تاثیریک اثرفرهنگی : نبی قانع زاده

دراین رابطه ؛ یادآوری چند نکته ی خالی از فایده نیست:

۱-چندی قبل مسیرطولانی را می خواستم باترن مسافرت نمایم درکشوریکه من زندگی می کنم (فنلند) مردمانش برخلاف ایتالیایی ها وهسپانیایی ها مردمان آرام وگوشه گیرند به کم گپ زدن معروف هستند تاخیلی ضرورت نباشد صحبت نمی کنند دراین مسیرخانم میان سالی همسفری ما بود با نگاههای کنجکاونانه اش سرصحبت را باز کرد با پرسیدن که از کدام کشور هستی پرسشهای خودرا شروع کرد باشنیدن اینکه از افغانستان هستم ؛ گفت از کشور کالد(خالد) حسینی . برایم تعجب آوربود؛ شروع به توضیح دادن نمود؛ پرسید؛ کتاب باد بادک باز(کاغذپران باز) راخوانده ای؛ گفتم: بلی .

باز پرسید کتاب هزارخورشید تابان را چه؟ گفتم متاسفانه نتوانستم بخوانم .خلاصه پرسش های زیادی درذهن اش جمع شده بود که میخواست ان پرسش ها حل گردد ، می بینیم با خواندن اینگونه آثار ده ها سوال بی پاسخ ؛ پاسخ داده میشود و ده هاسوال دیگرخلق میگردد . پس یک اثرفرهنگی میتواند تاثیر گذارباشد وحتی روی قضاوتها تاثیربگذارد. دراین کشورها کتابهای این چنینی خیلی زود ترجمه میگردد ودراختیار مردم قرار میگیرد واکثرن اینها اهل مطالعه وکتاب هستند.

کتاب هزارخورشید تابان زمانیکه در کتابخانه ها امد براحتی نمی توانستی بطورامانت دریافت نمایی ؛ روزها حتی هفته ها منتظرمیماندی تا نوبت دریافت کتاب برایت برسد .

تصمیم گرفتم زودتر کتاب را بخوانم هفته قبل صفحه 451 ازچهارصد پنجاه یکم؛ که درآن نقطه پایان کتاب حک شده بود مرورکردم واین دومین اثرخالدحسینی بود؛ که مطالعه میکردم.

 

۲-خالد حسینی دراثرکاغذپران باز وهزارخوشیدتابان درکل یک تصویربهتری برای خوانندگان غیرافغانی خودازافغانستان میخواهد ارائه نماید؛ هردو اثرخالد حسینی بعد از به قدرت رسیدن طالبان خلق شده است؛ وی تلاش می کند که به مخاطبان خود چنین القا نماید آن چیزی که طالبان به رسانه ها از افغانستان داده است ، کشورش آن چنین نیست ؛ در گذشته افغانستان با آثار تمدن از شکل غربی اش آشنا بوده تقریبا این سوژه به وفور درآین دو کتاب مشاهده میگردد.

نویسنده شاید به این تصورباشد که این سوژه نقطه قوت برای آثارش درذهن مخاطبان اش است درحالیکه براحتی ازسوژه های بهتر ودیگر می توانست استفاده کند.

۳-برداشت از کتاب کاغذپران باز اینست که نویسنده واقعیت جامعه وتبعیضات حاکم درآن زمان را به خوبی ترسیم می کند هرچند درزمان نشر کتاب و فیلم که اقتباس از کتاب کاغذپران باز شده بود وساخته شد ؛ مخالفتها وانتقاد های زیادی صورت گرفت.

۴-درهردواثرش خالد حسینی عوامل دخیل وموثرداستانهایش تولدهای نا مشروع میباشند؛ میتوانست طوری دیگری داستان اش را خلق کند و کمتر دراین جهت می پرداخت. چنانچه دیدیم نسبت به حساسیت های شدید دراین جامعه وجود داشت ؛ در زمان پخش فیلم کاغذپران باز ؛ مشکل آفرین شد؛ وشایدهم این برداشت اش از جامعه اش مقداری غیرواقع بینانه باشد هرچند منکراینگونه مشکلات ومعضلهای اجتماعی جامعه ای افغانی نمی توان شد.

نکته دیگریکه دراین رابطه موجود است ؛ اینست که اکثریت مخاطبین اش غربیها است چه تصویر درذهن اینگونه خواننده ها که فقط همین دواثر را مطالعه کرده است باقی خواهد ماند از این کشور؟ هرچند تاثیرات مثبت ان خیلی بیشتربوده ؛ واست.

۵-نویسنده به خوبی توانسته مشکلات زن افغانی را درکتاب هزار خورشید تابان به تصویر بکشد .

۶- دراثرهزار خورشیدتابان شکل وجنگهای داخلی دهه 90 میلادی را توانسته به شکلی از اشکال به تصویر بکشد ولی نتوانسته بیطرفی خودرا حفظ نماید واز یکطرف سردسته ای جنگ های داخلی حمایت ضمنی نموده است، محکوم نمودن طرف دیگر عوامل جنگهای داخلی درلابلای این داستان بوضوح مشاهد میگردد.

۷-ترجمه این دوکتاب به فارسی دارای نواقص زیادی است وجای شکرش وقدردانی اش باقی است که مترجمین ایرانی مشکل کتابهای ترجمه شده از زبانهای دیگربه زبان فارسی را حل می کنند .

قابل یاداوریست که صنعت ترجمه هنوزدرجامعه فرهنگی ما اگربگویم وجودندارد مبالغه نکرده ایم ؛ نیک تایی پوشان افغانی مدعی فضل ودانش مقیم غرب و…… آگاهانه یا نا آگاهانه برای زبان فارسی؛ مرز دری وفارسی ترسیم میکنند ولی همین مدعیان علم وتخصص توان ترجمه چنین اثرهای را ندارند یا که ………..ودراین چند سال اخیر چند اثراز مهاجرین افغانستانی مقیم درغرب به زبانهای کشورهای غربی نشر شده است  که اکثرآنها را مترجمین ایرانی به زبان فارسی ترجمه کرده است.

ویاآثار نسبتا خوبی به زبان فارسی از نویسنگان افغانستانی داریم در صورت ترجمه انها به زبان های زنده دنیا به نظر میرسد قضاوتهای فعلی منفی که از جامعه افغانستان در جوامع غربی موجود است کاهش پیدا خواهد کرد.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 29
  • سرطان
  • 1398
  • 20
  • July
  • 2019
  • 17
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون