گروپ ده نفری جوانان کانون افغانستانیهای فنلندمرحله مقدماتی صحرانوردی خودرادریکی ازجنگلهای شهراسپوانجام دادند+عکس

 

آورتی نهادیست جهانی که درامورجوانان دربیشتر120کشورجهان فعالیت دارد وجوانان (14-25) ساله رادرزمینه های آموختن هنر، خدمات اجتماعی و ورزش تشویق می نماید که مرحله برنزان سه ماه بوده که یک جوان عضوآورتی این سه بخش را هفته یک ساعت انجام دهد که بعد ازانجام آنها مرحله صحرا نوردی بوده که با انجام دادن آن یک عضوآورتی مستحق دریافت مدال برنز میگردد که اهدای مدالها توسط یک مقام بلند پایه مملکتی گهگاهی هم توسط رئیس جمهور کشور به جوان مستحق ، مدال اهدا میگردد مرحله نقره شش ماهه بوده ومرحله طلا یکساله میباشد.

کانون افغانستانیهای فنلند پروژه مشترک را همراه بااین سازمان جهانی (آورتی) درسال 2010 درشهرهای جنوب فنلند شروع نموده است که ده ها جوان را درجهت های ورزشی ، خدمات اجتماعی و کارهای هنری تشویق وزمینه سازی می کند. که دراین زمینه تعدادی از مسئولین واعضای کانون بطور داوطلبانه درخدمت جوانان بوده برنامه راهنمایی شان را دراین مراحل به عهده دارند.

که مرحله برنز درحال گذرانیدن میباشد ومرحله مقدماتی صحرا نوردی ده تن جوان موفقانه به پایان رسید.

قابل یاد اوری است این برنامه مختص به افغانستانیها نبوده تمام جوانان مقیم در جنوب فنلند می توانند در برنامه سهیم گردد دراین گروه ده نفری سه جوان غیر افغانی نیزحضورداشت.

.

 1
2
3
4
5
6
7
8
تهیه گزارش وعکس : ن – ق

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 26
  • سرطان
  • 1398
  • 17
  • July
  • 2019
  • 14
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون