تحلیلی بر یک خبر از اوضاع پناهندگی در فنلند ( محمد رفیق رجاء)

اعلامیه ذیل فیصلۀ جدید دولت فنلند در رابطه با سرنوشت مهاجرین افغانی تازه آمده در این کشور امی باشد ،که رسما انتشار یافته است. درین نوشته اصل اعلامیه این خبر نه چندان خوب برای مهاجرین هم وطن را می خوانیم ودر آخر تبصرۀ مختصر بر این خبر ، تقدیم حضور شما می گردد.

اداره امور خارجیها جمع آوری اطلاعات رااز افغانستان سرعت می دهد

در اداره امور خارجیها تا آخر سال، پروژه ی حمایت بازگشت با پول اروپا شروع شده است. هدف آن شبکه ی شدن وهمچنین انکشاف پروگرام ارزیابی اوضاع امنیتی افغانستان است، که از طریق آن جمع آوری اطلاعات از کشور مبداُ حاصل می شود. بدست آوردن معلومات بعنوان مثال از مقامهای رسمی فعال در محل ومقامهای رسمی بین المللی ونیز موسسات غیر دولتی خواهد بود. هدف این پروژه این است که به نسبت وضعیت موجود سطح معلومات از اوضاع افغانستان بهتر واطمنانی تر شود. جغرافیای افغانستان موضوع اصلی است، که با بر آورد آن اداره امور خارجیها بتواند نیاز پناهجویان را به پناهندگی واقامت امنیتی وهمچنین در صورت باز گشت امنیت انها را تخمین وارزیابی کند. علاوه بر آن از اهداف پروژه ، ایجاد شبکه ی خبری است که به دریافت اطلاعات از بازگشت داوطلبانه ی شهروندان افغانستان به کشور شان کمک کند. این معلومات می تواند مورد استفاده دوایر وسازمانهای دولتی قرار گیرند.پروژه مذکور همچنین می تواند در مذاکره سه جانبه فنلند، افغانستان وکمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد مفید واقع شود، که بر اساس آن بتوان متقاضیان پناهندگی واقامتی شهروندان افغانستان را که جواب منفی دریافت کنند پس به کشورشان باز گرداند.

سفر اطلاع یابی وسیمینار در خزان

در خزان نمایدگان امور خارجی هاواداره پلیس جهت کسب اطلاعات به افغانستان سفر می کند.درایام سفراز مقامهای رسمی فنلندی ، خارجی وهمچنین سازمانهای بین المللی واحزاب وتشکلهای داخلی در افغانستان دیدن بعمل می آید. هدف مهم این کار ایجاد شبکه همکاری محلی در منطقه است..در ماه دهم میلادی اداره امور خارجیها سیمیناری را بر گزار می کند، که در آن اطلاعات جمع آوری شده از سفر را برای مقامهای رسمی وهمچنین افغانهای مقیم فنلند ارائه می نماید. گزارش سفر به زبان فنلندی وانگلیسی برای استفاده مقام های رسمی ترتیب خواهد شد. پس ازسیمینار در وبسایت اداره امور خارجیها گزارش سفر به زبان فنلندی منتشر می گردد..علاوتا” اداره امور خارجیها بابازنگری بر اساس نتایج این پروژه پروگرام مناسبی را وضع خواهد نمود که مسایل پناهندگی افغانها را راهنمایی می کند.

افغانستان کشور حائز اهمیت مهاجرت

آمار بی جاشدگان ومهاجران نشان می دهد که افغانستان کشور حائز اهمیت بخاطر آمدن مهاجر از آنکشور است. در سالهای 2004 تا 2008 حدود850 نفر افغان از فنلند تقاضای پناهندگی کردند. افغانها همچنین از طریق سازمان ملل متحد منحیث پناهندگان سهمیه ای وهمچنین از راه الحاق خانواده به فنلند مهاجرت کرده اند. در حال حاضر در فنلند 3300 نفر افغانستانی زندگی می کنند، که عده ی زیاد شان تابعیت فنلندی را بدست آورده اند.  (گرفته شده از  اداره خارجیهای دولت فنلند)

تبصرۀ کوتاه بر این خبر :

1/ سیاست جدید ضد پناهندگی در اروپا

برای اروپا مسئله ی مهاجرت همیشه درد سر بزرگ به حساب می اید. فرانسه ،انگلیس ، المان وبرخی از کشورهای دیگر اروپای که نقش موثرتر، در تدوین قوانین مربوط به اتحادیه اروپا دارند، سالها قبل به ترتیب وپی هم در قوانین داخلی شان ،موانع را برای، پذیریش مهاجرین که غیر قانونی به این کشور ها می آیند تصویب کردند. همین کشورها، ماده های قوانینی را اکنون در پارلمان اروپا پیشنهاد نموده است، تابر اساس آنها ، پذیریش مهاجرین غیر قانونی را بکلی ممنوع کنند. آنها برای راضی ساختن کشورهای مهاجر پذیر پیشنهاد نمودند که کشور های عضو اتحادیه اروپا می توانند، هر کدام بر اساس تقاضای بازار کار متخصیین را از کشور های دیگر بپذیرند. اروپا مدتها است تلاش دارد، راهای مختلفی را برای جلوگری از هجوم گسترده ی مهاجرین غیر قانونی پیدا نماید. از فشار بر کشورهای واقع درمرز اروپا گرفته تا وضع قوانین شدید علیه این گونه مهاجرین در هنگام پذیریش در داخل هر کدام از کشورها . در مجلس قانون گذاری اتحادیه اروپا هر سال برکشور های مثل فنلند فشار بیشتر برای سخت گیری در قبال پذیریش مهاجرین صورت می گیرد . سخت گیری کشورهای اروپای در پذیریش پناهندگان چند دلیل می تواند داشته باشد :

1/ در کل اتحادیه اروپا به تدریج سیاست احزاب راست وحتی مخالفین سرسخت خارجی ها ،از موقعیت بیشتری بر خوردار می گردند.

.2/تکمیل پروسه ی الحاق کشورهای اروپای شرقی که با بحران شدید بیکاری مواجه است وسرازیر شدن موج بی کاران آن کشورها، به کشورهای سابق اتحادیه اروپا.

.3/ بحران شدید اقتصادجهان واز جمله اروپا.

4/  توسعه وتکمیل پروسه وحدت وهمسان سازی قوانین کشورهای اروپای  و تحمیل سیاست غالب ضد مهاجرین بر کشورهای مهاجر پذیر.

5/ تاثیر  انفجار ها وفعالیت های تروریستی القاعده  در امریکا واروپا.

این هامجموعه ی عوامل است که پذیریش مهاجرین آمده به فنلند را به تعویق انداخته و موج از نگرانی صدها افغانستانی در کمپهای فنلندرا باعث شده وهم هزاران افغانستانی را که در طول راها ومسیر اروپا پراکنده اند، نیز متاثر نمود . حقیتا” هیچ کسی بدون فشار ومشکلات طاقت فرسای  وطن اش را که بسان دامن پر مهر مادر لطف وصفا وارامش روحی دارد، ترک نمی نمایند. به قول تابش دوست شاعرم:

 آدمی پرنده نيست‌

تا به هر کران که پرکشد، برای او وطن شود

سرنوشت برگ دارد آدمی‌

برگ‌، وقتی از بلندِ شاخه‌اش جدا شود

پايمال عابران کوچه‌ها شود…

اکنون افغانستان  به میدان نبرد میان کشور های تبدیل گردیده است، که اهداف  معین استراتزیک در منطقه دارند. امریکا مشخصا در اسیای میانه ، ایران ومنطقه ی پر نفت اسیا و مرز چین فعالیت های  نظامی اش را به نام مباره علیه طالبان انجام می دهد. اروپا چشم بسته دنبال امریکا در منطقه لشکرکشی نموده است . پول واقتصاد مردم اروپا را بیهوده در بازی های سیاسی که امریکا به راه انداخته است مصرف می نماید. چشم بسته به این خاطر که امریکا هم طالبان را تقویت می نماید وهم در ظاهر مبارزه علیه طالبان را شعار می دهد. اروپا می داندکه امریکا پس از فشار های زیادی پذیرفت که مرکز ترریستهای جهان وافغانستان در پاکستان است  وباید د ر آنجا اقدام مناسب وموثرانجام گیرد.  با وجود این هیچ کاری جدی وموثر تا هنوز در آنجا انجام نه گرفته است. ناتو فعالیتهای نمایشی در اینجا وآنجا در کوهای افغانستان انجام می دهد  وخود بهتر از هر کسی آگاه است که صدها سال این شیوه علیه طالبان موثر نیست . با همه ای اینها به  شیوه ناکام خویش، بشکل گسترده ی ادامه می دهد.در حالکه، اروپا باید به جای این همه مصارف بی جا وکمک به نقض حقوق بشر ، ونقض پروتکل های بین المللی ، واقعا برای صلح وثبات در افغانستان کاری موثر تری انجام دهد.انتظار می رود، اروپا مسئولانه وبه شکل مستقل از امریکا در افغانستان یک بار به همه چیز در قضیه افغانستان شک کندوهمه چیز را از نو،مورد باز بینی قرار دهد. اروپای ها بدانند طالبان موجودات عقب مانده وبی استعداد است که این گونه مقاومت از آنها بر نمی آید. مردم افغانستان سالها پیش علیه طالبان جنگیده است وبه نیکی انهارا می شناسند . سیاست پیچیده امریکا است که بقاء طالبان را در منطقه لازم دارد. هر گاه این گره پیچیده سیاست امریکا باز شود مرگ طالبان کار است یک روزه ویا یک هفته ، اتفاق که در 11 سپتامبر 2001 رخ داد. نخستین قربانی این  بازیهای امپرالیستی در افغانستان مردم  افغانستان است. حال سراسر کشور از حضور نظامیان خارجی وفضای جنگ نا امن می باشد. مردم با قبول مرگ وریسک حتمی از افغانستان به ، پاکستان ، ایران وکشور های اروپای به مهاجرت شان هم چنان، ادامه می دهند. در صورت امنیت افغانستان وتضمین زندگی حد اقل در آنکشور ، راه مهاجرت بسته می شود. اکنون صدها هزار جوان ونوجوان وفامیلها بسوی اروپا در بازار های قاچاقبران انسان  دست بدست می شوند. وهر روز در مسیر خطر آفرین اروپا جان  افراد بی گناه ومعصومی قربانی می گردند. افراد که نه به قصد مشکوک که مشخصا” به هدف ارامش وکار با صدها ارزوی شریفانه ی  انسانی سر به خاک می گذارند. وهزارها فامیل را در افغانستان به سوگ می نشاند. صدها اطفال را برای همیشه یتیم وبی سر پرست می سازند. اینها همه محصول ادامه ی بحران است که اروپا به نحوی در ان شریک است.

2/ سیاست جدید فنلند در بارۀ مهاجرین

اخبار که از سوی اداره مهاجرین فنلند در سطور بالا خواندید، در واقع نشانۀ از تشدید فشار است، بر عدم پذیریش مهاجرین توسط دولت فنلند از سوی پارلمان اروپا . فنلنداز جملۀ کشورهای است که از نظر تطبیق صادقانه ی قوانین وفقدان فساد اداری در صدر کشور های جهان قرار دارد.فنلند از یک سو درتعهدبه قرار داد های بین المللی در رابطه با حمایت از مهاجرین ،خود را پابند می بیند(تعهد که نادیده گرفتن اش برای انگلیس وآلمان وفرانسه زیاد سخت نیست) واز سوی دیگر فشار اتحادیه اروپا را نمی تواند نادیده بیگرد. اکنون نا چار شده است که برای پذیریش مهاجرین جدید، سیاست اتحادیه اروپا وکنوانسیون های بین المللی را در کنار هم گذاشته، درپذیریش مهاجرین جدید، با حفظ استقلال حاکمیت ملی در تصمیمات داخلی پروسه ی پذیریش را دشوار تر کند.به تعبیر دیگر، اتحادیه اروپا وبر خی از احزاب فنلند فشار می آورند بر دولت فنلند که مهاجرین موجود، باید بر گردندبه نظر آنها، اکثر مناطق افغانستان امن است . از سوی دیگر مهاجرین آمده می گویند از مناطق که آمده ایم هر گز امن نیست . کشور های دیگر اروپای دیکته اتحادیه اروپاوسیاست احزاب مخالف مهاجرین را بدون توجه به معاهدات بین المللی وبدون توجه به در خواست پناهنده ها، مبنی برعدم پذیریش پناهندگی، قبول کرده اند. اما فنلند اصل را بر صدق گفته های مهاجرین دانسته اما برای  روشن شدن پرونده ها به اطلاعات کافی از مناطق مختلف که مهاجرین از آنجا آمده اند ضرورت دارد. معنی اخبار واعلامیه رسمی اداره خارجیهای فنلند این است که فنلند تعهد خودرا در تطبیق معاهدات بین المللی نخواهد شکست . ادعای پرونده ها ی داده شده از سوی مهاجرین را  با دقت بیشتر در مقایسه با مناطق امن ونا امن در افغانستان به صورت مستقیم مورد مطالعه قرار می دهد. هئیت از ارگانهای خارجی وپلیس  که نقش مستقیم در پذیریش مهاجرین دارند، همرای نمایندگان احزاب ومقامات رسمی دولتی که در تصویب قوانین مهاجرتی نقش دارند مستقیما به مناطق مختلف سفر می نمایند ودر انجا اطلاعات لازم را از مامورین محلی دولتی وغیر دولتی وخارجی ها اخذ نموده وبرای تصمیم نهایی اماده گی می گیرند. بدین ترتیب روشن است کسانی را که از مناطق نا امن افغانستان آمده اند ،مورد توجه بیشتر قرار می دهند ودر صورت داشتن شرایط دیگر پذیریش از جمله نداشتن انگشت در کشورهای دیگر اروپای ممکن انهارا مورد پذیریش قرار دهند. بر اساس نظرات فعلی دولت فنلند ، آنهای را که از مناطق امن وقابل زندگی می باشند پس از ایجاد پلان وامضای قرارداد لازم ، همرای سازمان ملل متحد ودولت افغانستان به افغانستان بر  گرداند. و بازگشت داده شده هارا کمک مالی نماید. درست مثل هلند وناروی. فنلند نهایت دقت وتلاش می نماید تا در پروسه ی بر گشت کسانی که  مستحق پناهندگی نیستند، حقی شان  ضایع نه گردند. ودر خواست پناهندگی کسی ، بدون دقت لازم رد نه گردد. با تاسف بایدگفت که این پروسه حل نهای سرنوشت صدها مهاجر هم وطن مارا که در انتظار حل سریع و نهای پرونده شان روز شماری می نمایند،در کوتاه مدت به تاُخیر می اندازد. امادر دراز مدت اگاهی واطلاعات کافی مسولان پناهندگی دولت فنلند به نفع پناهندگان می باشند. زیرا حل نهای پرونده متقاضی پناهندگی به دلیل عدم آگاهی از جغرافیای نا امنی در افغانستان سالها طول نمی کشد. وبه زود ترین فرصت ممکن جواب آری ونه برای متقاضی داده میشود. واین در کل بیشتربه نفع پناهندگان است که، پس از سالها انتظار جواب منفی می گیرد.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 7
  • جوزا
  • 1403
  • 27
  • May
  • 2024
  • 19
  • ذو القعدة
  • 1445

عضویت در کانون