موج تکفیرگری عاشورائیان تهران،دامن مهاجران افغانی راهم گرفت : اسدالله جعفری

در تجمع دیروز مردم ایران که برای حمایت از رهبری، ولایت فقیه و دولت جمهوری اسلامی در تهران برگزار شده بود، ویژه نامه ای توزیع شد که در پاراگراف دوم یکی از صفحات آن که با هدف استهزا و تمسخر مخالفان دولت صورت گرفته بود چنین آمده است : “ریش پروفسوری گرچه اپیدمی شده ولی هنوز جواب میده!

ریش پروفسوری با یک تی شرت سبز جلبکی کم رنگ می تونه یک کارگر افغانی رو به یک شهروند تهرانی فرهیخته بالاتر از جمشیدیه تبدیل کنه !…”

 

http://ezrailiat.blogfa.com/در این نوشته به حق ویا باطل بودن دوجریان سبز موسوی وسرخ احمدی نژاد کاری ندارم وغائله آفرینی های که بنام دین وملت وایرانیت ویا ولایت،آفریده می شود؛ یک جریان داخلی خود کشور میزبان وبرادر جمهوری اسلامی ایران است وما به عنوان مهاجران کشور همسایه وهم دین وهم زبان وفعلا میهمانان خوانده ویا ناخوانده،در کشور برادر وهمسایه ایران،حق دخالت نداریم وبه هیج یک از جریان های سبز وسرخ تعلق خاطر نداریم ودرنتیجه وجدانا وقانونا حق موضع گیری علیه وله هیچ کدام از دوجریان را نداریم.

البته به عنوان این که جزء از امت اسلامی هستیم وخود برادران ایرانی ما مدعی هستند که ایران ام القرای جهان اسلام ورهبری محترم ایران،ولی امر مسلمین است،ما نیز از وضع موجود ایران نگران هستیم وبه پیشگاه خدا دعا می کنیم که خدا برادران همسایه ومیزبان ما راازآتش فتنه ی(بدون آن که بگوییم سران فتنه کدام طرف است)  که در ایران شعله ور شده ،نجات بخشد وبرادران همسایه وهم دین وهمزبان ما را نعمت وحدت وهمدلی عطافرماید.

از برادران ایرانی خود درد مندانه می خواهیم که بیش از این با عزت وکرامت انسانی مهاجران افغانستانی بازی نکنند وعقده های شخصی ورقابت های حزبی وغرور پیروزی ویا کینه شکست شان رابر سر یک عده مهاجر بی دفاع ومؤمن به خدا وقرآن وپیروان راستین امام حسین وآل رسول (ص) خالی نکنند ودر ایام شهادت سرور آزادگان که جانش را به خاطر پاسداشت کرامت انسان به پیشگاه خدا تقدیم نمود،با کرامت انسانی وعزت اسلامی وعشق حسینی مهاجران افغانستانی بازی نکنند.

شاید دولت مردان همسایه عزیز ما بگویند که در آن دریای خروشان وخشم طوفنده ملت ممکن است یک عده سود جو،این کار را کرده باشند وهیچ ربطی به دولت ندارد.با نهایت احترام به دولتمردان کشور همسایه وهم دین خود عرض می کنیم که:برادران ودولت مردان کشور همسایه،واقعیت نشان می دهد که هرگاه کوچک ترین مسئله ی در ایران رخ می دهد اول از همه انگشت اتهام به سمت مهاجران افغانی نشانه می رود ودولت مردان اعم از وزارت کشور ونیروی انتظامی وصدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران،تمام کاسه وکوزه را برسر مهاجران افغانستانی می شکنند وهمین رفتار ومنش است که راه را برای چنین اهانت های غیر اسلامی وانسان کش هموار می سازد.

مهاجران افغانستانی علی رغم بار سنگینی که بر دوش دولت ایران هستند،بارهای سنگینی را از دوش دولت برداشته اند وبرای ملت ودو لت ایران خد مت نموده اند واگر می بینید که ایران چنین آبادانی وعمران دارند،حاصل عرق جان نحیف ودستان خدا خوان همین مهاجران است.اگر ایران توانست در برابر شرق وغرب بایستد وهشت سال دفاع کند واز تمام شهر ها لشکرلشکر رزمنده به جبهه ها گسیل دارد،به یمن وبرکت حضور مهاجران افغانستانی بود واین مهاجران افغانستانی بودند که مزرعه های ایران را سبز وخرم می ساخته شهر های ایران را عروس جهان می ساختند وبازار وصنعت وتولید ایران را در هنگامه های هول وهراس جنگ ودهه فتنه وظلمت تحریم،زنده وشاداب نگه می داشتند.چنین انسان های پاک وصادق ،شایسته تکریم هستند نه تحقیر وتوهین واهانت ومسخرگی. دولت مردان ایران از روزی بترسند که همین مهاجران مظلوم وعزیز خدا ورسولش، دست تظلم به پیشگاه خدا بلند کنند ویقین داشته باشند که خدا با هیچ کس وقوم وملتی برادر خواندگی وپیمان اخوت نبسته است.

مهاجران افغانستانی،بیش از بیست سال است که در کشور جمهوری اسلامی ایران حضور دارندودر ابتدای حضور شان ودر زمان حیات حضرت امام خمینی ودوران قائم مقامی آیت الله العظمی منتظری از عزت اسلامی وکرامت انسانی برخوردار بودند وحضرت امام خمینی وآیت الله منتظری(حتی المقدور) عنایت ویژه داشتند ودر آن دوران هرگز دیده نشد که کسی وکسانی بتوانند وجرئت کنند که در صدا وسیما ویا مطبوعات ونشریات با عزت وکرامت انسانی وآبروی دینی وملی مهاجران بازی کنند اما متأسفانه بعد از عزل منتظری از قائم مقامی ورحلت حضرت امام خمینی(ره)هرزچند گاهی ازطریق صدا وسیما ومطبوعات ومصاحبه های دولت مردان ایران،عزت وکرامت انسانی مهاجران به بازی گرفته شد واگر (خفاش شب های تهران)خلق شد ، افغانی معرفی شد،اگر گرانی بروز کرد، آدرس افغانی داده شد،اگر بی کاری چهره اش عریان شد دور بین های صدا وسیما به دنبال افغانی دویدند وکارگر افغانی به نمایش گذاشته شد وحالا هم در فتنه کور بعد از انتخابات،پای افغانی به میان می آید ووقتی دولت لمیده بر گنداب غرور پیروزی،می خواهد رقیب خود را مسخره کنند باز افغانی است که … به فرموده امام آزادگان حسین زهرا(ع) اگر دین ندارید آزاده مرد باشید.

آقای کرزی،مرگ بر تو بهتر از این که  …  یک حقیقت تلخ را نباید نگفته گذاشت وآن این که دولت مردان ایران چندان هم گناهی ندارند برای این که وقتی شهروندی یک کشور در کشور دیگر مورد اهانت قرار می گیرد این رئیس جمهور ودستگاه دیپلماسی آن کشور هستند که از حیثیت وعزت شهروندان خود دفاع می کنند.اما وقتی رئیس جمهور ودستگاه دیپلماسی آن کشور،هنگام اهانت شهروندانش به مسئولان آن کشور دسته گل تقدیم کنند معلوم است چه پیش می آید وبا شهروندانش چگونه رفتار می شود.شهروندان افغانستانی بیست سال است که ازبی سرنوشتی انواع تحقیر ها وتوهین را تحمل می کنند.درزمان حکومت کمونیست ها،شهروندان افغانستانی،به عنوان نوکر امپریالیسم وفراری های از کشور، مورد حمایت دولت ودستگاه دیپلماسی حکومت کمونیست ها قرار نمی گرفت.دردوران حکومت منحوس مجاهدان ومخصوصا ربانی،شهروند افغانستانی داغ برادر کشی برپیشانی داشت وجهان به چشم حقارت به ایشان می نگریستند ودر ایران که خدا می دانند چه رفتار می شد.

در زمان استقرار امارت لشکریان خدا،ننگ تروریست همراه شهروند افغانستانی شد وشهروند افغانستانی عزت وکرامتش به حراج گذاشته شد.اما امروز در دوران حکومت آقای کرزی دست پرورده سیا،هم شهروند افغانستانی مورد حمایت رئیس جمهور ودستگاه دیپلماسی نیست،اصلا مهاجر فراموش شده است ورئیس جمهور ودستگاه دیپلماسی، شهروندان مهاجرش را با معامله های کلان تریاک ودر بازی کلان سیاست وقمار کثیف نوکری به بیگانگان،معامله می کنند.اینجاست که باید فریاد زد:آقای کرزی مرگ برایت بهتر است از این که خودرا رئیس جمهور می نامی ونمی توانی ویا نمی خواهی از شهروندانت دفاع کنی،پس مرگ برایت بهتر است واز این داغ ننگ بی غیرتی.نمایندگان ملت نباید به وزیر خارجه ووزیر عودت مهاجرینی رأی دهند که…

از نمایندگان عزیز ومحترم مردم در پارلمان افغانستان ،انتظار می رود که براساس رسالت نمایندگی وتعهد وپیمان دینی وکالت با وکلایش،به وزرای خارجه وعودت مهاجرینی که در این مدت از وزارتش،از کرامت وعزت مهاجرین واقتدار واستقلال کشورنتوانسته ونخواسته دفاع کنند،رأی ندهند وبه اشخاصی رأی دهند که قدرت وتوانایی پاسداشت عزت وکرامت شهروندان کشور را داشته باشند وهرشهروندی افغانستانی که در کشور محل سکونت خود، مورد اهانت وتوهین قرار بگیرد ،

وزارت خارجه وعودت مهاجرین،از عزت وکرامت شهروند افغانستانی پاسداری نموده وکشورهای مقصد را وادار به عذر خواهی کنند واز مهاجرین افغانستانی اعاده حثیت شده وبه ایشان حرمت انسانی نهد واگر مستلزم غرامت است غرامت داده شود.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 29
  • سرطان
  • 1398
  • 20
  • July
  • 2019
  • 17
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون