برخی مسایل درباره انتخابات پارلمانی افغانستان: محمدعوض نبی زاده

داشتن حق رای نمادعینی وواقعی نظام دموکراسی درجهان به شمارمیآید ودموکراسی نظامیست که انسانها ازاقلیت تا اکثریت به حقوق نسبی خود میرسند ویگانه راه برای اقناع گرایشها و خواسته ها ونگرشهای مختلف پنداشته میشود

برگزاری چندین انتخابات وتدویردور دوم انتخابات پارلمانی درافغانستان نشانداد که برای استقرارنظام دموکراسی باید خونهای زیادی ریخته وتاوانهای سنگینی را مردم افغانستان و جامعه جهانی بپردازند،

تانظام دموکراسی درکشوری مثل افغانستان برای خودجای پای بازنماید زیرادوردوم انتخابات پارلمانی افغانستان که بتاریخ27 سنبله سا ل روان شمسی درمیان تدابیرشدیدامنیتی برگزارشد وبا وجود حضورهزاران نظارت کننده داخلی وخارجی،تقلبهای گسترده درآنصورت گرفته که تاهنوز بیش از چهارهزارشکایت وتخلف با شواهد واسنادازمناطق مختلف به کمسیون شکایات انتخاباتی مواصلت ورزیده است،که این تقلبهای انتخاباتی دربرخی ازولایتها حتی به راه پیماییهای گسترده مردمی نیزانجامیده است.

اما آنچه دراین انتخابات مایه نگرانی است استقبال کم شمارمردم مناطق جنوب و شرق از ترس نا امنیها ازین انتخابات وهم چنین 60 درصد ازمردم مناطق هزاره نشین و شمال کشور به دلیل نرسیدن ورقه های رایدهی ازشرکت دراین انتخابات محروم ماندند،کمبود ورقهای رایدهی در بخشیهای ازولایت بامیان،در ولسوالیهای هزاره نشین جاغوری، ناهور، مالستان،ولایت غزنی ودربخشهای ازولایت دایکندی، درولسوالی بهسودولایت وردک ودرغرب شهر کابل، که تقریبا دوصد هزار نفر،را ازحقوق رای دادن محروم میسازند اتفاق افتاده است تا میزان حضورومشارکت بخشی ازمردم کشور را نظربه تناسب تکثرنفوس شان کمرنگ جلوه دهند.

هرچند قبل ازبرگزاری انتخابات پارلمانی نشانه های ازتلاشها برای کمرنگ ساختن حضورمردم هزاره دراین انتخابات قابل رویت بودند،چون دراین مناطق برای کمترازچهل درصد واجدین شرایط رایدهی،ورقه های رای توزیع گردیده بود که دربعضی ازمناطق هزاره نشین مردم محل ازطریق تظاهرات خشم و نفرت خود راعلیه حکومت کابل تبارزدادند اقای کرزی با اعمال تعصب عریان علیه جامعه هزاره احساس وعواطف میلیونها انسان راجریحه دار نموده وعملا کینه و عداوت خود راعلیه اقوام محروم وبخصوص جامعه هزاره درین انتخابات به نمایش گذاشته است.

رفتارتعصب برانگیزحکومت کنونی قبل ازهمه زمینه های بیشتر فرو پاشی اعتماد ملی رادرافغانستان فراهم مینماید.حکومت کنونی افغانستان، ده ها حوزه رایدهی درمناطق هزاره نشین ودربرخی ازولایات شمال کشوررابا وجودی آنکه نسبت به مناطق پشتون نشین این ساحات تاهنوزکاملا امن بوده؛ بدون کدام دلیل حذف نموده است درحالیکه مناطق هزاره نشین افغانستان، پس ازسقوط رژیم  طالبان ازجملهء با امن ترین ساحات افغانستان بوده که تا هنوزهیچگونه مشکل امنیتی درین ساحه، بمشاهد نرسیده است.

زیراآقای کرزی دربرگزاری انتخابات پارلمانی اهداف معین وغرض آلود سیاسی را تعقیب مینماید وبنا برگرایشات انحصارگرایانه قومی و برای خوشنودی گروه طالبان  کوشش داردکه عدم توازن قومی– نفوسی وحضورفزیکی رای دهندگان مناطق پشتون نشین را که درین انتخابات با فیصدی بسیار ناچیز وحتی دربرخی ازمحلات جنوب پاینترازیک فیصد برای رایدهی شرکت کردند اقای کرزی میخواهد تا بدین وسیله این خا لیگاه و کمبودی راتوسط رایدهندگان مناطق هزاره نشین ومناطق شما ل کشورکه زنان و مردان، جوانان و بزرگ سالان با حضورگسترده درانتخابات،برای رسیدن به حقوق شهروندی،شجاعانه به پای صندوقهای رای رفتند تکمیل کند وتبلیغات منفی طالبان مبنی برعدم حضوردرانتخابات هرگزنتوانست درعزم واراده مردم این ساحات خللی وارد نماید.

ومردم حق‌شناس این مناطق کشوردرجهت تحقق ارزشهای والای سیاسی واجتماعی ودست یافتن به حقوق انسانی وشهروندی کمترین کوتاهی را ازخود درجریان انتخابات پارلمانی نشان ندادند.اقای کرزی بنا برخصلت قومگرایانه وانحصارگرایانه همواره برای فریب اقوام هزاره- ازبک -ترکمن ودیگراقوام محروم کشورازبازیهای سیاسی فریب کارانه کارگرفته است طوریکه اودرانتخابات ریاست جمهوری دردوره دوم  که با آرای چندین میلیونی اقوام هزاره – ازبک و ترکمن و دیگر اقلیت های قومی مقام ریاست جمهوری را مجددا صاحب گردید ولی اوبرتعهداتش در برابر این مردم  عمل نکرد

اکنون نیزآقای کرزی میخواهد درین دوره انتخابات پارلمانی توطیه و فریب کاری سیاسی راعلیه اقوام هزاره – ازبک و ترکمن و دیگر اقوام محروم کشور براه اندازد و این بازی سیاسی او برای فریب جامعه جهانی بخاطر کم نشان دادن نفوس این اقوام درهنگام رایدهی در انتخابات پارلمانی میباشد تا در آینده ازنقش وحضورفعالتراقوام مذکوردرمسایل سیاسی وملی افغانستان کاسته شود

با این همه نتایج ابتدائی انتخابات مجلس نمایندگان تا 15 روزدیگرباید اعلام و نتایج نهائی انتخابات مجلس نمایندگان با 249عضو جدید آ ن مشخص میگردید ولی براساس مداخلات ومعاملات پنهانی حکومت کنونی با برخی ازحلقات داخلی و خارجی اعلام نتایج ابتدائی شمارش آرای انتخابات پارلمانی را کمیسیون مستقل انتخابات برای یکهفته دیگرتمدید نموده است .

بی‌اعتمادی مردم  مناطق هزاره نشین و شمال کشورنسبت به کمیسیون انتخابات وکمیسیون شکایات انتخاباتی.ازدیگر نگرانی این مردم بخاطررسیدگی نکردن به شکایات آنان است که اکنون ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی مطابق به خواست حکومت کنونی بوده.که میتواند به نفع کاندیدان نزدیک به رئیس جمهورباشد. چنانچه آقای كرزی درین روزها  مصروف راه یافتن بیشترین تعدادنمایندگان طرفدارش درپا رلمان جدید بوده تایک پارلمانی مطيع وفرمانبردارحکومت وطرفدارخودرا ایجاد نمایدکه بعد ازتشکیل پارلمان جدید او بتواند پروگرام مورد نظرش را درباره تمدید زمان ریاست جمهوریش برای دوره سوم  وتعین اعضای کابینه قوم گرامطابق به گرایشات  قوم سالارانه را توسط این پارلمان عملی کند.

چون جامعه جهانی نیز بنا برتداوم بحران نظامی وسیاسی درکشورتاهنوز اقدامات انحصارگرایانه وتخلفات انتخاباتی اقای کرزی را دربرگزاری چندین انتخابات نادیده گرفته است که مایه یاس ونا امیدی اقوام محروم کشورشده اند.

توقع میرودکه جامعه چهانی برای هرچه شفافیت بیشترانتخابات وحرمت گذاشتن به حقوق سیاسی شهروندان این کشور، برمسایل حیاتی وسرنوشت سازمردم افغانستان مداخله کرده تا این اتفاقات کمبود ورق رایدهی، حذف برخی ازسایتهای انتخاباتی- ورودو توزیع کارتهای جعلی ازپاکستان وتاخیرطولانی دراعلام نتایج انتخابات را بررسی نماید که آیا این تخلفات انتخابا تی یک اتفاق بود ه ویا علتی دیگردرکار است.

دهم – ماه اکتوبر – سال – 2010 –میلادی

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 29
  • اسد
  • 1398
  • 20
  • August
  • 2019
  • 18
  • ذو الحجة
  • 1440

عضویت در کانون