ازطرف داکترعبدالله و سکوت رئیس جمهورکرزی مواجه گردید و دادستان افغانستان یاستره محکمه اعلام نتایج را زود هنگام دانسته وآن را رد نموده است.

رویهمرفته اگراز زوایای مختلف به این انتخابات دیده شود درخواهیم یافت که انتخابات با چالشهای فراونی ازقبیل تقلب ، نا امنی و مداخلات زورمندان روبرو بوده وسلامت انتخابات را با سوالهای مواجه ساخته است.

توجه داشته باشیم انتخابات بهترین گزینه برای آرامش در جامعه بحرانی افغانستان محسوب میگردید اما روندبرگزاری انتخابات طوری رقم خورد که مردم ونهادهای مدنی را به شک تردید مواجه ساخته است.

و با این حال :-

بعد از انتخابات مردم چه گزینه ای را برگزینند؟

کدام راه حلی دیگری وجود دارد که درافغانستان تجربه گردد ؟

چون از چپ روسی (کمونیسیم) گرفته تا حاکمیت اخوانیسیم وطالبانیسیم تجربه شد؛ بالاخره نسخه بنام دموکراسی برای این کشور پیچیده شد و در قالب انتخابات به مردم ارائه شد و می بینیم نتیجه اش را که برای ملا صاحب عمر تمام امتیازات داده میشود ولی او ست که باید شرط بگذارد.

بلاخره راه حل درکجاست؟

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 29
  • اسد
  • 1398
  • 20
  • August
  • 2019
  • 18
  • ذو الحجة
  • 1440

عضویت در کانون