پنهان هویت؛به خاطری لقمه نانی! – نبی قانع زاده

این رفیق ام سالها درایران زندگی کرده بود خوی وخصلت ایرانی ها رابه خوبی میدانست و قشنگ بالهجه ی شان صحبت میکرد.

دریکی از روزها برای خرید وارد فروشگاه بزرگی شدم ، دیدم که یکی از کار گران این فروشگاه چهره اش آشنا به نظرآمد؛ دقت کردم ؛ دیدم که همان دوست گم شده ام است؛ باز مشکوک شدم چون هشت سالی بود که اوراندیده بودم گفتم شاید او نباشد؛ صدازدم فلانی؛ او نگاه تند به طرف من کرد و آمد گفت؛ برادرافغان ؛ شما اشتباه گرفته اید.

من این برخورد را که دیدم ؛حیران مانده ؛ گفتم فلانی چرا اینطوری ؟

بااشاره چشم به من فهماند که اشتباه نگرفته ای ؛ ولی اینجا جایش نیست.

باصدای بلند گفت ؛ دوست عزیز؛ من دوست افغان دارم این اسم که شما گفتید؛ شاید آن فردمورد نظرشما باشد ؛ شما آدرس وشماره تلفن تانرا بدهید که به شمازنگ بزند واز شما خبربگیرد؛ آدرس را دادم  و برآمدم. باخود گفتم ؛ که چرا اینطوری ؟

ساعت 9 شب زنگ در به صدا امد؛ دیدم آقای…… که روز جرئت گپ زدن نداشت ؛ آمد هم می خندید ، ناراحت هم بود و معذرت خواهی هم می کرد.

خلاصه جریان را پرسیدم که چرا آنگونه برخورد کردی؟

گفت:مدتی است که دراین فروشگاه بعنوان کارگرایرانی مشغول هستم فقط صاحب مغازه می فهمد که من افغانستانی هستم بقیه کارگران هم نمی دانند ؛ اگربفهمند دچارمشکل خواهم شد وکار را ازدست خواهم داد.

بعضی وقتها کارگران مشکوک می شوند وارد جزئیات میشوند ومیپرسند که مثلا کجا سربازی کرده ای؟

متولد کجا هستی؟ کارت ملی ات را گرفتی؟ ثبت نام فلان موضوع چطورشد؟ ده هاحرفهای دیگر ازاین قبیل.

من که از برخورد روزاش ناراحت بودم وحالاکه توضیح داد؛ متوجه شدم که بنده خدا ازاین کتمان هویت چقدررنج میبرد!  واین زندگی چقدرسخت میگذرد!

باخودگفتم این آدم که نسبتا کاری آبرومندانه برای خودش جمع جور کرده است اینگونه دچار استرس درکارش است وای به حال دیگران که به کارهای شاق و…..ویابیکاری دست پنچه نرم می کنند.

اوگفت:مدتی با خوشحالی فراوان به کشوربرگشتم ؛ نا امنی ها وسختی های دیگر دوباره وا دارم کرد که برگردم  و بااینگونه فشارها و  ناملایمات بسازم .

اینست زندگی یکی ازهزاران افغانی سرگردان درجای جای این کره خاکی !

وکسی هم نیست که برای این قبیله بی پناه فکری بکند .

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 28
  • سرطان
  • 1398
  • 19
  • July
  • 2019
  • 16
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون