مهاجرین افغانی وحکومت احمدی نژاد ( تیمور)

مطالب ذیل ، اختصار گزارش مفصل است که : بر اساس چشم دیدهای یک فامیل مسافر، از محل کار ومحل زندگی افغانی ها درشهر های تهران ، قم واصفهان ایران تهیه شده است.:

1/ نزدیک به دو ملیون تبعه ی، افغانی هنوز هم در محلات مسکونی زندگی می کند. هر هفته در هر کوچه خانه ی افغانی ها مورد تجاوز قرار می گیرد، هم از طرف افراد مسلح ونیروی انتظامی وهم از طرف افراد بیکار  وولگرد. بر خورد حکومت با مهاجرین زمینه ی را فراهم اورده است که افراد شرور با استفاده از ان، هر کاری را که بخواهد می تواند، بدون هیچ گونه ترس وهراسی، در حق مهاجرین انجام می دهند.

.2/  تحصیل دانش آموزان ، بهترین بهانه ی ، حصول پول از مهاجرین گردیده است. دانش اموزان افغانی در مدارس ، هم به دولت باید هزینه سنگینی را پرداخت کند وهم اداره مکتب را بر علاوه  هزینه شهر داری..3/  به دلیل جریمه سنگین دولت، برای صاحبان خانه ی که مهاجر افغانی در آن سکونت داشته باشد، کرایه خانه  ده برابر کرایه است که یک شهروند ایرانی، پرداخت می نماید.

.4/ عروسی وفاتحه به ندرت بر گذار می شود. زیرا اکثرا” درین گونه محافل نیروی انتظامی ، تمام جمعیت آنجا را بدون هیچ گونه توضیح وتجویزقانونی به داخل اتوبوس ها انداخته ودر مرز های افغانستان، انتقال می دهند.

5/ به دلیل جرایم سنگین ارباب های کارخانها، بسختی صاحبان کار حاضر می شوند که کار گر افغانی استخدام نمایند. به همین دلیل افغانی ها حاضر می شوند در قبال حدود16 ساعت کاردر روز، نصف مزد یک کار گر عادی ایرانی را بیگیرد.

6/ بر اثر فشار بیش از حد وبرخورد های نهایت غیر انسانی نیروی انتظامی ، مردان معمولا در شهر گشت وگذار نمی نمایند.انها فقط در خانه ومحل کار رفت وامد دارند.

.7/  هفته ی نیست  که افغانی را در گوشه ی از شهرسر نبرند، در محل کار ویا محل زندگی وخانه اش.

8/  مزد کار گر فقط با التماس از ارباب گرفته می شود. اگر صاحب کار، ترحم نه کند اصلا کارگر افغانی جرئت ندارد مزدش را طلب کند.

.9/  زیاد شنیده می شوند که صاحب کار ایرانی، خانه ی کار گر قدیم خویش را به زور تملک نموده وبدون پرداخت مزد چندین ساله اش ، اورا به نیروی انتظامی سپرده وزن وبچه اش را بدنبالش به مرز انداخته اند.

.10/ در هیچ دادگاهی دعوای حقوقی مهاجر افغانی وجود ندارند به دلیل اینکه غیر قانونی زندگی می کند چه انهایکه سند اقامت دارند وچه انهای که ندارند.

.11 / مردان نمی توانند از نان بای نان بیگیرد. زنان با پرداخت چندین برابر قیمت معمولی نان خشک می خرد. دلیل نان بای ها این است که دولت فقط به تبعه ایرانی سوبسید می پردازند .

12/ سفارت افغانستان نمی تواند از مهاجرین دفاع نماید .

.13/  افراد از گروها وسازمانهای حزباللهی افغانی به خصوص روحانیون، مثل قدیم از داخل افغانستان، از فعالیت های خارجی ها در افغانستان در بدل نامه تردد برای فامیل اش جاسوسی می نمایند.

14/  تهدید احمدی نژاد در برخی از سخنرانی های انتخاباتی اش در میان مهاجرین افغانی، جدی تلقی گردیده است. احمدی نژاد گفته بود، در صورت پیروزی مردم را برای همیشه از شر مهمان های ناخوانده خلاص خواهد کرد. چیزی را که در جواب سوال خبر نگار صدای امریکا، در سازمان ملل، از اخراج اجباری مهاجرین افغانی نیز به زبان اورد  :”عجب ! مهمان های ناخوانده امده اند وحالا می خواد صاحب خانه شود؟!…تقریبا” به این مضمون. مهاجرین افغانی در ایران  می گوید : در طی سالهای اقامت در ایران انواع غیر قابل تصور، کینه توزی ها وناجوان مردی های غیر انسانی از ایرانی ها دیده اند. اما از مجبوری تاهنوز مقاومت کرده اند. اما این بار در دوران احمدی نژاد اعمال ورفتار های دولت تا حد خشن وغیر انسانی است که از مقاومت ادمیان خارج است. ایرانی ها حساب شده فشار ها را افزایش می دهند ، تا افغایها اصلا بدون نیروی انتظامی در اثر فشار های اجتماعی  وروحی افغانی ها، خود احساس کند که ایران برای آنها ، جز عذاب واذار چیزی دیگری نیست ، تا حاضر شوند بدون مصرف وزحمت دولت اسلامی ایران!،  راهی کشور خود شوند.

تیمور.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 29
  • سرطان
  • 1398
  • 20
  • July
  • 2019
  • 17
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون