یاد بود از دوازدهمین سالگرد نسل کشی مزار شریف : محمد عوض نبی زاده

 

مردم و سرزمین جنگ زده افغانستان با پشت سرگذرانیدن بیش از سه دهه جنگهای خانمانسوز هنوزهم در عمق مصیبت آن دست و پا می زنند.
برمبنای واقعیتهای تاریخی، اقوام محروم کشور و بخصوص مردم هزاره ء افغانستان در یک قرن اخیر بیرحمانه ترین و جابرانه ترین شکل غارت وسر کوبهای خونینی را متحمل و فجایع ، قتل عامها ، نسل کشی و جنایت های ضد بشری زیادی را شاهد بوده است.
امیرعبدالرحمن … در اخیر دهه هشتاد قرن نزدهم در هنگام قیام سراسری مردم هزارستان چهره دینی و مذهبی بخود گرفته و نقش یک جلاد را بخاطر نسل کشی جامعه هزاره بخود اختیار نموده بود و تقریبا صد سال بعد از آن در دهه نود قرن بیستم نیز گروه …. طالبان همان تصویر سیاه و منفور را مانند آن امیر مستبد برای نسل کشی جامعه هزاره از خود در افغانستان جنگ زده به نمایش گذاشت. که در دوره حکومت طالبان قتل عام های ، مزارشریف ، بامیان ، یکاولنگ، هرات ، تخار ، قیصار و به آتش کشیده شدن خانه ها و تاکستان های شمال کابل ، زمین سوخته یکاولنگ وغیره بوقوع پیوسته است.

متاسفانه نسل کشی مردم هزاره کوچ اجباری و زمین سوخته در دوره های مختلف توسط نظام های استبدادی تک قومی بنام حکومت های سلطنتی ، جمهوری تاجدار ، جمهوری دموکراتیک خلق ، دولت اسلامی مجاهدین ، امارت طالبان و بالاخره دولت نام نهاد تک قومی آقای کرزی با بهانه وعناوین گوناگون برجامعه بلاکشیده ء هزاره در مناطق هزاره نشین شهر کابل و در دیگر از مناطق و شهرهای کلان کشور بشکل بی رحمانه آن انجام گردیده است. مردم هزاره افغانستان یکی از اقوام تحت ستم و محروم کشور بوده که همواره خشن ترین نوع تبعیض و استبداد نظامهای انحصارگرای تک قومی بر آن تحمیل گردیده ولی با وجود تحمل قتل عامهای امیران ، شاهان و حکومتهای جابر و مستبد بازهم بطور مسالمت امیز خواهان همزیستی با اقوام دیگر می باشند. اما اکنون نیز در تار و پود ساختار لشکری و کشوری حکومت کنونی ، طالبان و دیگر طرفدراران نظام تک قومی و انحصار گرا نفوذ قابل توجه نموده که درین سالهای اخیر طالبان مسلح با حمایت و پشتبا نی مخفی و گاهی علنی برخی ازحلقات داخل دولت و نیرو های مسلح دولتی ازنام کوچی همه ساله برای سرکوب مردم هزار ستان ، گاهی در بهسود و دایمیرداد ولایت وردک و ناهور ولایت غزنی و فعلا هم در حومه شهر کابل و جاه های دیگراستفاده می نمایند که حوادث خونین روزهای اخیر در غرب شهرکابل نشاندهنده ء نیت خصمانهء حکومت فعلی نسبت به مردم هزاره می باشد.

طالبان این گروه ترور …….. دوازده سال قبل از امروز بتاریخ هفدهم ماه اسد سا ل 77 13 شمسی مطابق هشتم ماه اگوست سال 1998 – میلادی به جان فقير ترين و ستم دیده ترين مردم هزاره شهر مزارشریف یورش برده تا عطش انتقام گیری خويش را با ریختاندن خون آن بی گناهان فرونشانند که درین نسل کشی انتقام جویانه ء قومی بیش ازهجده هزار نفراعم ازاطفال زنان و پیر مردان مردم هزاره شهر مزارشریف بجرم و گناه تعلقیت به قوم هزاره توسط تفنگداران طالبی با و حشیانه ترین و بیرحمانه ترین شکل آن تیر باران شدند که اين آدم کشان حين ورود به شهرمزار شريف حتی بيماران را در بستر مريضي در شفاخانه ها به قتل رسانده و در برخی از مناطق مزار شریف چشمان كشته شدگان هزاره را با برچه های اسلحه از حدقه بيرون كشيدند. که در هنگام کشتار جمعی و نسل کشی مردم هزاره شهر مزار شریف ملا منان نیازی والی وقت حکومت طالبان در ولایت بلخ در یکی از محافل در روضه شریف گفت که باید مردم هزاره ء افغانستان از سه راه یکی را انتخاب نمایند : اول از مذهب تشیع به مذهب تسنن تغیر مذهب بدهند. دوم خاک کشور مسلمان افغانستان را ترک گویند. سوم همه شان به گورستان فرستاده خواهد شد.
ولی متأسفانه بنا بر نفوذ فراوانی که طالبان نیکتائی پوش و دیگر داعیه داران نظام تک قومی بر نهادهای جهانی و موسسات مدافع حقوق بشر دارند جامعه بین‌المللی و دیگر نهاد های حقوقی و مدافعین حقوق بشر و برخی از مقامات دولتی نظام کنونی از نسل کشی مردم هزاره بجرم هزاره بودن که توسط طالبان در شهر مزار شریف انجام گردید با سکوت و بی‌اعتنا ئی باور ناکردنی ازین فاجعه بشری و نسل کشی جامعه هزاره در قرن بیستم که بطور وحشیانه قتل عام شدند چشم‌ پوشی حیرت انگیزی از خود ها تبارز دادند. ولی وجدان بیدار بشری و احساس انسان دوستانه حکم می کند که فاجعه نسل کشی مردم هزاره شهر مزار شریف از نظر مجامع بین‌المللی ، مردمان جهان و افغانستان پوشیده باقی نمانده و نباید بنا بر اعمال نفوذ لابی های نظام تک قومی افغانستان و طرفداران اندیشه طالبی به فراموشی سپرده شود.

جامعه جهانی و نهاد های مدافع حقوق بشر باید افراد سرشناس طالبان را که در نسل کشی شهیدان گلگون کفن مردم هزاره در شهر مزار شریف نقش اساسی و مرکزی داشتند اما در تشکیلات فعلی حکومت و پارلمان حضور دارند. هرچه زودتر از وظایف شان سبکدوش و مورد ماخذه قانونی و قضائی قراردهند.
وارثین شهدای مظلوم مردم هزاره وصدمه دیده در نسل کشی طالبان در شهر مزار شریف از جامعه جهانی و نهاد های مدافع حقوق بشر ، حکومت و ممالک ذیدخل در قضایای افغانستان مطالبهء دادخواهانه دارند که به این درخواست وارثین شهدای بی گناه شهر مزار شریف اهمیت داده و این فاجعه تاریخی نسل کشی خونین را در زمره ء جنایات نسل کشی دهه اخیر قرن بیستم ثبت و راجستر و عاملان این فاجعه نسل کشی قرن را تحت تحقیق و بررسی عدلی قرار دهند تا روح آن شهدای بی گناه و گمنام نسل کشی مردم هزاره مزار شریف آرامش پیدا نمایند.
از برکت قطرات خونهای گرم و سرخ رنگ شهیدان خونین کفن مردم هزاره شهر مزار شریف شطی از خون در بستر جاری تاریخ ستم ، جریان یافته است که نسل جدیدی از وارثین شهدای بی گناه شهر مزار شریف هرساله عزاداران واقعی مادران ، خواهران ، پدران و برادران شهید شان هستند.
شهر مزار شریف اکنون پس از تطهیر با خون هزاره های شهید شده خود ، به کربلای مزار شریف تبدیل شده است. دادرسی حقوقی و قضائی عاملین فاجعه قتل عام مزار شریف خواست برحق و داد خواهانه خانواده های صدمه دیده است.

نهاد های مدافع حقوق بشر وظیفه انسانی و بشری دارند که هر چه زود تر پرونده این جنایت نسل کشی قرن را به داد گاه ذیصلاح سپرده و خواستار پیگری قضائی و حقوقی آن گردند تا یاد وخاطره آن شهدای مظلوم مزار شریف برای همیش جاویدانه باقی بمانند.
اما از جریانات اخیر و بازی های نفرت انگیز حکومت ….. تک قومی کابل پیدا است که سیاست هزاره ستیزی توطیه و دسیسه های تیم اقتدار گرای آقای کرزی همچنان با نفرت و خشونت علیه هزاره ها ادامه داشته و هر روز که می گذرد اوج بیشتر گرفته که در استقامت های مختلف مردم مناطق هزاره نشین کشور هدف اقدامات نفاق افکنانه سیاسی ، نظامی و تروریستی قرار می گیرند.
هجوم مسلحانه کوچی ها در بهسود و دایمیرداد که هنوز خاطره ها را می ازارد و اینک طالبان زیر نام کوچی ها و پشتیبانی پولیس دولتی ، غرب کابل نماد پایداری و عزت مردم هزاره را هدف قرار داده است.
دولت فعلی قصد دارد ضمن بر هم زدن امنیت و ثبات روانی مردم هزاره و کم رنگ نمودن زمینه حضور کتلوی جامعه میلیونی هزاره در پروسه انتخابات پارلمانی ، هزاره های کابل را از نگاه فزیکی نیز تحت فشار سیاسی و تبلغاتی قرار داده و بعد از انتقام گیری های قومی مردم هزاره کابل را مجبور و وادار به ترک خانه ها و کاشانه های شان نمایند و پلان تصفیه قومی را در کابل و یا در دیگر مناطق هزاره نشین افغانستان عملی و تطبیق نماید.

پانزدهم ماه اگوست – سال 2010

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 29
  • سرطان
  • 1398
  • 20
  • July
  • 2019
  • 17
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون