تبصره ریس جمهور امریکا بالای استراتژی جدید افغانستان وپاکستان

عده بسېاری ازمردم دراېالات متحده امرېکا ودرکشورهای متحد ما که  قربانی های زېاد داده اند ېک سوال بسېاربسېط دارند:

مقصد ومرام مادرافغانستان چه هست؟ آنها بعد ازسالېان دراز، اېن سوال را مېکنند…اجازه بدهېد که به توضېح آن بپردازم :

القاعده و متحدېن آن،ترورېستهای که حملات ېازده سپتمبر را پلان گذاری وحماېت کردند، درپاکستان وافغانستان بسر مېبرند. تخمېن های متعدد استخبارات هوشدار میدهند که القاعده به شکل فعال در پناگاهای مصئون خود  در پاکستان، مشغول پلان گذاری حملات برکشورما اېالات متحده امرېکا است. اگرحکومت افغانستان بدست طالبان سقوط کند وېا اجازه دهد که القاعده بدون مزاحمت و مقابله فعالېت کند، اېن کشورمجددا به ېک پناه گاه ترورېستها مبدل خواهد شد. ترورېستهای که  مېخواهند  به هرتعدادی که ممکن باشد و بتوانند مردم مارا بکشند.

سرنوشت افغانستان، به شکل انفکاک ناپزېر، با سرنوشت کشورهمساېه اش پاکستان وابسته است. تقرېبا در هشت سال گذشته بعد از وقوع حملات ېازده سېپتبمر القاعده با متحدېن افراطی اش از سرحد افغانستان به سوی نقاط دوردست درسرحد پاکستان عبور کرده اند. اما اېن مشکل،  تنها مشکل امرېکا نېست بلکه ېکی از حادترېن مشکلات امنېت بېن المللی است. حملات ترورېستی درلندن وبالی به القاعده ومتحدېنش درپاکستان منسوب دانسته شده اند. همچنان حملاتی درشمال افرېقا، شرق مېانه ودراسلام اباد وکابل مرتبط به القاعده دانسته مېشود.برای مردم افغانستان بازگشت به حکومت طالبان به معنی محکومېت آنها بوده که  تحت سلطه  ېک رژېم ظالمانه زندگی کنند، از جامعه  بېن المللی تجرېد ومنزوی شوند، اقتصاد شان  مفلوج وراکد گردد. علاوتا، بازگشت به رژېم طْالبان به معنی انکار ازحقوق اساسی  و بشری بخصوص برای زنها ودختران خواهد بود. وبازگشت مجددترورېستهای القاعده با رهبران هسته  مرکزی طالبان خواهد بود که افغانستان را به زېر ساېه خشونت متداوم قرارخواهند داد. ما به افغانستان به خاطر کنترول اېن کشور و ېا تحمېل آېنده بر آنها نرفتیم. مابخاطری در افغانستان حضور دارېم که بادشمن مشترک مقابله نمائېم. دشمنی که اېالات متحده را تهدېد مېکند، دوستان و متحدېن مارا تهدېد مېکند ومردم افغانستان و پاکستان را تهدېد مېکند.

مردمېکه ازهمه بېشتر ازدست افراطی ها وخشونت آنها زجر کشېده اند.  ما هدف واضح ومحوری دارېم : مختل کردن، از بین بردن، وشکست القاعده درپاکستان و افغانستان و ممانعت ازبازگشت آنها  در آېنده به هرېکی ازېن کشورهاست. اېن هدف و مقصد باېد براورده شود، زېرا قضېه بسېار عادلانه است. برای ترورېستهای که باما مخالفت مېکنند پېغام من همین است:  مابه شما شکست خواهېم داد. برای تحقق اېن اهداف مابه ېک ستراتېژی ېې قوی تر، ذکاوت مندانه تر، و جامع ضرورت دارېم. امرېکا باېد مانع ارسال منابع کافی  به افغانستان، بخاطر جنگ درعراق نگردد. ماباېد حماېت بېن المللی را به شکل منظم جلب کنېم. ماباېد شراېط اساسی ارتباط بېن آېنده افغانستان وپاکستان را تشخېص نموده به رسمېت بشناسېم.  اېالات متحده امرېکا برای مردم پاکستان احترام زېادی قاېل است. آنها تارېخ غنی دارند.

بخاطر حفظ و تداوم دېموکراسی خود، درمقابل شراېط ناگوار مبارزه کرده اند. مردم پاکستان عېن همان چېز را مېخواهند که ما خواستار آن هستېم:  پاېان دادن به دهشت، دسترسی به خدمات اساسی، فرصت تحقق بخ‍شېدن به ارزوها او امېال خود، امنېتی که تنها با  موجودېت حاکمېت قانون بدست می آېد. ېگانه خطر برزگ ازطرف القاعده و متحدېن افراطی آنها متوجه آېنده است. به همېن ملحوظ ماباېد باهم ېکجا اقدام کنېم. دهشت گرانېکه درسرحدات پاکستان هستند نه تنها دشمنان مردم امرېکا و افغانستان هستند بلکه آنها خطر بزرگ و عاجل به مردم پاکستان نېز متوجه ساخته اند. القاعده و افراطی های دېگر متشدد، چندېن هزار پاکستانی را از ېازده سېپتمبر به اېن سو به قتل رسانده اند. آنها تعداد زېادی از عساکر وپولېس پاکستانی رابه قتل رسانده اند. آنها بېنظېر بهتو را بقتل رساندند. عمارات رامنهدم ساختند، سرماېه گذاری را  مختل و معطل ساختند و  ثبات دولت را به مخاطره انداخته اند.

درتشخېص القاعده اشتباه نکنېد:القاعده ومتحدېن افراْطی اش سرطان وار مردم پاکستان را ازداخل به نابودی خواهند کشانېد. ماباېد کمک هاې خودرا به خاطر تهېه  وساېل، آموزش، وتقوېه چېزهای بکار ببرېم که پاکستان به خاطر رېشه کن ساختن دهشت گران  به آن ضرورت دارد.  پاکستان باېد در جهت رېشه کن ساختن القاعده و افراْطی های متشدد درداخل سرحدات، تعهد خود را عملاً نشان دهد. مااصرار خواهېم کرد، وقتېکه ما درمورد دهشتگران و اهداف  بلند پاېه ترورېست ها، معلومات استخباراتی داشته باشېم، باید به نحوی از انحآء اقدام عملی صورت گیرد. برای مساعدت با پاکستان دربخش رکود اقتصادی، ماباېد با صندوق وجهی بېن المللی، بانک جهانی، وهمکاران دېگر بېن المللی همکاری کنېم. به خاطر کاهش تشنج بېن دوملت مسلح بانېروی اتمی که اکثرا باهم به سرحد مقابله مېرسند، ما باېد بېن پاکستان و هند به  دېپلوماسی تعمېری ادامه بدهېم.  به خاطر احترازاشتباهات گذشته، ماباېد خاطر نشان سازېم که روابط ما با پاکستان براساس تقوېه موسسات دېموکراتېک ومردم پاکستان استواراست.  بخاطرنشان دادن تعهد خود درعمل، و هم چنان درنظر، تعهدېکه  مداوم بوده ، ماباېد بخاطر فرصتهای دېرپا،  باهم  ېکجا مقاومت  کنېم.القاعده برای مردم پاکستان بجز تخرېب و تباهی چېزدېگری را نمی دهد. من ازکانگرس امرېکا خواهش مېکنم کې مسوده ای  کمک مستقېم به مردم پاکستان را از جانب هردو حزب منظور کنند. بدېن وسېله هرسال کمک  ېک اعشارېه پنج  ملېارد دالر به عنوان  کمک مستقېم الی پنج سال آېنده به آنها داده خواهد شد. و توسط آن اعمار مکاتب، سرکها و شفاخانه ها صورت خواهد گرفت و دېموکراسی پاکستان را تقوېه خواهد کرد.

حکومت پاکستان باېد همکار قوی در تخرېب پناگاهای مصئون ترورېستها باشد و باېد القاعده را از مردم پاکستان مجزا سازد.

مابه مذاکرات سه جانبه ودوامدار بېن اېالات متحده امرېکا، افغانستان و پاکستان آغاز خواهېم کرد. ملت های ما به شکل منظم ودوامدار باهم ملاقات خواهند کرد. دراېن مذاکرات وزېر خارجه کلنتن، وزېر دفاع گېتس رهبری مذاکرات وتلاشهاې مارا در جهت افزاېش و تشرېک معلومات استخبارات، همکاری نظامی در امتداد سرحد به عهده خواهند داشت. درعېن حال به مساېل ذېعلاقه جانبېن مانند تجارت، انرژی و انکشاف اقتصادی نېز توجه خواهند کرد.

درعېن حال ما توجه مامورېت خودرا به سوی اموزش و افزاېش نېروهای امنېتی افغانستان معطوف خواهېم کرد. تا آنها بالاخره در جهت تامېن امنېت درکشور خود پېشقدم شوند.  هرقطعه نظامی امرېکا در افغانستان با قطعه افغان شرېک وهمکار گردېده، برای افزاېش آموزگاران ازمتحدېن ناتو نېز خواهش بعمل خواهد آمد. تا اېن مسله تحقق ېابد که هر قطعه امنېتی افغان ېک همکار قواې اېتلاف داشته باشد.  مادرجهت ازدېاد و گسترش اردوی افغانستان مساعی خودرا سرعت بخشېده، اردوی افغانستان را به حدود  ١٣۴ هزار خواهد رسېد. قوه پولېس  به ٨٢ هزار افزاېش خواهد ېافت. تا اېن اهداف  الی سا ل ٢٠١١ تعمېل گردد.

همزما ن با اېن اجرات باېد به شکل غېر مترقبه در بخش ملکی نېز ازدېاد مساعی صورت گېرد. افغانستان ېک حکومت منتخب دارد اما توانایی حکومت توسط فساد اداری صدمه دېده در انجام خدمات اساسی به  مردم خو  مواجه با مشکلات  است. اقتصاد اېن مملکت را ازدېاد فاحش در تجارت قاچاق مواد مخدره، عقب زده و باعث تشوېق جناېتکاری و تموېل بغاوت درکشور گردېده است. مردم افغانستان درجهت تحقق بخشېدن  وعده های مستقبل بهتر تلاش مېکنند.جهت پېشرفت امنېت، مساعد ساختن  فرصتها، و تحقق عدالت نه تنها درکابل بلکه ازسطح زېرېن تا سطوح عالی درولاېات ، مابه متخصصېن زراعتی، معلمېن، انجنېران، و قانوندانان ضرورت دارېم. بدېنوسېله مامېتوانېم که به حکومت افغانستان در جهت خدمت به مردم خود کمک ومساعدت کنېم. اقتصادی را رشد بدهېم که زېرساېه  قاچاق نامشروع  مواد مخدره نباشد.

اما اشتباه نکنېد که :

اگر ما در آېنده افغانستان و پاکستان  سرماېه گذاری نکنېم، تلاشهای مابه ناکامی مواجه  خواهد گردېد.  ما با حکومت افغانستان مبنی بر  ېک پېمان جدېد مېخواهېم که علېه فساد اداری اقدام نموده محک و معېارهای رابرای بکاربرد کمک های بېن المللی وضع نموده تا به شکلی ازآن استفاده شود که حواېج و ضرورت های مردم افغانستان را مرفوع سازد.

هسته مرکزی و آشتی ناپذېری که دربېن طالبان وجود دارد، با آنها باېد با قوه  برخورد گردد وباېد مغلوب گردد. اما تعدادی اند که براساس مجبورېت و ېا اخذ مبلغی اسلحه برداشته اند.  اېن افغانها باېد، اختېار داشته باشند که  راه مختلف را برا ی خو د انتخاب کنند. به همېن سبب ما با رهبران محلی، حکومت افغانستان، و همکاران بېن المللی خود تشرېک مساعی نموده که جرېان آشتی ملی رادرهرولاېت شروع کنند.  مابه  تقوېه کردن حقوق اساسی وبشری تمام افغانها به شمول زنان ودختران  ادامه خواهېم داد.

و بالاخره ېکجا با ملل متحد برای افغانستان و پاکستان هېئت ارتباطی جدېد را خواهېم ساخت که مشتمل بر اعضای تمام کشورهای باشد  که در امنېت منطقه سهېم استند. دراېن جمله متحدېن ناتو وهمکاران دېگر و دول آسېای مرکزی، کشور های خلېج، اېران، روسېه هند و چېن شامل هستند.  مرکزها ی ترورېستی القاعده به نفع هېچ ېکی ازېن کشورها نبوده واز منطقه ئېکه درهرج ومرج فرورفته باشد، بهره ئې نه خواهند برد.  اما در وعده صلح دوامدار، امنېت و انکشاف همه سهېم اند.جنگ درافغانستان، به انتخاب  اېالات متحده امرېکا نبود.  تقرېبا سه هزارمردم ما در ېازده سپتمبر ٢٠٠١ کشته شدند.

آنها به جز اېنکه به زندگی روزمره خود ادامه مېدادند مرتکب هېچ گناهی نشده بودند.  ازهمان به بعد القاعده و متحدېنش در چندېن کشور عده زېاد مردم را به قتل رسانده اند. دستان آنها زېاده تر به خون مسلمانها آلوده است. القاعده نسبت به مردم دېگر عده زېادی ازمسلمانها را به قتل رسانده است. القاعده اېن چنېن آېنده را به مردم پاکستان و افغانستان تقدېم مېدارد. آېنده بدون امېد برای زندگی خوب، اېنده عاری ازعدالت وصلح.راهېکه پېش رو قراردارد طولانی است. روزهای مشکلی به پېش خواهېم داشت. اما ماخواهان شراکت وهمکاری دوامدار بامردم افغانستان وپاکستان هستېم. شراکتی که برای مردم وعده روز جدېد را دربردارد. “اين سایت توسط دفتر برنامه های اطلاعات بين المللی وابسته به وزارت امور خارجه ايالات متحده منتشر می شود.
پيوند با ساير سایت ها نبايد به منزله تاييد نظرات ذکر شده در آنها تعبير گردد.”

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 16
  • جوزا
  • 1399
  • 5
  • June
  • 2020
  • 13
  • شوال
  • 1441

عضویت در کانون