متن کامل ترجمه استراتژی جدید امریکا برای افغانستان وپاکستان

هدف آنها سرزمين هاي امريكا، پاكستان، افغانستان، هندوستان، اروپا، استراليا و ديگر متحدان ما در خاورميانه است. افزايش اين خطرات، ناشي از نتايج اقدام ها و فعاليت هاي ترويستي/ شورشگري طالبان و سازمان هاي مرتبط به آنها است. در عين حال اين گروه ها در صدد احياي مجدد پايگاه هاي قديمي شان در افغانستان هستند.
بنا بر اين، هدف عمده‌ي ايالات متحده امريكا از هم پاشاندن، از كار انداختن و شكست القاعده و ويراني پايگاه هاي آنان در پاكستان است واين كه از بازگشت مجدد آنان به صحنه‌ي سياست افغانستان و پاكستان جلوگيري نمايد.
توانايي افراطيون در پاكستان براي ويران كردن افغانستان ثابت است. بااين وجود شورشيان در افغانستان به بي ثباتي در پاكستان نيز كمك مي‌رسانند. خطر القاعده براي ايالات متحده امريكا و متحدان ما در پاكستان- كه امكان فراهم سازي سلاح هاي خطرناك را دارند- به شدت واقعي است. بدون اقدام هاي موثر، اين گروه ها در پاكستان و افغانستان به ايجاد بي ثباتي دامن خواهند زد.
اهداف
دسترسي به هداف مان يك مسأله‌ي حياتي براي امنيت ملي امريكا است. نخست از همه، ما نياز داريم تا اهداف قابل دسترسي داشته باشيم. آنها شامل اين مورد اند:
از هم پاشاندن شبكه هاي تروريستي در افغانستان و به ويژه در پاكستان و محدود ساختن توانايي هاي آنها براي برنامه ريزي و اجراي حملات تروريستي در سطح جهاني.
تقويت و توسعه يك حكومت توانمند، حسابده و موثر براي افغانستان جهت خدمت رساني به مردم اين كشور كه توانايي تامين امنيت داخلي خود را با حمايت هاي اندك جامعه جهاني داشته باشند.
توسعه، افزايش و
— خودكافيي نيروهاي امنيتي افغانستان كه قادر به مبارزه با شورشيان و تروريستان شوند و بعداً تقليل تلاش هاي ايالات متحده امريكا در اين زمينه.
حمايت ازتلاش ها
— براي تقويت و حمايت از حكومت ملكي پاكستان و حكومت مبتني بر قانون اساسي در اين كشور به شمول سرعت بخشيدن به تامين فرصت هاي اقتصادي براي مردم پاكستان.
شامل
— ساختن فعال جامعه جهاني براي توجه و حمايت از اين اهداف در افغانستان و پاكستان با مديريت مهم سازمان ملل متحد.
مسير جديد پيش رو
اين ها اهداف عمده‌ي ما اند. اين ها به شيوه هاي جديد فكر كردن نيازمند اند، يك استراتيژي فراگير ديپلوماتيك كه بتواند تلاش هاي ما را به واسطه‌ي مشاركت عمومي در داخل و منطقه حمايت كند و نيز رسيدن به اين فهم كه ما تمام امكانات بين المللي، توانايي هاي ديپلوماتيك، اطلاعاتي، نظامي و اقتصادي خود را در آن بكار مي بريم. اين ها به تغيير اساسي در سطوح مديريتي، منابع و توجه به كمك هاي خارجي ما نيز وابسته اند.
تلاش هاي ديپلوماتيك ما بايد بر مبناي ايجاد يك توافق عمومي استوار شود، كه اهداف عمده‌ي ما را حمايت كند. به خاطر دسترسي به اين اهداف، ما يك ميكانيزم ديپلوماتيك را به شمول يك «گروه ارتباط» و يك گروه اقتصادي و امنيتي منطقه‌اي ايجاد خواهيم كرد. تلاش هاي سه جانبه امريكا- پاكستان- افغانستان كه از 24-26 فبروري سال 2009 آغاز شده است، ادامه خواهد يافت و جلسه‌ي بعدي قرار است در ماه مي در واشنگتن برگزار گردد. ايالات متحده امريكا بايد بر «كاهش اطمينان» كه در افغانستان و پاكستان با آن رو به رو است، غلبه كند، زيرا آنجا بسياري ها فكري مي‌كنند كه ما شريك دراز مدت و قابل اطمينان نيستيم. ما بايد به مردم افغانستان تعهدات خود را براي ايجاد يك دولت قوي و قانونمند از طريق پيشرفت اقتصادي به اثبات برسانيم. ما بايد مردم پاكستان را براي ايجاد يك اقتصاد با ثبات، دموكراسي قوي و يك جامعه مدني فعال، حمايت و كمك كنيم.
يك استراتيژي ارتباطي موثر و مبتكرانه بايد ايجاد گردد. اين استراتيژي جديد هيچ گونه شانس موفقيت نخواهد داشت، مگر با هماهنگي بيشتر ملكي- نظامي در ميان سازمان هاي ايالات متحده امريكا، بالابردن منابع بيشتر ملكي و راه هاي جديدي كه ما چگونه اين منابع را در كجا و چگونه به مصرف مي‌رسانيم. براي مدت مديدي، ايالات متحده امريكا و ديگر نهادهاي كمك رسان بين المللي در پاكستان و افغانستان از فقدان سازمان يافتگي رنج مي بردند. بخش اعظم كمك هاي توسعه‌اي صرف مشاوران و مديران بين المللي اين نهادها شده است و به صورت واقعي هيچ گونه تاثيري بر ميزان موثريت كمك هاي ما نداشته است.
ما بايد مطمين شويم كه كمك هاي ما براي افغانستان و پاكستان، اهداف ما را تقويت و كمك مي‌كند. اين كمك ها بايد براي تقويت ظرفيت هاي حكومت به ترتيبي به مصرف برسد كه بدون دستيابي به نتايج، دسترسي به آن محدود باشد. كمك هاي اضافي به افغانستان با يك ميكانيزم محكم و مطمين از شيوه‌ي حسابدهي حكومت آن كشور صورت خواهد گرفت. در كشوري با هفتاد درصد نفوس روستايي كه طالبان در آنجا از ميان جوانان بيكار سربازگيري مي‌كنند، تطبيق استراتيژي ملكي ما ضروري است؛ ايجاد اشتغال در سكتور زراعتي باعث مي‌گردد تا يك قدم حياتي در جهت كاهش قدرت القاعده و متحدان اش برداشته شود. افزايش كمك ها به پاكستان مشروط به همكاري آن كشور در جهت نابودي پناهگاه هاي القاعده و ديگر گروه هاي تروريستي خواهد بود و نيز بستگي به تعهدات آن كشور در جهت ايجاد اصلاحات اقتصادي و بالا بردن سطح زندگي مردم عادي اش در ايالت سرحد، مناطق قبايلي و ايالت بلوچستان، خواهد داشت.
خلاصه‌اي از پيشنهاد ها براي افغانستان و پاكستان:
قدم هاي آتي بايد به ترتيب برداشته شوند: نابودي پناهگاه هاي القاعده، موثر سازي و گسترش كنترول حكومت دموكراتيك پاكستان و خودكفاسازي افغانستان اين كشور را قادر به مبارزه با شورشيان ساخته و تعهدات ما را در توسعه اقتصادي و سياسي اين كشور پايدارتر مي سازد.
اجراي مبتكرانه و هماهنگي ملكي – نظامي استراتيژي
— مبارزه عليه شورش ها در افغانستان
نيروهاي نظامي ما در افغانستان، به شمول نيروهاي تازه نفسي كه رئيس جمهور دستور افزايش آنها را صادر كرده است، بايد دو اولويت اساسي را دنبال كنند: 1 (تامين امنيت جنوب و شرق افغانستان براي جلوگيري از بازگشت القاعده و متحدان شان و تامين زمينه‌اي مناسب جهت گسترش كنترول حكومت افغانستان و ايجاد نهاد هاي موثر حكومتي؛ و2) فراهم سازي آموزش براي افزايش شمار نيروهاي امنيتي افغان، براي به عهده گرفتن رهبري موثر مبارزه عليه شورشگري و زمينه سازي براي كاهش نقش شركاي ما در اجراي عمليات نظامي.
استراتيژي مبارزه عليه شورشگري ما بايد زمينه سازي امنيت مردم و مبتني بر تقويت اداره هاي محلي حكومت و توسعه اقتصادي اين كشور باشد. ما نيازهاي امنيتي را تامين مي كنيم و فرصت و زمان كافي را براي تقويت ثبات و فعاليت هاي بازسازي فراهم مي نماييم. براي جلوگيري از حملات آينده بر ايالات متحده امريكا و متحدان مان- به شمول توده هاي مردم محل- توسعه يك استراتيژي ارتباطي بر عليه كمپاين اطلاعات تروريستان، يك نياز ضروري است. اين در عراق به خوبي به اثبات رسيد (جايي كه ارتش ايالات متحده امريكا تلاش موثري را در اين زمينه به اجرا گذاشت) و در افغانستان نيز به خاطر ترميم و بازسازي چهره امريكا و متحدان ما نيز از اولويت هاي اساسي است. برنامه‌ي استراتيژي ارتباطي ما شامل مطبوعات، تيلكام و راديو خواهد بود تا چگونه بهترين گزينه ها را براي تبليغات جهت مبارزه عليه كمپاين ترور دشمن، راه اندازي كنيم.
تامين منابع و تقدم كمك
— هاي ملكي در افغانستان
در كنار تقويت ظرفيت هاي ملكي، ما ارتباط و حكومت افغانستان را تقويت خواهيم كرد. افزايش دراماتيك متخصصان ملكي افغان براي تسهيل توسعه و انكشاف در ساختار ها و نهاد هاي افغانستان مشخصاً در سطوح ولايتي و محلي، تقويت زير ساخت ها و ايجاد اقتصاد جايگزين در تمام سطوح اجتماعي افغانستان به ويژه زراعت، ضرورت عمده است. ايالات متحده امريكا نقش مهمي در فراهم سازي اين متخصصان دارد، اما متحدان ما نيز در پاسخ دهي موثر به نيازهاي افغانستان مسؤول اند، شركاي ما به شمول ملل متحد، نهادهاي بين المللي و نهادهاي غير حكومتي بايد نقش و حضور خود را در افغانستان افزايش ببخشند.
افزايش نيروهاي امنيتي افغانستان: اردو و
— پوليس اين كشور
براي اطمينان از موفقيت ماموريت نظامي امريكا در شرق و جنوب افغانستان، نيروهاي امنيتي اين كشور از لحاظ تعداد و ظرفيت بايد تقويت و افزايش بيابند. در آغاز اين كار نيازمند آن است كه شمار سربازان اردوي ملي را به 134000 و پوليس را به 82000 تن در ظرف دو سال آينده با توسعه منابع بيشتر، افزايش بدهيم.
جامعه جهاني بايد مسؤوليت تامين منابع را براي تقويت نيروهاي امنيتي افغانستان به عهده بگيرد. ما هم چنان ديگر گروه هاي امنيتي افغانستان را هم مانند نيروهاي تامين كننده امنيت مردم، بايد حمايت نماييم. حقوق و امتيازهايي كه به نيروهاي امنيتي افغان پرداخته مي شود، با ميزان حقوق و امتيازهايي كه شورشيان در يافت مي‌كنند، بايد قابل رقابت باشد.
در اين مدت، شرايط امنيتي تغيير مي‌كند ولي ما بايد توجه خود را به افزايش شمار نيروهاي امنيتي افغانستان متمركز سازيم، از عواملي هم مانند: وضعيت عمومي امنيتي، توانايي هاي نيروهاي امنيتي افغانستان و توسعه نيروهاي محلي امنيتي كه پروسه ادغام آنها را به ساختار هاي نيروهاي امنيتي افغانستان فراهم سازيم.
تقويت نقش حكومت افغانستان در قانونمندسازي.
كمك بين المللي براي رسيدن به يك نتيجه‌ي موفقانه در انتخابات افغانستان، ضروري است. ما همه كاري هاي ضروري را براي تامين امنيت پروسه مشروعيت ثبت نام رأي دهندگان، انتخابات و شمارش آرا به كار مي بريم. با حضور جامعه جهاني بايد نيروهاي امنيتي افغان را كمك نماييم تا امنيت انتخابات را قبل، در جريان و بعد از آن تامين كند. حضور ناظران بين المللي براي اطمينان از مشروعيت انتخابات در مراكز رأيدهي، نياز است.
مشروعيت عمومي حكومت نيز به دليل گسترش فساد وناتواني در فراهم سازي خدمات اساسي براي مردم افغانستان در طول هفت سال گذشته، زير سوال رفته است. در جايي كه سيستم ها و نهادهاي افغانستان از كيفيت بالاي كمك ها و نظارت برخوردار بوده، پيشرفت نيز وجود داشته است. ايجاد اين گونه حمايت ها در سطوح ولايتي و محلي به واسطه‌ي مربياني كه مسؤولان را مشوره داده و كار آنان را نظارت كنند و مصرف كمك ها از طريق نهاد هاي افغانستان، كيفيت كمك ها را بلند خواهد برد و براي حكومت افغانستان مشروعيت بيشتر را فراهم مي سازد.
تشويق حكومت افغانستان به تلاش ها جهت
— مصالحه با شورشيان
مادامي كه ملاعمر و ديگر رهبران تندرو طالبان در رديف القاعده قرار دارند، آنها مصالحه پذير نيستند و ما هيچ گونه معامله اي با آنها به انجام نخواهيم رساند. جنگ در افغانستان بدون متقاعد ساختن شورشياني كه اعتقادات ايديولوژيك ندارند، و بدون بريدن آنها از القاعده و پذيرش قانون اساسي افغانستان، به پيروزي نخواهد رسيد.
برنامه عملي مصالحه نبايد به ميكانيزمي براي تطبيق سياست هاي قرون وسطايي بدل شود و نيز نبايد ارزش هاي چون برابري جنسيت و حقوق بشر را پايمال كند. ما اين روند را از طريق ايجاد دو دستگي در ميان طالباني كه اعتقادات راسخ دارند و آناني كه اعتقادات متزلزل دارند، به انجام خواهيم رسانيد. پروسه‌ي ادغام شورشيان بايد از طريق حكومت افغانستان، مديريت شود. يك اداره ولايتي بايد درچوكات رياست مستقل ارگان هاي محلي به هدف مصالحه و زير رهبري والي ها، ايجاد گردد. ما بايد با استفاده از درس هاي عراق و ديگر كشور ها هم چنان راه هايي را جستجو كنيم كه شورشيان را كه به روند مصالحه پيوسته اند، مورد حمايت قرار دهيم.
شامل ساختن اداره هاي محلي و ولايتي در روند ظرفيت سازي ما.ما نياز داريم كه با حكومت افغانستان در زمينه‌ي كمك هاي ملكي و برنامه هاي ظرفيت سازي براي تقويت ارگان هاي محلي كار كنيم تا آنها بتوانند به صورت مستقيم و بيشتر به مردم رسيدگي نموده و با آنها ارتباط داشته باشند.
ايجاد شكاف در رابطه با موادمخدر و شورشگري
در كنار عوامل بين المللي در تجارت مواد مخدر، مواد مخدر افغانستان به دليل ارتباط اش با شورشگري باعث نگراني جدي شده است، واقعيتي كه باعث گسترش فساد شده و اقتصاد اين كشور را منحرف كرده است. ناتو يا نيروهاي بين المللي ياري امنيت و نيروهاي امريكايي صلاحيت دارند تا مستقيماً واحدهاي مبارزه با مواد مخدر افغانستان را در جهت كاهش ترافيك مواد مخدر كمك كنند. اين صلاحيت هاي جديد شامل ويران سازي لابراتوارهاي مواد مخدر، مخفيگاه هاي آن و مواد مورد نياز براي تهيه آن است كه باعث مي‌گردد تا رابطه ميان تامين منابع مالي شورشيان و فساد را كه از تجارت ترياك/هيرويين به وجود آيد به هم بريزد و باعث كاهش آن گردد. برنامه هاي معيشت بديل كليد اساسي مبارزه عليه مواد مخدر است كه به صورت غم انگيزي مبتلا توسعه نيافته و به تامين منابع آن پرداخته نشده است. با اين حال، تجارت مواد مخدر به سختي مقاومت خواهد كرد، ولي اين گونه برنامه ها، افغان ها را قادر خواهند ساخت تا به زرع كشت حلال بپردازند. هدف گيري آناني كه به كشت كوكنار مي پردازند، ادامه خواهد يافت، اما توجه به سطوح بالاي قاچاقچيان مواد مخدر معطوف خواهد شد.
بسيج حمايت هاي بين
— المللي براي كمك به اهداف مان در افغانستان
ما نياز داريم تا به يك فهم مشترك در ارتباط به افغانستان، دست بيابيم. ما به ديگر بازيگران نيز فرصت هايي را فراهم مي‌سازيم تا منافع خود را درهمكاري با ما در اين كشور دنبال كنند.
تقويت
— همكاري هاي افغانستان – پاكستان
مانياز به تقويت ميكانيزم‌ هاي دوجانبه و سه‌جانبه همكاري داريم. در روند بازبيني اين استراتيژي، نهادهاي داخلي افغانستان و پاكستان براي ديدار به واشنگتن آمدند. اجماع جديد اين است كه همكاريهاي دوجانبه و سه جانبه ادامه يافته و افزايش پيدا كنند.
مشاركت و جلب توجه اسلام آباد به
— تهديدهاي متعارف
نابود سازي موفقانه پناهگاه هاي افراطيون در پاكستان، نيازمند آن است تا رهبري ملكي و نظامي پاكستان شديداً در اين روند مشاركت كنند. اين مشاركت به شيوه‌اي محترمانه بايد تطبيق شود، در واقع با حمايت مقام هاي ملكي و دموكراتيك آن كشور.
تقويت ظرفيت هاي پاكستان براي مبارزه با افراط گرايي.براي تقويت تلاش هاي ما توسعه ظرفيت هاي عملياتي نيروهاي امنيتي پاكستان حياتي است، زيرا آنان را قادر به مبارزه عليه شورشگري و مبارزه عليه تروريزم مي‌سازد. در پهلوي آن، اين مسأله شامل افزايش همكاري هاي نظامي امريكا در فراهم سازي هيلكوپتر ها و پويايي هوايي، آموزش و دادن تجهيزات نظامي به نيروهاي ويژه عملياتي و سرحدي آن كشور مي‌گردد.
افزايش همكاري هاي سرحدي در پاكستان .افزايش حمايت هاي اقتصادي به پاكستان- شامل حمايت مستقيم مالي، حمايت هاي انكشافي، سرمايه گذاري در زيرساخت ها و مشوره هاي تخنيكي در ساختن سياست سالم و منظم اقتصادي است- و تقويت رابطه هاي تجارتي براي اهداف مان، باعث مي‌گردد تا به با ثبات سازي اقتصاد، كمك كند. توجه ما در درازمدت به ظرفيت سازي، ايجاد اشتغال در سكتور زراعت، آموزش و زير ساخت ها، بايد معطوف گردد. حمايت هاي ما هم چنان تلاش هاي «توقف يافته ساخت و ساز» پاكستان را در مناطق غربي آن به عنوان بخشي از تلاش ها در مبارزه عليه شورشگري، تقويت خواهد كرد.
اكتشاف ديگر عرصه هاي همكاري اقتصادي با پاكستان :به عنوان بخشي از تطبيق پروژه بازسازي قلمرو فرصت ها (كه ما به تازگي به كانگرس فرستاده ايم) و تشويق سرمايه گذاران خارجي در سكتور هاي كليدي، هم مانند عرصه انرژي، ما به تقويت همكاري هاي سه جانبه در فرصت هاي تجارتي منطقه نياز داريم. به اضافه اين، همكاري با اسلام آباد در عرصه ايجاد يك استراتيژي موثر براي مصرف كمك هاي جهاني، شانس آن كشور را براي به دست آوردن حمايت هاي بيشتر بين المللي مساعد خواهد ساخت.
تقويت ظرفيت حكومت پاكستان
تقويت حكومت ملكي ودموكراتيك پاكستان، در محراق توجه و تلاش هاي ما قرار دارد. كمك هاي كليدي براي ايجاد و اصلاحات در سطوح حكومت محلي در ايالت سرحدي و مناطق قبايلي پاكستان، ضروري است. ما نياز داريم تا اسلام آباد را در رساندن خدمات به مردم مناطقي كه از وجود شورشيان پاكسازي مي شوند، كمك كنيم. در اين صورت است كه فرصت خواهيم يافت تا از بازگشت مجدد شورشيان به اين مناطق جلوگيري كنيم.
با شركاي بين المللي مان، ما نياز داريم تا سازمان هاي منطقه‌اي را در عرصه‌ي اقتصادي و امنيتي تقويت كنيم و نيز ميزان ديالوگ هاي موثر سياسي رابالا ببريم.
درخواست كمك از متحدان مان براي افغانستان و پاكستان.تلاش هاي ما با تهديدهاي مستقيمي در سطح جهاني، رو به رو است. براي دست يابي با حمايت سياسي متحدان مان، ما نياز داريم تا از آنها بخواهيم منابع مورد نياز را براي دست يابي به اهداف مشترك مان، فراهم سازند. آنها نيز هم مانند ما علايق مشابه در زمينه‌ي نابود سازي پناهگاه هاي القاعده و افراطيون در پاكستان و افغانستان دارند. متحدان مورد نظر ما، بايد بدانند كه اهداف جديد متشكل از عناصر ملكي و نظامي است كه در سرخط ديپلوماسي ما قرار دارد.
براي ماموريت افغانستان، ما به سهم گيري در شمار نيروهاي نظامي، آموزشگران و مربيان، تقويت استراتيژيك و تجهيزات براي دوستان و متحدان مان، نياز داريم. ايالات متحده هم چنان خواستار تمويل بين المللي براي افزايش شمار متخصصان ملكي براي بلند بردن ظرفيت حكومت اين كشور در سطح ملي به ويژه در سطح ولايتي و محلي است.
اداره معاونت ملل متحد در افغانستان بايد رهبري اكتشاف تمويل كنندگان را به صورت سيستماتيك براي افزايش ظرفيت هاي ملكي افغانستان به عهده بگيرد. به عنوان بخشي از مسؤوليت هماهنگي اش، ملل متحد بايد در اين زمينه ها درخواست هاي محكم داشته باشد و خلاها را در اين زمينه شناسايي كند. در پاكستان، ايالات متحده امريكا از متحدان اش خواهد خواست تا به صورت سه جانبه از طريق «دوستان دموكرات پاكستاني» در هماهنگي و توسعه اقتصادي آن كشور به شمول حمايت هاي مسقتيم مالي، توسعه زير ساخت ها، سرمايه گذاري و مشوره براي ايجاد يك اقتصاد سالم، كار كنند. همين طور، ما از آنها خواهيم خواست تا با فراهم سازي مشورت هاي فني در تقويت ظرفيت حكومت و تقويت نهاد هاي آن كشور، همكاري كنند.
نتيجه گيري
هيچ راه حل كوتاه مدت براي منافع امنيت ملي ايالات متحده امريكا در جهت دسترسي به اين اهداف در افغانستان و پاكستان وجود ندارد. خطر شكست بسيار واقعي است و دلايل ما نيز روشن اند. در 2009-2010، توانايي هاي طالبان بايد كاهش بيابد و جامعه بين المللي بايد در همكاري با پاكستان تهديد هايي را كه از سرحدات غربي آن كشور ايجاد مي گردد، نابود كند.
استراتيژي جديد ما توجه به اين اهداف است كه – پناهگاه هاي امن افراطيون را در هردو كشور از هم پاشانده، از كار بياندازيم و سرانجام آنان را نابود كنيم، با تاكتيك‌هاي متفاوت- مابه اقدام‌هاي آني، تعهدات پايدار و منابع اساسي نياز داريم. ايالات متحده امريكا به همكاري با متحدان اش در منطقه متعهد است و جامعه جهاني بايد با اين چالش ها براي دسترسي به اهداف نظامي، اقدام كند.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 7
  • دلو
  • 1399
  • 26
  • January
  • 2021
  • 12
  • جُمادى الآخرة
  • 1442

عضویت در کانون